53351
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/finsek/arkiv
53351
Fallet i finansinvesteringene stopper
statistikk
2011-06-30T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer;Bank og finansmarked
no
finsek, Finansielle sektorregnskaper, finansinvesteringer, husholdninger og ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning, utlandet, balanser, FINSE, finse, sektor, sektorregnskap, sektorbalanser, finansregnskap, nasjonalregnskap, fordringer, gjeldFinansregnskap , Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Finansielle sektorregnskaper1. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fallet i finansinvesteringene stopper

Fallet i husholdninger og ideelle organisasjoners nettofinansinvesteringer har foreløpig stoppet opp. I den siste firekvartalsperioden økte husholdningene bankinnskuddene og investeringene i børsnoterte verdipapirer.

Husholdningenes nettofinansinvesteringer og nettofordringsendring. Siste firekvartaler. Milliarder kroner. Nettofordringer i prosent av disponibel inntekt

Husholdningenes nettofinansinvesteringer er beregnet til -13 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 1. kvartal 2011. Dette er opp 6,5 milliarder kroner fra den forrige firekvartalsperioden, som oppsummerer året 2010. Husholdningenes nettofinansinvesteringer har falt i de fire foregående firekvartalsperiodene fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010.

Husholdningene låner mer fra finansielle foretak

Husholdningene tok opp gjeld for 144 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 1. kvartal 2011. Dette gir en gjeldsvekst på 6,5 prosent, som er 0,1 prosentpoeng høyere enn i forrige firekvartalsperiode. Utlånene fra finansielle foretak til husholdningene økte med nesten 9 milliarder kroner til 132 milliarder kroner, men annen gjeld dempet husholdningenes samlede gjeldsopptak i den siste firekvartalsperioden. Investeringene i finansielle eiendeler utgjorde 131 milliarder kroner, som er en oppgang på vel 9 milliarder kroner fra året 2010. Utviklingen forklares av økte bankinnskudd og økte aksjeinvesteringer. Til sammen investerte husholdningene i børsnoterte verdipapirer for 8 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 1. kvartal 2011. Dette er 5 milliarder kroner mer enn i forrige periode.

Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer og nettofordringsendringer. Sum fire siste kvartaler. Milliarder kroner

Husholdningenes finansielle nettoformue steg med 19 milliarder kroner i den siste firekvartalsperioden. Den finansielle nettoformuen er beregnet til 348 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2011 og utgjør nå 78 prosent av verdien den hadde ved utgangen av 2. kvartal 2007, før finansiell uro og finanskrise forårsaket store nettotap.

Statens finansielle nettoformue øker

Statsforvaltningens nettofordringer økte til et foreløpig nytt toppunkt ved utgangen av 1. kvartal 2011. Økningen forklares både av nettofinansinvesteringer og nettogevinster. Nettofinansinvesteringene var 273 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 1. kvartal 2011. Sammen med verdipapirgevinster på 94 milliarder kroner bidro dette til å øke statsforvaltningens finansielle nettoformue med 366 milliarder kroner i firekvartalsperioden. En styrket kronekurs i 1. kvartal 2011 dempet verdien i statens fordringer overfor utlandet. Statens finansielle nettoformue summerte seg til 4 319 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Stabil gjeldsutvikling i kommunene

Nettofinansinvesteringene i kommuneforvaltningen viste beskjeden økning fra -20 milliarder kroner i året 2010 til -16 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 1. kvartal 2011. Utviklingen forklares av et moderat fall i gjeldsopptaket. Kommuneforvaltningens gjeld stabiliserte seg ved utgangen av 2007, men har etter dette økt jevnt hvert kvartal. Gjeldsopptaket summerte seg til 46 milliarder kroner i den siste firekvartalsperioden og kommuneforvaltningens gjeld utgjorde 442 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartalet 2011. Investeringene i finansielle eiendeler utgjorde 30 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 1. kvartal 2011. Dette er om lag på nivå med investeringene i de to forgående firekvartalsperiodene.

Nettokurstap overfor utlandet

Norges nettofordringer overfor utlandet er beregnet til 2 392 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2011. Dette er en oppgang på 51 milliarder kroner fra utgangen av 4. kvartal 2010. Norges nettofinansinvesteringer overfor utlandet utgjorde 72 milliarder kroner i 1. kvartal 2011, som er ned 14 milliarder kroner fra 4. kvartal 2010. Nettotap som følge av kursutviklingen i valuta- og verdipapirmarkedene reduserte nettofordringene overfor utlandet med 22 milliarder kroner i 1. kvartal 2011.

Nettofordringer og nettofinansinvesteringer overfor utlandet. Kvartalstall. Milliarder kroner
  4. kvartal 2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 4. kvartal 2010 1. kvartal 2011
Fordringer 6 452 5 972 6 159 6 154 6 149 6 466 6 794 6 733 6 941 7 151
Gjeld 4 918 4 603 4 452 4 264 4 261 4 379 4 614 4 482 4 600 4 759
Nettofordringer / finansielle formue 1 535 1 370 1 708 1 890 1 889 2 087 2 179 2 251 2 342 2 392
                     
Nettofordringsendring / formuesendring  114 -165  338  182 -1  198 92 72 90 51
Netto gevinster / tap -8 -206  257  119 -89  114 19 7 4 -22
Nettofinansinvesteringer  122 41 81 63 88 84 74 65 86 72

Definisjoner

Nettofinansinvestering definert i inntektsregnskapet =

Sparing + netto kapitaloverføringer - nettoinvesteringer i ikke - finansiell kapital

Nettofinansinvestering definert i finansregnskapet =

netto anskaffelse av finansielle eiendeler - netto låneopptak .

Sparing er ikke-konsumert inntekt og kan investeres i finansiell eller ikke-finansiell kapital. Hvis sparingen overstiger ikke-finansielle investeringer for en sektor, disponerer sektoren et finansielt overskudd som kan brukes til å øke nettofordringene overfor andre sektorer. I finansregnskapet vil dette reflekteres som anskaffelser av finansielle eiendeler eller som nedbetaling av gjeld. Hvis sparingen er lavere enn ikke-finansielle investeringer, må investeringene finansieres, enten ved å selge finansielle eiendeler, eller ved opptak av lån. Realinvesteringer i personlig næringsvirksomhet og nye boliger utgjør størstedelen av investeringene i ikke-finansiell kapital for husholdningene. Boliginvesteringer finansieres i stor grad gjennom låneopptak.

Nettofordringer ( netto finansiell formue ) = fordringer ( finansielle eiendeler ) - gjeld .

Den finansielle balansen viser en sektors finansielle stilling ved utgangen av den aktuelle perioden. Balansens fordringsside omfatter de finansielle eiendelene. Husholdningenes fordringer domineres av bankinnskudd, sedler og mynt samt forsikringstekniske reserver. Dette er hovedsakelig fondsmidler som er avsatt i livs- og pensjonsforsikringer utenom folketrygden, for å dekke fremtidige utbetalinger. Lån fra finansielle foretak (banker mv.) utgjør størstedelen av husholdningenes gjeld.

Nettofordringsendring = nettofinansinvesteringer + andre endringer , netto

Balanseendringen i løpet av referanseperioden forklares av nettofinansinvesteringene og andre endringer som i hovedsak er kursgevinster eller kurstap i verdipapir- og valutamarkedene.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB