Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer

Alt innhold for området nasjonalregnskap og konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Slik har koronapandemien påvirket norsk økonomi

  Beregninger SSB har gjort for koronakommisjonen viser at BNP for Fastlands-Norge i 2020 ble 145 milliarder kroner, eller 4,7 prosent, lavere enn ventet før pandemien traff.

  Artikkel
 • Norsk, svensk og dansk økonomi gjennom koronaåret 2020

  Norge, Sverige og Danmark hadde noe ulik smittevernstrategi i møtet med koronapandemien. Likevel ble den økonomiske utviklingen i de tre landene forholdsvis lik gjennom 2020, viser en rapport fra SSB til koronakommisjonen.

  Artikkel
 • Økonomisk utvikling gjennom Covid-19

  Rapporter 2021/14

  Det er svært vanskelig å skille virkningen av pandemien fra virkningen av smitteverntiltak, selvregulering blant husholdninger, og forstyrrelser i utenrikshandelen.

  Publikasjon
 • COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle

  Rapporter 2021/13

  Ifølge våre beregninger førte pandemien til at BNP for Fastlands-Norge i 2020 falt med 145 milliarder kroner, eller 4,7 prosent, sammenlignet med en bane uten korona. Samlet for perioden 2020–2023 anslås det neddiskonterte tapet til rundt 330 mill...

  Publikasjon
 • Videre nedgang i fastlandsøkonomien

  BNP Fastlands-Norge falt 0,5 prosent i februar, justert for sesong- og virkedagseffekter. Smittetrykket økte på nyåret og både lokale og nasjonale tiltak innført i januar ble videreført i februar.

  Artikkel
 • Kraftforsyning trakk PPI ned

  Produsentprisindeksen (PPI) hadde en svak nedgang i mars. Prisreduksjon i kraftforsyning var en viktig bidragsyter til denne utviklingen, mens prisoppgang i petroleums- og kullvareindustrien var med å dempe fallet.

  Artikkel
 • Liten nedgang i industriproduksjonen i februar

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 0,4 prosent frå januar til februar 2021, viser sesongjusterte tal. Nedgangen kjem etter ein klår auke i januar. For perioden desember 2020-februar 2021 samanlikna med førre tremånadersperiode var det e...

  Artikkel
 • Taxation of fuel and vehicles when emissions are constrained

  Discussion Papers no. 949

  Publikasjon
 • The accuracy of Statistics Norway’s national population projections

  Discussion Papers no. 948

  Publikasjon
 • Lav vekst i helseutgiftene i 2020

  Foreløpige tall viser at de samlede løpende helseutgiftene i Norge var 387 milliarder i 2020. Veksten i 2020 var lavere enn hva den har vært de siste årene.

  Artikkel
 • Renteøkninger i sikte

  Aktiviteten i norsk økonomi ventes å øke markert i sommer som følge av vaksinering av befolkningen. Styringsrenta er trolig tilbake på nivået fra før koronakrisen på 1,5 prosent i 2024.

  Artikkel
 • Økonomisk utsyn over året 2020

  Her kan du laste ned rapporten Økonomisk utsyn over året 2020 (PDF). Under følger en oppsummering av hvert kapittel i publikasjonen.

  Artikkel
 • Fortsatt stor prisvekst i PPI

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 5,4 prosent i februar. Prisoppgang på flere energivarer var hovedårsaken til veksten, men også viktige industriernæringer bidro. Energivarenes utvikling skaper et skille mellom prisveksten på hjemme- og eksport...

  Artikkel
 • Tjenestenæringer dempet BNP-veksten i januar

  BNP Fastlands-Norge falt 0,2 prosent i januar, justert for normale sesongsvingninger. Smittetrykket i Norge økte på nyåret, og det var mange endringer i både nasjonale og lokale smitteverntiltak gjennom måneden.

  Artikkel
 • Stort fall i statsforvaltningens nettofinansinvesteringer

  Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer i 2020 var på -70 milliarder kroner, 336 milliarder kroner lavere enn i 2019. Husholdningenes nettofinansinvesteringer var samtidig på rekordhøye 63 milliarder kroner.

  Artikkel