134371_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
134371
Uendret makrobilde for 2011 og 2012
statistikk
2013-11-19T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Årlig nasjonalregnskap viser utviklingen i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Norge. BNP hadde en volumvekst på 2,9 prosent i 2012.

Årlig nasjonalregnskap2012

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendret makrobilde for 2011 og 2012

Foreløpig tall for BNP for 2012 er revidert ned med 0,2 prosentpoeng, til en vekst på 2,9 prosent. BNP for Fastlands-Norge er uforandret fra forrige publisering og viser en vekst på 3,4 prosent. Også de endelige tallene for 2011 viser det samme makroøkonomiske bildet som tidligere beregnet.

Utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumending i prosent. Reviderte tall for 2011 og 2012
 20112012
 Endelig tallRevisjon i prosent poengReviderte estimaterRevisjon i prosent poeng
Vekst i Bruttonasjonalprodukt (BNP)1,30,12,9-0,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,60,13,40,0
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøart.-3,00,31,3-0,5
Konsum i husholdninger2,60,13,0-0,1
Konsum i offentlig forvaltning1,1-0,71,80,0
Bruttoinvestering i fast realkapital7,70,18,30,3
Eksport i alt-0,71,11,1-0,7
Import i alt3,80,02,3-0,1
     
Sysselsatte personer1,60,32,20,0
Utførte timeverk1,90,12,00,0
Bruttoprodukt per utførte timeverk.-0,8-0,20,9-0,3

Revisjonen av BNP for 2012, ned 0,2 prosentpoeng, skyldes noe lavere vekst i utenriks sjøfart enn tidligere anslått. Også fiske, fangst og akvakultur og elektrisitet er noe nedjustert, mens bygg og anlegg er uforandret fra tidligere publiserte tall. Det betyr at aggregatet annen vareproduksjon er revidert ned med 0,9 prosentpoeng. Til tross for dette var volumveksten allikevel på 8,2 prosent samlet for gruppen. Industri er oppjustert med 0,3 prosentpoeng, fra en vekst på 2,4 til 2,7 prosent.

Husholdningenes konsum vokste med 3 prosent fra 2011 til 2012, en nedjustering med 0,1 prosentpoeng. Bruttoinvesteringer i fast realkapital vokste med 8,3 prosent i de reviderte foreløpige tallene, om lag som tidligere anslått. Også eksport og import viser det samme bildet som tidligere, selv om det er noen mindre justeringer på vare- og tjenestenivå. Blant annet viser nye tall fra utenrikshandelsstatistikken at eksport av tradisjonelle varer var nedjustert, fra en volumvekst på 2,6 prosent til 1,7 prosent. I 2012 er samlet eksportvolum foreløpig antatt å vokse med 1,1 prosent. Reviderte tall for import viser en volumvekst på 2,3 prosent, noe som er 0,1 prosentpoeng laver en tidligere publisert.

Endelige tall for 2011 – ingen endringer av makrobildet

For 2011 er veksten i BNP i det endelige nasjonalregnskapet svakt oppjustert, til en vekst på 1,3 prosent. Det er 0,1 prosentpoeng høyere en tidligere publisert. BNP Fastlands-Norge er også oppjustert, med 0,1 prosentpoeng til 2,6 prosent. De største endringene i forbindelse med revisjon av tall for 2011 er i å finne i veksten i utenriks sjøfart, fiske og akvakultur, omsetning og drift av fast eiendom og varehandel, hvor det ble gjort en oppjustering. I de tidligere anslagene for 2011 var veksten i utenriks sjøfart på 6,8 prosent, mens de endelige tallene viser en vekst på hele 13,2 prosent. De endelige tallene viser at volumveksten i industri var 1,6 prosent mot 2,0 prosent i de foreløpige tallene.

Husholdningenes konsum hadde en volumvekst på 2,6 prosent mot 2,5 prosent i tidligere publiserte tall. Både varekonsumet og tjenestekonsumet er revidert svakt opp mens husholdningens kjøp i utlandet er justert noe ned, fra 12 prosent til 9,4 prosent. Bruttoinvesteringer i fast realkapital for både utenriks sjøfart og industri og bergverk er oppjustert. For utenriks sjøfart er bruttoinvesteringene oppjustert med 8 milliarder kroner og vokste i volum med 22,4 prosent. Volumveksten for bruttoinvesteringer industri og bergverk var på 9,2 prosent. 2011var det første året med positiv volumvekst siden finanskrisen.

Planlagte endringer i nasjonalregnskapsstatistikkeneÅpne og lesLukk

I november og desember 2014 publiseres nye reviderte tall for nasjonalregnskapet og tilhørende statistikker. Statistisk sentralbyrå følger internasjonale retningslinjer ved utarbeidelse av nasjonalregnskap og utenlandsstatistikker. Det er kommet nye internasjonale retningslinjer for disse statistikkene. Statistisk sentralbyrå arbeider nå for å implementere endringene, i tillegg til nye kilder for enkelte av statistikkene.

Begreper og klassifisering i nasjonalregnskapetÅpne og lesLukk

Utfyllende informasjon om definisjoner av begreper, variabler og klassifisering i nasjonalregnskapet finner du i Om Statistikken under definisjoner.