90576_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
90576
Små endringer av BNP Fastlands-Norge
statistikk
2012-11-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Årlig nasjonalregnskap2010-2011

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Små endringer av BNP Fastlands-Norge

Endelige tall for 2010 viser en vekst i BNP Fastlands-Norge på 1,7 prosent, dette er en nedjustering på 0,2 prosentpoeng fra de foreløpige anslagene. Tall for 2011 er også oppdaterte og viser at fastlandsøkonomien økte med 2,5 prosent. Dette er 0,1 høyere enn tidligere beregnet.

For begge årene er totalt BNP nedjustert med 0,2 prosentpoeng. Veksten i BNP for 2010 og 2011 var på henholdsvis 0,5 og 1,2 prosent, viser de nye tallene.

Revisjonssyklus for årlig nasjonalregnskap

Årlig nasjonalregnskapstall blir første gang presentert cirka 50 dager etter årets utløp. Deretter blir de revidert etter 21 og 47 uker. Endelig nasjonalregnskap publiseres 23 måneder etter årets utløp. Revisjonen som omtales for 2010 er endringene som har skjedd mellom det foreløpige årsregnskapet som ble publisert for 1 år siden og endelig årsregnskap, mens revisjonene for 2011 viser endringene fra foreløpig regnskap som ble publisert i mai i år. De endelige tallene for 2011 vil bli publisert i november 2013.

Bruttonasjonalprodukt (BNP). Årlig volumendring i prosent. Foreløpige og endelige tall. 2004-2011

Lavere vekst i bygg og anlegg i 2010 enn tidligere antatt

Revisjonen av 2010-tallene kan hovedsakelig forklares med en nedjustering av elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning samt bygge- og anleggsvirksomhet. De foreløpige tallene for bygge- og anleggsvirksomhet, som i hovedsak var basert på produksjonsindeksen for bygg og anlegg, viste blant annet en nedgang på 0,4 prosent. De endelige tallene viste derimot en nedgang på 2,7 prosent. Til gjengjeld viser endelige tall at tjenester som telekommunikasjon og informasjonsteknologi hadde en klart høyere vekst enn tidligere beregnet. Samlet sett var volumveksten for tjenester, utenom forvaltningen, på 2,2 prosent. Dette innebærer en oppjustering på 0,6 prosentpoeng. Vekstraten for industri og bergverk er uforandret fra foreløpige til endelige tall, og var på 2,4 prosent.

Litt sterkere vekst i tjenesteytende næringer i 2011

I 2011 passerte nivået på BNP Fastlands-Norge 2 000 milliarder kroner, mens samlet BNP som også inkluderer petroleumsvirksomheten og utenriks sjøfart passerte 2 000 milliarder kroner allerede i 2006. BNP utgjorde om lag 555 000 kroner per innbygger i 2011 viser reviderte foreløpige tall.

Det er små revisjoner av tallene for 2011, sammenlignet med de anslagene som ble gjort i mai. Det er likevel en svak oppjustering av noen tjenesteytende næringer. Dette dreier seg blant annet om faglig og vitenskapelig tjenesteyting samt varehandel. Ellers er de foreløpige tallene for bygg og anlegg justert ned fra en vekst på 3,9 prosent til 3,1 prosent.

Foreløpige tall for 2011 viser ingen volumendring i bruttoproduktet for utvinning av råolje, mens tjenestene i tilknytning til petroleumsvirksomheten er noe nedjustert. Til tross for dette er volumveksten likevel over 18 prosent for denne tjenestenæringen.

Volumvekstrater for BNP. 2004-2011. Prosentvis ending fra foregående år. Totalt og for Fastlands-Norge

Små revisjoner av husholdningenes konsum

For 2010 er husholdningenes konsum oppjustert med 0,2 prosentpoeng, til en volumvekst på 4 prosent. Det er da særlig varekonsumet som trekker opp. Ny informasjon medførte eksempelvis at konsumet av klær ble oppjustert med 1,7 prosentpoeng, mens møbler og husholdningsartikler ble oppjustert med 2,5 prosentpoeng.

Konsumet i husholdningen hadde en volumvekst på 2,5 prosent viser de reviderte, men fortsatt foreløpige, tallene for 2011. Veksten er uforandret fra tidligere publiserte tall. Selv om totalen er uforandret, er det mindre revisjoner i ulike konsumgrupper. Tjenestekonsumet er noe nedjustert, mens husholdningenes kjøp i utlandet er revidert opp og viser en volumvekst på 12 prosent. Dette er vel 3 prosentpoeng høyere enn de første anslagene.

Utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. årlig volumending i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2010 og 2011
 
 20102011
 Tidligere    Revidert   Revisjon i
prosentpoeng
   Tidligere   Revidert   Revisjon i
prosentpoeng
 
Vekst i Bruttonasjonalprodukt (BNP)0,70,5-0,21,41,2-0,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1,91,7-0,22,42,50,1
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart-3,9-4,0-0,1-2,6-3,3-0,7
Bruttoprodukt Fastlands-Norge1,51,50,02,42,60,2
Industri og bergverk2,42,40,02,02,10,1
Annen vareproduksjon0,6-1,4-2,02,62,2-0,4
Tjenester inkl. boligtjenester1,62,20,62,52,80,3
Offentlig forvaltning1,51,0-0,52,32,40,1
       
Innenlands sluttanvendelse      
Konsum i husholdninger3,84,00,22,52,50,0
Konsum i offentlig forvaltning1,71,3-0,41,51,80,3
Bruttoinvestering i fast realkapital-5,2-8,0-2,86,47,61,2
Bruttoinvestering i Fastlands-Norge-2,5-4,5-2,08,08,50,5
       
Eksport i alt1,80,4-1,4-1,4-1,8-0,4
Import i alt9,99,0-0,93,53,80,3
       
Vekst i sysselsetting og produktivitet      
Sysselsatte personer-0,1-0,5-0,41,41,3-0,1
Utførte timeverk0,80,1-0,71,61,80,2
årslønn3,73,70,04,24,20,0
Bruttoprodukt per utførte timeverk-0,50,10,6-0,3-0,6-0,3
       
Prisvekst      
BNP prisdeflator6,46,3-0,16,36,80,5
Prisdeflator for BNP Fastlands-Norge3,94,20,32,62,60,0
Prisdeflator for konsum i husholdningene2,12,10,01,11,20,1
 

Bruttoinvesteringene lite revidert

Reviderte tall for 2011 viser en volumvekst i bruttoinvesteringer på 7,6 prosent, dette er en svak økning fra de foreløpige tallene. Det var særlig investeringer i utvinning av olje og gass samt husholdningenes boliginvesteringer som trakk opp i 2011. Fastlandsnæringene hadde også en positiv investeringsvekst. Oljerelaterte investeringer utgjorde nesten 27 prosent av de totale investeringene i 2011. Veksten i 2011 kom etter en nedgang på -8,0 prosent året før. I 2010 var det investeringsnedgang både i petroleumsvirksomheten så vel som i boliginvesteringene og i næringslivsinvesteringene.

Ingen endring i årslønnsvekst

Det er ingen endringer i tidligere anslag for årslønnsveksten, verken i 2010 eller 2011. Nasjonalregnskapets beregninger av årslønnsvekst var på henholdsvis 3,7 og 4,2 prosent de to årene.

Produktiviteten målt ved BNP Fastlands-Norge per utførte timeverk, eksklusiv offentlig forvaltning, er som tidligere anslått for 2011. Tallene er derimot oppjustert for 2010. I 2011 viser foreløpig nasjonalregnskap en oppgang i produktivitet på 0,9 prosent, mens veksten var på 2,3 prosent for 2010. Dette tilsvarer en oppjustering på 1,1 prosentpoeng.

Revisjon av bruttoprodukt fra 1992 og fremover

 

Det er blitt utført revideringer på pris- og volumendringer for produksjon, produktinnsats og bruttoprodukt i bygge- og anleggsnæringen, varehandel og noen andre tjenestenæringer, for årene fra 1992 og fremover.

 

Hovedformålet med revisjonen er å oppnå bedre samsvar mellom volumendringen i bruttoproduktet og endringen arbeidskraftinnsatsen, målt som utførte timeverk, i de aktuelle næringene.

 

Revisjonen er gjort ved å omfordele pris og volum, slik at verditallene i løpende priser for næringene er uendret. Frem til og med 2005 er bruttonasjonalproduktet totalt og i Fastlands-Norge heller ikke påvirket av revisjonene, verken på nivå eller endring i pris og volum. I 2006 er volumveksten i BNP Fastlands-Norge nedjustert med 0,2 prosentpoeng (fra 5,0 prosent vekst til 4,8 prosent). For 2008 har BNP samlet blitt justert opp med 0,1 prosentpoeng, mens veksten for BNP Fastlands-Norge er uendret.

 

I 2009 er produksjon og eksport av naturgass revidert opp med ca. 25 milliarder kroner i løpende priser. Dette skyldes en revisjon i Utenrikshandelsstatistikken, og er en ren prisendring, mens volumet er uforandret. I siste publisering av strukturstatistikk for tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass, ble de tidligere publiserte tallene for 2009 endret. Også denne revisjonen av primærstatistikk er nå tatt inn i nasjonalregnskapet og medførte at bruttoproduktet i næringen ble revidert opp med om lag 1 milliard kroner i løpende priser, eller om lag 2,5 prosentpoeng. Dette ga seg utslag i en tilsvarende revisjon i volumveksten. Dette medførte at veksten i BNP ble oppjustert med 0,1 prosentpoeng, mens fastlands-BNP er uendret.

Tabeller til publiseringen

Se Statistikkbanken for detaljerte tall.

Se nasjonalregnskapets Om statistikken for begrepsforklaringer.

For nærmere analyse av revisjoner i nasjonalregnskapstall for 2010 og 2011, se Økonomiske analyser nr. 6/2012 som publiseres 6. desember 2012.