84305
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/finsek/arkiv
84305
Husholdningene velger trygge innskudd
statistikk
2012-09-27T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer;Bank og finansmarked
no
finsek, Finansielle sektorregnskaper, finansinvesteringer, husholdninger og ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning, utlandet, balanser, FINSE, finse, sektor, sektorregnskap, sektorbalanser, finansregnskap, nasjonalregnskap, fordringer, gjeldFinansregnskap , Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Finansielle sektorregnskaper2. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Husholdningene velger trygge innskudd

Veksten i husholdningenes bankinnskudd fortsetter, mens investeringene i verdipapirer er beskjedne. Gjeldsveksten har vært stabil i de fem siste kvartalene.

Husholdninger og ideelle organisasjoner økte nettofinansinvesteringene med 6 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 2. kvartal 2012. Hovedbildet preges av at økningen i bankinnskuddene har vært spesielt høy fra og med 4 kvartal 2011. I den siste firekvartalsperioden summerte økningen i sedler, mynt og bankinnskudd seg til 77 milliarder kroner. Investeringene i verdipapirer utgjorde knapt 3 milliarder kroner.

Husholdninger og ideelle organisasjoner. Nettofinansinvesteringer og nettofordringsendring, siste fire kvartaler. Nettofordringer i prosent av disponibel inntekt, sesongkorrigert

Stabil gjeldsutvikling, men økt gjeldsrate

Den beregnede årsveksten for husholdningenes totale gjeld har i de siste fem kvartalene variert fra 7,0 prosent til 7,2 prosent i 2. kvartal 2012. Vekstraten gikk opp med 0,2 prosentpoeng i den siste firekvartalsperioden fordi både lån og annen gjeld økte noe mer enn i den forrige firekvartalsperioden.

Husholdningenes gjeld fortsetter å øke raskere enn inntektene. Den kvartalsvise sesongjusterte gjeldsraten, total gjeld beregnet som en prosentandel av disponibel inntekt, økte med 1,0 prosentpoeng, til 202,9 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2012. Gjeldsraten ble imidlertid påvirket av den nye sektorklassifikasjonen som ble tatt i bruk i viktig kildestatistikk fra og med 1. kvartal 2012. Den nye klassifikasjonen har skapt brudd i tidsseriene for beholdningene i finansregnskapet, men de korrigerte tidsseriene for gjeld viser at den sesongjusterte gjeldsraten har økt hvert kvartal fra utgangen av 3. kvartal 2010 (se egen tabell i husholdningsnotatet).

Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer og nettofordringsendringer.  Sum fire siste kvartaler. Milliarder kroner

Finansinvesteringer i utlandet øker statens finansielle nettoformue

Statsforvaltningens nettofordringer økte med 427 milliarder kroner det siste året frem til utgangen av 2. kvartal 2012. I firekvartalsperioden har statens finansielle nettoformue vært sterkt påvirket av kursutviklingen i verdipapirmarkedene. Særlig bidro kursfallet på børsene i 3. kvartal 2011 og i 2. kvartal 2012 til at staten måtte ta et nettokurstap på 11 milliarder kroner. Samtidig var nettofinansinvesteringene på 438 milliarder kroner som er 28 milliarder kroner høyere enn i den forrige firekvartalsperioden til og med 1. kvartal 2012. Statsforvaltningens samlede finansielle nettoformue var på 4 783 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2012. Av dette utgjorde markedsverdien av Statens pensjonsfond utland 3 561 milliarder kroner.

Gjeldsopptaket faller i kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens nettofinansinvesteringer er beregnet til -16 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 2. kvartal 2012. Dette er en oppgang på 2 milliarder kroner fra den forrige firekvartalsperioden. Økningen kommer hovedsakelig som følge av at gjeldsopptaket har vist en fallende tendens i de to siste firekvartalsperiodene. I perioden frem til og med 2. kvartal 2012 var kommuneforvaltningens gjeldsopptak 33 milliarder kroner, mot 35 milliarder kroner i forrige firekvartalsperiode. Samlet gjeld summerte seg til 468 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal. Nettogjelden, gjeld fratrukket fordringer, ble redusert med 20 milliarder kroner i det siste kvartalet og var 139 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2012.

Nettofordringene overfor utlandet fortsetter å øke

Norges nettofordringer overfor utlandet er beregnet til 2 875 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2012. Det er en oppgang på 77 milliarder kroner fra utgangen av 1. kvartal 2012. Norges nettofinansinvesteringer overfor utlandet utgjorde 90 milliarder kroner i 2. kvartal 2012, ned 55 milliarder kroner fra forrige kvartal. Negativ kursutvikling i verdipapirmarkedene førte til nettotap som reduserte nettofordringene overfor utlandet med 13 milliarder kroner i 2. kvartal 2012.

Nettofordringer og nettofinansinvesteringer overfor utlandet. Kvartalstall. Milliarder kroner
  1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 4. kvartal 2010 1. kvartal 2011 2. kvartal 2011 3. kvartal 2011 4. kvartal 2011 1. kvartal 2012 2. kvartal 2012
Fordringer 6 318 6 678 6 648 6 877 7 103 7 006 7 230 7 179 7 628 7 647
Gjeld 4 280 4 503 4 344 4 486 4 746 4 565 4 831 4 581 4 830 4 772
Nettofordringer / finansielle formue 2 039 2 174 2 304 2 391 2 357 2 442 2 399 2 598 2 798 2 875
                     
Nettofordringsendring / formuesendring  212  136  129 87 -34 84 -43  199  200 77
Nettogevinster / tap  127 59 65 1 -118 -16 -143 90 55 -13
Nettofinansinvesteringer 85 77 64 86 84  100  100  108  145 90

Definisjoner

Nettofinansinvestering definert i inntektsregnskapet = Sparing + netto kapitaloverføringer - nettoinvesteringer i ikke-finansiell kapital.

Nettofinansinvestering definert i finansregnskapet = netto anskaffelse av finansielle eiendeler - netto låneopptak.

Sparing er ikke-konsumert inntekt og kan investeres i finansiell eller ikke-finansiell kapital. Hvis sparingen overstiger ikke-finansielle investeringer for en sektor, disponerer sektoren et finansielt overskudd som kan brukes til å øke nettofordringene overfor andre sektorer. I finansregnskapet vil dette reflekteres som anskaffelser av finansielle eiendeler eller som nedbetaling av gjeld. Hvis sparingen er lavere enn ikke-finansielle investeringer, må investeringene finansieres, enten ved å selge finansielle eiendeler, eller ved opptak av lån. Realinvesteringer i personlig næringsvirksomhet og nye boliger utgjør størstedelen av investeringene i ikke-finansiell kapital for husholdningene. Boliginvesteringer finansieres i stor grad gjennom låneopptak.

Nettofordringer (netto finansiell formue) = fordringer (finansielle eiendeler) - gjeld.

Den finansielle balansen viser en sektors finansielle stilling ved utgangen av den aktuelle perioden. Balansens fordringsside omfatter de finansielle eiendelene. Husholdningenes fordringer domineres av bankinnskudd, sedler og mynt samt forsikringstekniske reserver. Dette er hovedsakelig fondsmidler som er avsatt i livs- og pensjonsforsikringer utenom folketrygden, for å dekke fremtidige utbetalinger. Lån fra finansielle foretak (banker mv.) utgjør størstedelen av husholdningenes gjeld.

Nettofordringsendring = nettofinansinvesteringer + andre endringer, netto.

Balanseendringen i løpet av referanseperioden forklares av nettofinansinvesteringene og andre endringer som i hovedsak er kursgevinster eller kurstap i verdipapir- og valutamarkedene.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB