53355
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/finsek/arkiv
53355
Nettofinansinvesteringene faller
statistikk
2011-04-01T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer;Bank og finansmarked
no
finsek, Finansielle sektorregnskaper, finansinvesteringer, husholdninger og ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning, utlandet, balanser, FINSE, finse, sektor, sektorregnskap, sektorbalanser, finansregnskap, nasjonalregnskap, fordringer, gjeldFinansregnskap , Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Finansielle sektorregnskaper4. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nettofinansinvesteringene faller

Husholdninger og ideelle organisasjoner økte gjeldsopptaket sitt i 2010 samtidig som de reduserte sine finansielle investeringer. Nettofinansinvesteringene har falt med 40 milliarder kroner fra 2009 til 2010.

Husholdningenes nettofinansinvesteringer er beregnet til -28 milliarder kroner i 2010 mot 12 milliarder kroner i 2009. Nettofinansinvesteringene øke til et foreløpig toppunkt i firekvartalsperioden til og med 2. kvartal 2009 med 14 milliarder kroner. I de seks etterfølgende firekvartalsperiodene har nettofinansinvesteringene fulgt en fallende trend.

Husholdningene tar opp mer gjeld

Det siste året har husholdningene tatt opp gjeld for 143 milliarder kroner som gir en gjeldsvekst på 6,4 prosent i 2010. Les mer om husholdningene i eget notat . Gjeldsopptaket økte med vel 27 milliarder kroner fra 2009, men kun 5 milliarder kroner forklares av vekst i låneopptaket. Kortsiktig annen gjeld bidro i vesentlig grad til gjeldsutvikling. Investeringene i finansielle eiendeler utgjorde 115 milliarder kroner som er en nedgang med om lag 13 milliarder kroner fra 2009. Nedgangen skyldes for det meste nettotegningene av verdipapirfondsandeler, som nærmest stoppet opp i 2010, etter at det ble nettotegnet fondsandeler for 12 milliarder kroner i 2009.

Husholdningenes nettofinansinvestering og nettofordringsendring siste fire kvartaler. Milliarder kroner. Nettofordringer i prosent av disponibel inntekt

Husholdningenes finansielle nettoformue steg med 28 milliarder kroner i 2010. Den finansielle nettoformuen er beregnet til 331 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2010. Nettoformuens verdi utgjør nå 74 prosent av verdien den hadde ved utgangen av 2. kvartal 2007, før finansiell uro og finanskrise forårsaket store nettotap.

Statens finansielle nettoformue økte til et rekordhøyt nivå

Statsforvaltningen økte sine nettofordringer til et foreløpig nytt toppunkt ved utgangen av 2010. Økningen forklares både av tiltakende nettofinansinvesteringer og fortsatt store nettogevinster. Nettofinansinvesteringene summert over de siste fire kvartalene falt fra 4. kvartal 2008 til og med 2. kvartal 2010, men økte igjen i de to siste kvartalene av 2010. Nettofinansinvesteringene summerte seg til 290 milliarder kroner det siste året, som er en økning på 13 milliarder kroner i forhold til 2009. Sammen med verdipapirgevinster på 188 milliarder kroner bidro dette til å øke statsforvaltningen finansielle nettoformue med 478 milliarder kroner i 2010. Nettoformuen summerte seg til 4 286 milliarder kroner ved utgangen av året.

Statsforvaltningens nettofinansinvestering og nettofordringsendring siste fire kvartaler. Milliarder kroner

Høyt og stabilt gjeldsopptak i kommuneforvaltningen

Nettofinansinvesteringene i kommuneforvaltningen viser et markert fall i 2010. Årsaken er avtakende investeringer i finansielle eiendeler og et fortsatt høyt gjeldsopptak som er om lag på linje med gjeldsopptaket i 2008 og 2009. Kommunene tok opp gjeld for 38 milliarder kroner i 2010, som er en beskjeden økning fra året før. Gjeldsutviklingen kan i stor grad knyttes til lånefinansierte ikke-finansielle investeringer (blant annet veier og bygninger) i fylker og kommuner. Ved utgangen av 2010 er samlet gjeld i kommuneforvaltningen beregnet til 421 milliarder kroner.

Nettofinansinvesteringene i utlandet økte i 4. kvartal 2010

Norges nettofordringer overfor utlandet er beregnet til 2 358 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2010. Dette er en oppgang på 106 milliarder kroner fra utgangen av 3. kvartal 2010. Norges nettofinansinvesteringer overfor utlandet utgjorde 91 milliarder kroner i 4. kvartal, som er opp 22 milliarder kroner fra 3. kvartal. Nettogevinster som følge av kursutviklingen i valuta- og verdipapirmarkedene økte nettofordringene overfor utlandet med 15 milliarder kroner i 4. kvartal 2010.

Nettofordringer og nettofinansinvesteringer overfor utlandet. Kvartalstall. Milliarder kroner
  3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 4. kvartal 2010
Fordringer 5 801 6 465 5 974 6 162 6 161 6 153 6 471 6 798 6 737 6 958
Gjeld 4 385 4 917 4 601 4 453 4 265 4 265 4 380 4 616 4 485 4 599
Nettofordringer/finansielle formue 1 415 1 548 1 373 1 710 1 895 1 889 2 091 2 182 2 253 2 358
                     
Nettofordringsendring/formuesendring  207  133 -175  337  186 -7  202 92 70  106
Netto gevinster/tap  102 5 -242  252  119 -99  114 18 2 15
Nettofinansinvesteringer  105  127 67 85 67 92 88 74 69 91

Definisjoner

Nettofinansinvestering definert i inntektsregnskapet =

Sparing + netto kapitaloverføringer - nettoinvesteringer i ikke-finansiell kapital

Nettofinansinvestering definert i finansregnskapet =

netto anskaffelse av finansielle eiendeler - netto låneopptak.

Sparing er ikke-konsumert inntekt og kan investeres i finansiell eller ikke-finansiell kapital. Hvis sparingen overstiger ikke-finansielle investeringer for en sektor, disponerer sektoren et finansielt overskudd som kan brukes til å øke nettofordringene overfor andre sektorer. I finansregnskapet vil dette reflekteres som anskaffelser av finansielle eiendeler eller som nedbetaling av gjeld. Hvis sparingen er lavere enn ikke-finansielle investeringer, må investeringene finansieres, enten ved å selge finansielle eiendeler, eller ved opptak av lån. Realinvesteringer i personlig næringsvirksomhet og nye boliger utgjør størstedelen av investeringene i ikke-finansiell kapital for husholdningene. Boliginvesteringer finansieres i stor grad gjennom låneopptak.

Nettofordringer (netto finansiell formue) = fordringer (finansielle eiendeler) - gjeld.

Den finansielle balansen viser en sektors finansielle stilling ved utgangen av den aktuelle perioden. Balansens fordringsside omfatter de finansielle eiendelene. Husholdningenes fordringer domineres av bankinnskudd, sedler og mynt samt forsikringstekniske reserver. Dette er hovedsakelig fondsmidler som er avsatt i livs- og pensjonsforsikringer utenom folketrygden, for å dekke fremtidige utbetalinger. Lån fra finansielle foretak (banker mv.) utgjør størstedelen av husholdningenes gjeld.

Nettofordringsendring = nettofinansinvesteringer + andre endringer, netto

Balanseendringen i løpet av referanseperioden forklares av nettofinansinvesteringene og andre endringer som i hovedsak er kursgevinster eller kurstap i verdipapir- og valutamarkedene.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB