152164_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nri/aar
152164
Lavere sparing for Norge
statistikk
2014-03-05T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nri, Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, offentlig forvaltning, ikke-finansielle foretak, finansielle foretak, husholdninger, ideelle organisasjoner, produksjon, produksjonspris, driftsresultat, inntekter, sparing, sparerate, disponibel inntekt, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytteNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Institusjonelt sektorregnskap, nasjonalregnskap, viser at samlet sparing for Norge var 694 milliarder kroner i 2013. Tallene er foreløpige.

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra 7. juni 2017 publiseres som Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap beskriver økonomiske transaksjoner for institusjonelle sektorer i nasjonalregnskapet. Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet oppdateres kvartalsvis i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere sparing for Norge

Samlet sparing for Norge var 694 milliarder kroner i 2013, viser foreløpige tall. Dette var 44 milliarder kroner lavere enn året før.

Utvalgte nasjonalregnskapsstørrelser. Millioner kroner
2013
Offentlig forvaltningForetakHusholdninger og ideelle organisasjonerNorge
BRUTTOPRODUKT, BASISVERDI480 1871 950 955247 4592 678 601
DRIFTSRESULTAT-746773 419125 273897 946
DISPONIBEL INNTEKT1 033 832237 5011 312 1802 583 513
SPARING377 207198 243118 245693 695
NETTO FINANSINVESTERING334 556-46 54630 032318 042

Nasjonalinntekten for Norge var på 2 622 milliarder kroner i 2013. Dette var nærmere 55 milliarder kroner høyere enn året før. Økningen i bruttonasjonalprodukt var på 95 milliarder kroner fra 2012 til 2013 . Lavere formuesinntekter fra utlandet bidro imidlertid til å dempe veksten i nasjonalinntekten.

Tar man i tillegg hensyn til løpende overføringer og stønader til og fra utlandet, får man disponibel inntekt for Norge. De løpende overføringene til utlandet, blant annet i form av statlig bistand til internasjonale organisasjoner, er høyere enn det som mottas fra utlandet, slik at disponibel inntekt er lavere enn nasjonalinntekten. For 2013 er den disponible inntekten for Norge foreløpig beregnet til 2 584 milliarder kroner. Dette er 1,9 prosent mer enn året før.

Disponibel realinntekt gikk ned med 1,4 prosent i 2013. Til sammenligning økte realinntekten med 4,7 prosent fra 2011 til 2012. Det er første gangen siden 2009 at vi ser en nedgang fra året før i den disponible realinntekten.

Sparingen for Norge er foreløpig beregnet til 694 milliarder kroner. Dette var 44 milliarder kroner lavere enn i 2012. Sparingens andel av disponibel inntekt, spareraten, var på 27 prosent, 2 prosentpoeng lavere enn året før.

Lavere sparing i offentlig forvaltning

Sparingen i Norge skjer i hovedsak gjennom statsforvaltningen. Statens andel av total sparing var på 56 prosent i 2013. Dette er en nedgang på 4 prosentpoeng i forhold til året før. Sparingen i statsforvaltningen var 386 milliarder kroner, 55 milliarder mindre enn året før. Nedgangen skyldtes i hovedsak reduserte inntekter fra petroleumsskatt.

I motsetning til statsforvaltningen, har kommuneforvaltningen hatt negativ sparing etter 2007. Total sparing i offentlig forvaltning endte derfor på i underkant av 377 milliarder kroner i 2013. Spareraten i offentlig forvaltning var på 36 prosent, 5 prosentpoeng lavere enn året før.

Disponibel inntekt per innbygger var 257 000 kroner

For 2013 er disponibel inntekt for husholdningssektoren beregnet til 1 312 milliarder kroner, 5,9 prosent mer enn året før. Dette tilsvarer en disponibel inntekt per innbygger på rundt 257 000 kroner, mot i underkant av 247 000 i 2012. Justert for prisveksten i konsumet, økte disponibel inntekt (realinntekten) med 3,1 prosent i 2013. Regnet per innbygger var realinntektsveksten på 1,3 prosent fra året før.

Sparingen var på om lag 118 milliarder kroner, det vil si rundt 12 milliarder kroner høyere enn i 2012. Regnet per innbygger var sparingen på i overkant av 23 100 kroner i 2013. Spareraten for 2013 er foreløpig beregnet til 9,0 prosent, som er det høyeste nivået siden 2005 .

Fortsatt negative nettofinansinvesteringer i foretakene

Foreløpige tall for 2013 viser at sparingen i foretakssektoren (både finansielle og ikke-finansielle foretak) var på 198 milliarder kroner. Dette er om lag som året før. Bruttoinvesteringer fratrukket kapitalslit var høyere enn sparingen. Dette medførte at foretakene hadde negative nettofinansinvesteringer, eller netto opplåning, på 47 milliarder kroner, mot 18 milliarder kroner året før.

Planlagte endringer i nasjonalregnskapsstatistikkeneÅpne og lesLukk

I november og desember 2014 publiseres nye reviderte tall for nasjonalregnskapet og tilhørende statistikker. Statistisk sentralbyrå følger internasjonale retningslinjer ved utarbeidelse av nasjonalregnskap og utenlandsstatistikker. Det er kommet nye internasjonale retningslinjer for disse statistikkene. Statistisk sentralbyrå arbeider nå for å implementere endringene, i tillegg til nye kilder for enkelte av statistikkene.