Økonomiske analyser: 6/2012

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Internasjonal økonomi

  Den økonomiske veksten har avtatt markert hos Norges handelspartnere det siste året.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Norsk økonomi fortsetter å trosse meget svake internasjonale konjunkturer. Lav rente og høy etterspørsel fra petroleumsnæringen er hoveddriverne bak den norske oppgangen som startet ved årsskiftet 2010/2011. Det er ventet at aktivitetsveksten holder seg ganske høy i lang tid.

 • Brukes det mye helsetjenester i Norge?

 • Utvikling av klimateknologier – hvordan kan Norge bidra?

  Skal verden nå klimaforhandlingenes omforente mål om å unngå sterkere økning i den globale middeltemperaturen enn to grader Celsius, vil det kreve rask og omfattende teknologisk omstilling.

 • Nasjonalregnskapet – et 60-årsjubileum

  Det første norske nasjonalregnskapet etter moderne prinsipper ble utgitt av Statistisk sentralbyrå (SSB) i 1952.

 • Små endringer av BNP Fastlands-Norge

  Endelige tall for 2010 viser en vekst i BNP Fastlands-Norge på 1,7 prosent som er en nedjustering på 0,2 prosentpoeng fra foreløpig regnskap.

 • Bruk av strekkodedata i matvareindeksen

  Delindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer som inngår i Konsumprisindeksen (KPI) er i sin helhet basert på strekkodedata. Bruk av strekkodedata gjør det mulig å benytte løpende pris- og kvantumsinformasjon på det mest detaljerte nivået i beregning av prisindekser.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.