91712
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/finsek/kvartal
91712
Husholdningene konsoliderer stillingen
statistikk
2013-01-04T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer;Bank og finansmarked
no
finsek, Finansielle sektorregnskaper, finansinvesteringer, husholdninger og ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning, utlandet, balanser, FINSE, finse, sektor, sektorregnskap, sektorbalanser, finansregnskap, nasjonalregnskap, fordringer, gjeldFinansregnskap , Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Finansielle sektorregnskaper3. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Husholdningene konsoliderer stillingen

Husholdningene opprettholder veksten i sine bankinnskudd og fortsetter å selge verdipapirer. Gjeldsveksten har vært høy, men stabil i de seks siste kvartalene.

Husholdninger og ideelle organisasjoner økte nettofinansinvesteringene med 7 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 3. kvartal 2012. Likevel ble nettofinansinvesteringene beregnet til -4 milliarder kroner i denne perioden. Nettofinansinvesteringene har vært negative siden 1. kvartal 2010.

Hovedbildet preges av rekordhøy vekst i bankinnskudd mv og nettosalg av verdipapirer. Veksten i sedler, mynt og bankinnskudd summerte seg til nesten 78 milliarder kroner i den siste firekvartalsperioden. Husholdningene har samtidig solgt verdipapirer for 6 milliarder kroner. Innskuddene har økt i hver periode fra 4. kvartal 2009, mens den siste firekvartalsperioden er den femte perioden på rad med et samlet nettosalg av gjeldspapirer (sertifikater og obligasjoner), aksjer og andeler.

Husholdninger og ideelle organisasjoner. Nettofinansinvesteringer og nettofordringsendring siste fire kvartaler. Nettofordringer i prosent av disponibel inntekt, sesongkorrigert

Husholdninger og ideelle organisasjoner. Prosentvis vekst i bankinnskudd mv., verdipapirinvesteringer og gjeld, siste fire kvartaler

Stabil gjeldsutvikling

Den beregnede årsveksten for husholdningenes totale gjeld har vært stabil i de siste seks kvartalene og var 7,2 prosent i 3. kvartal 2012. Veksten i lån og annen gjeld avtok noe fra den nest siste til den siste firekvartalsperioden.

Husholdningenes gjeld økte mindre enn inntektene i 3. kvartal 2012. Den sesongjusterte gjeldsraten - total gjeld beregnet som en prosentandel av disponibel inntekt - falt med 0,5 prosentpoeng til 204,5 prosent ved utgangen av kvartalet. Gjeldstallene er påvirket av den nye sektorklassifikasjonen som ble tatt i bruk i viktig kildestatistikk fra og med 1. kvartal 2012. Den nye klassifikasjonen skapte brudd i tidsseriene for beholdningene i finansregnskapet ved årsskiftet 2011/2012, men dette har ikke påvirket utviklingen i gjeldsraten fra 2. til 3. kvartal i 2012 (se husholdningsnotatet).

Kraftig økning i statens finansielle nettoformue

Statsforvaltningens nettofordringer økte med hele 740 milliarder kroner i firekvartalsperioden frem til utgangen av 3. kvartal 2012. Økningen var sterkt påvirket av kursutviklingen i valuta- og verdipapirmarkedene, og statens nettogevinster utgjorde 315 milliarder kroner i den siste firekvartalsperioden. Samtidig var nettofinansinvesteringene på 425 milliarder kroner som er vel 4 milliarder kroner lavere enn i firekvartalsperioden til og med 2. kvartal 2012. Statsforvaltningens samlede finansielle nettoformue var på 4 949 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2012. Av dette utgjorde markedsverdien av Statens pensjonsfond utland 3 723 milliarder kroner.

Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer og nettofordringsendringer, siste fire kvartaler

Økt gjeld i kommunene

Kommuneforvaltningens nettofinansinvesteringer er beregnet til -20 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 3. kvartal 2012. Dette er en nedgang på 6 milliarder kroner fra den foregående firekvartalsperioden. Nedgangen skyldes både økt gjeldsopptak og avtakende finansielle investeringer. I siste firekvartalsperiode var kommuneforvaltningens gjeldsopptak 35 milliarder kroner, mot 32 milliarder kroner i den foregående firekvartalsperioden. Samlet gjeld summerte seg til 471 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2012. Nettogjelden - gjeld fratrukket fordringer - økte med 20 milliarder kroner i løpet av 3. kvartal, til 148 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Nettofordringene overfor utlandet fortsetter å øke

Norges nettofordringer overfor utlandet er beregnet til 2 848 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2012. Det er en oppgang på 90 milliarder kroner fra utgangen av 2. kvartal 2012. Norges nettofinansinvesteringer overfor utlandet utgjorde 96 milliarder kroner i 3. kvartal 2012, opp 10 milliarder kroner fra foregående kvartal.

Nettofordringer og nettofinansinvesteringer overfor utlandet. Kvartalstall. Milliarder kroner
 
 2. kvartal 20103. kvartal 20104. kvartal 20101. kvartal 20112. kvartal 20113. kvartal 20114. kvartal 20111. kvartal 20122. kvartal 20123. kvartal 2012
 
Fordringer6 8546 7976 9977 2327 1337 3537 3297 7847 8067 958
Gjeld4 6714 5404 7054 9694 7895 0524 8555 1195 0495 111
Nettofordringer / finansielle formue2 1832 2582 2912 2632 3432 3022 4732 6652 7572 848
           
Nettofordringsendring / formuesendring837534-2980-42 172 1929290
Netto gevinster / tap1213-53-110-13-13567597-6
Nettofinansinvesteringer716287819393 105 1338696
 

 

Definisjoner

Nettofinansinvestering definert i inntektsregnskapet =
Sparing + netto kapitaloverføringer - nettoinvesteringer i ikke - finansiell kapital .

Nettofinansinvestering definert i finansregnskapet =
netto anskaffelse av finansielle eiendeler - netto låneopptak .

Sparing er ikke-konsumert inntekt og kan investeres i finansiell eller ikke-finansiell kapital. Hvis sparingen overstiger ikke-finansielle investeringer for en sektor, disponerer sektoren et finansielt overskudd som kan brukes til å øke nettofordringene overfor andre sektorer. I finansregnskapet vil dette reflekteres som kjøp av finansielle eiendeler eller som nedbetaling av gjeld. Hvis sparingen er lavere enn ikke-finansielle investeringer, må disse investeringene finansieres, enten ved salg av finansielle eiendeler, eller ved opptak av lån. Realinvesteringer i personlig næringsvirksomhet og nye boliger utgjør størstedelen av investeringene i ikke-finansiell kapital for husholdningene. Boliginvesteringer finansieres i stor grad gjennom låneopptak.

Nettofordringer ( netto finansiell formue ) = fordringer ( finansielle eiendeler ) - gjeld .

Den finansielle balansen viser en sektors finansielle stilling ved utgangen av den aktuelle perioden. Balansens fordringsside omfatter de finansielle eiendelene. Husholdningenes fordringer domineres av bankinnskudd, sedler og mynt samt forsikringstekniske reserver. Dette er hovedsakelig fondsmidler som er avsatt i livs- og pensjonsforsikringer utenom folketrygden, for å dekke fremtidige utbetalinger. Lån fra finansielle foretak (banker mv.) utgjør størstedelen av husholdningenes gjeld.

Nettofordringsendring = nettofinansinvesteringer + andre endringer , netto .

Balanseendringen i løpet av referanseperioden forklares av nettofinansinvesteringene og andre endringer som i hovedsak er kursgevinster eller kurstap i verdipapir- og valutamarkedene.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

 

Notat

Husholdning, notat tabell 3. kvartal

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB