267577_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
267577
Små revisjoner av BNP Fastlands-Norge 2014 og 2015
statistikk
2016-08-31T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Årlig nasjonalregnskap viser utviklingen i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Norge. BNP hadde en volumvekst på 1,9 prosent i 2014. Foreløpig årlig nasjonalregnskap for 2015 viser en BNP vekst på 1,6 prosent.

Årlig nasjonalregnskap2014-2015

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Små revisjoner av BNP Fastlands-Norge 2014 og 2015

Endelige nasjonalregnskapstall for 2014 viser vekst i BNP Fastlands-Norge på 2,2 prosent, mot 2,3 prosent i tidligere beregninger. For 2015 er veksten i BNP Fastlands-Norge beregnet til 1,1 prosent, en oppjustering på 0,1 prosentpoeng fra de første anslagene.

Utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumending i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2014 og 2015
 20142015
 TidligereRevidertRevisjon i prosent poengTidligereRevidertRevisjon i prosent poeng
Vekst i Bruttonasjonalprodukt (BNP)2,21,9-0,31,61,60,0
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,32,2-0,11,01,10,1
Oljevirksomhet og utenriks sjøart.2,01,0-1,03,83,7-0,1
Bruttoprodukt Fastlands-Norge2,02,20,20,91,10,2
Industri og bergverk.3,52,8-0,7-3,3-3,20,1
Annen vareproduksjon4,83,9-0,92,82,80,0
Tjenester inkl. boligtjenester1,81,80,01,01,10,1
Offentlig forvaltning2,01,9-0,11,61,80,2
       
Innenlands sluttanvendelse      
Konsum i husholdninger1,71,70,02,02,10,1
Konsum i offentlig forvaltning2,92,7-0,21,92,10,2
Bruttoinvestering i fast realkapital0,0-0,7-0,7-4,2-3,80,4
Bruttoinvestering i Fastlands-Norge.1,30,4-0,90,00,60,6
       
Eksport i alt2,23,10,93,43,7-0,3
Import i alt1,52,40,91,11,60,5
       
       
Vekst i sysselsetting og produktivitet      
Sysselsatte personer1,11,20,10,50,3-0,2
Utførte timeverk1,51,4-0,10,60,3-0,3
Årslønn3,13,10,02,82,80,0
Bruttoprodukt per utførte timeverk.0,80,5-0,31,01,30,3
       
Prisvekst      
BNP prisdeflator0,50,3-0,2-2,3-2,30,0
Prisdeflator for BNP Fastlands-Norge2,12,50,42,52,3-0,2
Prisdeflator for konsum i husholdningene2,02,20,22,22,20,1

Samlet BNP for 2014 er revidert ned med 0,3 prosentpoeng til en vekst på 1,9 prosent. Revisjonen skyldes svakere vekst i olje og gassutvinning enn tidligere anslått. Tidligere publiserte tall viste en vekst i olje og gassutvinning på 1,8 prosent, mens endelige tall viser vekst på 1,0 prosent. Også nedjustering av utenriks sjøfart er med på å trekke veksten i BNP ned i forhold til tidligere publiserte tall.

For Fastlands-Norge er det i hovedsak annen vareproduksjon som blant annet omfatter bygg og anlegg som trekker ned for 2014. Veksten i de endelige tallene for bygg og anlegg var klart lavere enn det som ble beregnet basert på produksjonsindeksen for bygg og anlegg. Industrien er også revidert ned fra en vekst på 3,5 prosent til en vekst på 3 prosent i de endelige tallene for 2014. Selv om flere områder innenfor industrien viste bedre utvikling i endelige tallene for 2014 enn det som ble antatt basert på industriens produksjonsindeks, veide det ikke opp for mye svakere utvikling i oljeraffinering, kjemiske og farmasøytisk industri, samt reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr. Tjenester inklusiv boligtjenester hadde en vekst på 1,8 prosent i 2014, i tråd med tidligere anslag. Revisjonene vises i egen tabell

For 2015 har det kommet lite nytt kildegrunnlag, og tallene er derfor lite endret fra de første anslagene. Som tidligere anslått økte samlet BNP 1,6 prosent fra året før.

Husholdningenes konsum og bruttoinvesteringer

Husholdningenes konsum i 2014 hadde en volumvekst på 1,7 prosent, som er uendret fra tidligere publiserte tall. Selv om samlet konsumvekst er uforandret, har det skjedd omfordeling mellom konsumgruppene – varekonsumet er justert noe opp, mens tjenestekonsumet er nedjustert. Veksten i konsumet er med unntak av årene 2008 og 2009 den svakeste på 25 år. Fra 2014 til 2015 økte husholdningenes konsum med 2,1 prosent, også det er svak vekst historisk sett.

Bruttoinvesteringer i fast realkapital for 2014 endte med en liten volumnedgang på 0,7 prosent, om lag som tidligere anslått. For 2015 viser de oppdaterte anslagene en volumnedgang på 3,8 prosent. Selv om petroleumsinvesteringene falt betydelig de to årene, og spesielt i 2015, er investeringsnivået, justert for prisvekst, kun 6 milliarder kroner lavere enn nivået i 2014. Investeringsnivået i 2014 er det høyeste som er observert noensinne. Fremdeles utgjorde oljerelaterte investeringer en fjerdedel av alle investeringene i 2015.

Eksport- og importvolumet er revidert opp med nesten 1 prosentpoeng hver i 2014 og noe mindre i 2015. Eksportvolumet økte med 3,1 prosent i 2014 og med 3,7 prosent i 2015. Vi må tilbake til 2001 for å finne en høyere eksportvekst. Importvolumet vokste henholdsvis 2,4 og 1,6 prosent de to årene, som er klart lavere enn vi har hatt de siste 10 årene.

Sysselsetting og utførte timeverk

Sysselsettingen økte med på 1,2 prosent i 2014. Det er en oppjustering på 0,1 prosentpoeng fra tidligere publiserte tall. Derimot er utførte timeverk nedjustert med 0,1 prosentpoeng til en vekst på 1,4 prosent. Arbeidsproduktiviteten beregnet som vekst i bruttoprodukt pr utførte timeverk, er beregnet til 0,5 prosent, det samme som i 2013.

Revisjonen av de foreløpige sysselsettingstallene for 2015 viser en økning på 0,3 prosent fra året før, litt lavere enn tidligere beregnet. Utførte timeverk er også beregnet til 0,3 prosent. Dette gir en produktivitetsvekst i 2015 på 1,3 prosent, som er en klar bedring fra tidligere år.

Slik beregnes talleneÅpne og lesLukk

Foreløpig årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap publiseres i august, 1,5 år etter rapporteringsåret. Endelige årstall innarbeides samtidig som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR i forbindelse med utarbeidingen av kvartalstall i august. Det vil si at endelig årstall for 2014 fra og med august 2016 er basisår for alle kvartalstall fra og med 1. kvartal 2015. Les mer i Om statistikken.