10067
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/finsek/arkiv
10067
Rekordhøy statlig finansformue
statistikk
2011-01-06T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer;Bank og finansmarked
no
finsek, Finansielle sektorregnskaper, finansinvesteringer, husholdninger og ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning, utlandet, balanser, FINSE, finse, sektor, sektorregnskap, sektorbalanser, finansregnskap, nasjonalregnskap, fordringer, gjeldFinansregnskap , Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Finansielle sektorregnskaper3. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy statlig finansformue

Statsforvaltningens nettofordringer passerte for første gang 4 000 milliarder kroner i 3. kvartal 2010. Både positive nettofinansinvesteringer og nettogevinster bidro til økningen i den finansielle nettoformuen i løpet av kvartalet.

Statsforvaltningens finansielle nettoformue er beregnet til 4 093 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2010, som er 156 milliarder kroner høyere enn ved utgangen av forrige kvartal. Nettofordringer overfor utlandet utgjorde 2 720 milliarder kroner, mens nettofordringene overfor innenlandske sektorer er beregnet til 1 373 milliarder kroner. Nær halvparten av statens finansielle eiendeler var plassert i aksjer og eierandeler ved utgangen av det siste kvartalet. Porteføljen omfatter både aksjebeholdningene til Statens pensjonsfond og statens øvrige eierandeler i finansielle og ikke-finansielle foretak. Sertifikat- og obligasjonsporteføljen utgjorde en fjerdedel av eiendelene. Verdien av de samlede finansielle eiendelene beløp seg til 5 346 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2010, mens statens gjeld utgjorde 1 253 milliarder kroner. Nesten 589 milliarder kroner er gjeld overfor utlandet, som i stor grad kan knyttes til bruk av gjenkjøpsavtaler i porteføljeforvaltningen i Statens pensjonsfond utland.

Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer og nettofordringsendringer. Sum fire siste kvartaler. Milliarder kroner

Statens nettofinansinvesteringer øker igjen

Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer summert over de fire siste kvartaler økte igjen etter å ha falt siden 4. kvartal 2008. Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer er beregnet til 277 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 3. kvartal 2010. Dette er 30 milliarder kroner høyere enn i forrige firekvartalsperiode.

Stabil utvikling for husholdningene

Husholdninger og ideelle organisasjoners gjeldsopptak har utviklet seg stabilt fra utgangen av 2008. I den siste firekvartalsperioden, til og med 3. kvartal 2010, var husholdningenes gjeldsopptak 128 milliarder kroner. Dette er omlag på linje med firekvartalsutviklingen for gjeldsopptaket i de to første kvartalene i 2010. Husholdningene investerte i finansielle eiendeler for 115 milliarder kroner, som er en økning på 4 milliarder kroner fra forrige til siste firekvartalsperiode.

Nettofinansinvesteringer er beregnet til -12 milliarder kroner i den siste firekvartalsperioden. Dette er en liten forbedring på 3 milliarder kroner i forhold til forrige firekvartalsperiode etter at nettofinansinvesteringene falt i de fire foregående firekvartalsperiodene. Nettogevinstene utgjorde 43 milliarder kroner og den finansielle nettoformuen til husholdninger og ideelle organisasjoner økte dermed med 31 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 3. kvartal 2010. Nettofordringene er beregnet til 297 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Husholdningenes nettofinansinvesteringer og nettofordringsendring. Siste fire kvartaler. Milliarder kroner. Nettofordringer i prosent av disponibel inntekt

Kommuneforvaltningens nettogjeld øker

Kommuneforvaltningens nettofinansinvesteringer summert over de fire siste kvartalene er beregnet til -22 milliarder kroner, som er 6 milliarder kroner lavere enn i firekvartalsperioden frem til og med 2. kvartal 2010. Utviklingen forklares hovedsakelig av at det samlede gjeldsopptaket var nesten 7 milliarder kroner høyere enn i forrige firekvartalsperiode. Dette skyldes høyere låneopptak med 3 milliarder kroner, økt opptak av verdipapirgjeld med mer enn 2 milliarder kroner og at opptaket av annen gjeld økte med vel 1 milliard kroner.

Kommuneforvaltningens nettogjeld økte med 20 milliarder kroner fra utgangen av 2. kvartal til 108 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal. Utviklingen i 3. kvartal 2010 forklares ved at kommuneforvaltningen trakk på sine finansielle eiendeler samtidig som gjelden økte. Ved utgangen av det siste kvartalet er samlet gjeld beregnet til 388 milliarder kroner.

Innenlandske sektorer fikk nettogevinster på utlandske fordringer

Norges nettofordringer overfor utlandet er beregnet til 2 293 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2010. Dette er en oppgang på 102 milliarder kroner fra utgangen av 2. kvartal 2010. I 3. kvartal utgjorde Norges nettofinansinvesteringer overfor utlandet 64 milliarder kroner. Nettogevinster som følge av kursutviklingen i valuta- og verdipapirmarkedene bidro til å øke i nettofordringene overfor utlandet med 38 milliarder kroner i 3. kvartal.

Nettofordringer og nettofinansinvesteringer overfor utlandet. Kvartals tall. Milliarder kroner
 
  2. kvartal 2008 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010
 
Fordringer 5 491 5 798 6 465 5 954 6 151 6 156 6 135 6 465 6 790 6 748
Gjeld 4 283 4 385 4 930 4 600 4 452 4 258 4 247 4 364 4 599 4 455
Nettofordringer / finansielle formue 1 208 1 413 1 535 1 353 1 699 1 898 1 889 2 101 2 191 2 293
                     
Nettofordringsendring / formuesendring 2  205  122 -181  346  199 -10  213 90  102
Netto gevinster / tap -116  100 -6 -248  261  133 -102  127 17 38
Nettofinansinvesteringer  117  105  127 67 85 67 92 85 73 64
 

Definisjoner

Nettofinansinvestering definert i inntektsregnskapet =

sparing + netto kapitaloverføringer - nettoinvesteringer i ikke - finansiell kapital

 

Nettofinansinvestering definert i finansregnskapet =

netto anskaffelse av finansielle eiendeler - netto låneopptak

 

Sparing er ikke-konsumert inntekt og kan investeres i finansiell eller ikke-finansiell kapital. Hvis sparingen overstiger ikke-finansielle investeringer for en sektor, disponerer sektoren et finansielt overskudd som kan brukes til å øke nettofordringene overfor andre sektorer. I finansregnskapet vil dette reflekteres som anskaffelser av finansielle eiendeler eller som nedbetaling av gjeld. Hvis sparingen er lavere enn ikke-finansielle investeringer, må investeringene finansieres, enten ved å selge finansielle eiendeler, eller ved opptak av lån. Realinvesteringer i personlig næringsvirksomhet og nye boliger utgjør størstedelen av investeringene i ikke-finansiell kapital for husholdningene. Boliginvesteringer finansieres i stor grad gjennom låneopptak.

 

Nettofordringer ( netto finansiell formue ) = fordringer ( finansielle eiendeler ) - gjeld

 

Den finansielle balansen viser en sektors finansielle stilling ved utgangen av den aktuelle perioden. Balansens fordringsside omfatter de finansielle eiendelene. Husholdningenes fordringer domineres av bankinnskudd, sedler og mynt samt forsikringstekniske reserver. Dette er hovedsakelig fondsmidler som er avsatt i livs- og pensjonsforsikringer utenom folketrygden, for å dekke fremtidige utbetalinger. Lån fra finansielle foretak (banker mv.) utgjør størstedelen av husholdningenes gjeld.

 

Nettofordringsendring = nettofinansinvesteringer + andre endringer , netto

 

Balanseendringen i løpet av referanseperioden forklares av nettofinansinvesteringene og andre endringer som i hovedsak er kursgevinster eller kurstap i verdipapir- og valutamarkedene.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

 

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB