Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer

Alt innhold for området nasjonalregnskap og konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Oppgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum steg 1,8 prosent i februar, viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i de fleste konsumgrupper.

  Artikkel
 • 69 600 per innbygger til helse

  Helseutgiftene utgjorde 69 600 kroner per innbygger i 2019. Dette er nesten 3 000 kroner mer enn året før. De foreløpige anslagene viser at de totale løpende helseutgiftene utgjorde 372 milliarder i 2019.

  Artikkel
 • Økonomisk utsyn over året 2019

  Utsynet gir deg et økonomisk tilbakeblikk på fjoråret. Vekst, miljø, befolkning, arbeidsinnsats og husholdningenes inntekter er blant temaene. 

  Artikkel
 • Revisions in the Norwegian National Accounts

  Discussion Papers no. 924

  Publikasjon
 • Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal

  Rapporter 2020/10

  Rapporten gir en oversikt over hovedtrekkene i status og kortsiktige perspektiver for norsk økonomi på nasjonalt nivå, og noe mer detaljert oversikt over status og kortsiktige perspektiver for befolkning og økonomisk utvikling i Møre og Romsdal.

  Publikasjon
 • Nedgang i eksportprisene i februar

  Produsentprisindeksen (PPI) gikk ned med 3,3 prosent fra januar til februar. Redusert eksportpris på olje og gass var det som påvirket mest, men også reduserte strømpriser hadde en del å si.

  Artikkel
 • Uendra utvikling i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon var uendra i perioden november 2019-januar 2020 samanlikna med førre tremånadersperiode viser sesongjusterte tal. Den langsiktige trenden viser at utviklinga i industriproduksjonen har vore tilnærma flat sidan juni 2019.

  Artikkel
 • Svak vekst i fastlandsøkonomien

  Sesongjusterte tall fra Nasjonalregnskapet viser en vekst på 0,1 prosent i bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge fra august-oktober til november-januar. Det er samme veksttakt som foregående tremånedersperiode. I januar var månedsveksten 0,2 p...

  Artikkel
 • What can we learn about household consumption expenditure from data on income and assets?

  Discussion Papers no. 923

  Publikasjon
 • Store nettogevinster

  Husholdningenes fordringsrate økte med 1,5 prosentpoeng fra utgangen av 3. kvartal til utgangen av 4. kvartal i 2019. Ved utgangen av året er fordringsraten beregnet til 304,0 prosent.

  Artikkel
 • Økt sparing i husholdningene

  Husholdningenes disponible inntekt økte med 5,2 prosent fra 2018 til 2019, viser foreløpige tall. Justert for prisvekst var økningen på 3,0 prosent.

  Artikkel
 • Fortsatt svak driftsbalanse

  Foreløpige tall viser at driftsbalansen overfor utlandet er målt til 19 milliarder kroner for 4. kvartal 2019. Vi må tilbake til 4. kvartal 2017 for å finne svakere tall for driftsbalansen. For året 2019 sett under ett, endte driftsbalansen på 140...

  Artikkel
 • Fordringer og gjeld innlemmes i utenriksregnskapet

  Beholdningstall for Norges fordringer og gjeld overfor utlandet inngår nå i finansregnskapet, og utgjør sammen med drifts- og kapitalregnskapet et samlet utenriksregnskap.

  Artikkel
 • Svak nedgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum falt 0,4 prosent i januar, viser sesongjusterte tall. Nedgangen skyldes hovedsakelig sterkt fall i elektrisitetsforbruket.

  Artikkel
 • Does health influence fertility?

  Discussion Papers no. 921

  Publikasjon