10033
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/finsek/arkiv
10033
Svekkede inntekter gir lave investeringer
statistikk
2010-09-30T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer;Bank og finansmarked
no
finsek, Finansielle sektorregnskaper, finansinvesteringer, husholdninger og ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning, utlandet, balanser, FINSE, finse, sektor, sektorregnskap, sektorbalanser, finansregnskap, nasjonalregnskap, fordringer, gjeldFinansregnskap , Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Finansielle sektorregnskaper2. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svekkede inntekter gir lave investeringer

Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer falt i firekvartalsperioden til og med 2. kvartal 2010. Vi må tilbake til første halvår 2005 for finne tilsvarende lave finansinvesteringer. Hovedårsaken er svekkede petroleumsinntekter.

Finansinvesteringene i statsforvaltningen har falt i takt med lavere tilførsel av midler til Statens pensjonsfond utland, og nettofinansinvesteringene er beregnet til 224 milliarder kroner i den siste firekvartalsperioden. Firekvartalsutviklingen i finansinvesteringene har vært fallende siden det foreløpige toppunktet ved utgangen av 2008. Da ble nettofinansinvesteringene beregnet til 524 milliarder kroner. Nettogevinstene i den siste firekvartalsperioden frem til 2. kvartal 2010 beløp seg til 218 milliarder kroner. Økningen i statens finansielle nettoformue summerte seg samtidig til 443 milliarder kroner.

Statens finansielle nettoformue falt

Statsforvaltningens finansielle nettoformue var 3 917 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2010. Dette er nesten 45 milliarder kroner lavere enn ved utgangen av 1. kvartal. Årsaken til nedgangen er nettotap i verdipapirmarkedene, som i løpet kvartalet oversteg nettofinansinvesteringene. Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer ble beregnet til 45 milliarder kroner i 2. kvartal 2010.

Statsforvaltningens nettofinansinvestering og nettofordringsendring siste fire kvartaler. Milliarder kroner

Husholdningene reduserer finansinvesteringene

Nettofinansinvesteringene i husholdninger og ideelle organisasjoner er beregnet til -9 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 2. kvartal 2010. Til sammenligning var nettofinansinvesteringene nær null i den foregående firekvartalsperioden. Finansinvesteringene har utviklet seg stabilt i de fire firekvartalsperiodene til og med 1. kvartal 2010.

Husholdningenes gjeldsopptak har utviklet seg moderat fra utgangen av 2008. I firekvartalsperioden til og med 2. kvartal 2010 økte husholdningene gjelda med 126 milliarder kroner. Dette er på linje med gjeldsopptaket i firekvartalsperioden til og med 1. kvartal. Samtidig reduserte husholdningene sine anskaffelser av finansielle eiendeler fra 126 milliarder kroner i den foregående firekvartalsperioden til 117 milliarder kroner i den siste firekvartalsperioden. Det er særlig på verdipapirområdet at utviklingen har vært svak. I løpet av 2. kvartal 2010 solgte husholdningene seg ut av obligasjoner og verdipapirfondsandeler. Dette nettosalget bidro til et fall i firekvartalsutviklingen for verdipapirinvesteringene.

Nettogevinstene utgjorde knapt 18 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 2. kvartal 2010. Den finansielle nettoformuen til husholdninger og ideelle organisasjoner økte dermed med 9 milliarder kroner over de siste fire kvartalene og er beregnet til 255 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2010.

Husholdningenes nettofinansinvestering og nettofordringsendring siste fire kvartaler. Milliarder kroner. Nettofordringer i prosent av disponibel inntekt

Stabil gjeldsutvikling i kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens nettofinansinvesteringer over de fire siste kvartalene er beregnet til

-32 milliarder kroner, mot -30 milliarder kroner i den foregående firekvartalsperioden.

Kommuneforvaltningens gjeldsopptak i den siste firekvartalsperioden utviklet seg nesten på linje med gjeldsopptaket i perioden til og med 1. kvartal 2010. I løpet av de siste firekvartalsperiodene har gjeldsopptaket stabilisert seg til i underkant av 45 milliarder kroner. Kommuneforvaltningens netto kursgevinster bidro ikke til å endre nettofordringene. Nettogjelden økte dermed med 32 milliarder kroner over de siste firekvartalene til og med 2. kvartal 2010. Ved utgangen av kvartalet hadde kommuneforvaltningen en nettogjeld på 142 milliarder kroner.

Finansinvesteringene økte fordringene overfor utlandet

Norges nettofordringer overfor utlandet er beregnet til 2 326 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2010. Dette er en oppgang på 83 milliarder kroner fra utgangen av 1. kvartal 2010. I 2. kvartal utgjorde Norges nettofinansinvesteringer overfor utlandet 83 milliarder kroner. Nettogevinster/nettotap som følge av kursutviklingen i valuta- og verdipapirmarkedene endret imidlertid ikke nettofordringene overfor utlandet i dette kvartalet.

Nettofordringer og nettofinansinvesteringer overfor utlandet. Kvartalstall. Milliarder kroner
 
  1. kvartal 2008 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010
 
Fordringer 5 390 5 550 5 889 6 584 6 048 6 255 6 267 6 258 6 584 6 915
Gjeld 4 153 4 283 4 385 4 930 4 574 4 429 4 236 4 218 4 340 4 588
Nettofordringer / finansielle formue 1 236 1 267 1 504 1 654 1 474 1 827 2 031 2 040 2 244 2 326
                     
Nettofordringsendring / formuesendring 13 31  236  150 -180  353  205 9  204 83
Netto gevinster / tap -87 -86  131 23 -247  268  138 -83  119 0
Nettofinansinvesteringer  100  117  105  127 67 85 67 92 84 83
 

Definisjoner

Nettofinansinvestering definert i inntektsregnskapet =

sparing + netto kapitaloverføringer - nettoinvesteringer i ikke - finansiell kapital

 

Nettofinansinvestering definert i finansregnskapet =

netto anskaffelse av finansielle eiendeler - netto låneopptak

 

Sparing er ikke-konsumert inntekt og kan investeres i finansiell eller ikke-finansiell kapital. Hvis sparingen overstiger ikke-finansielle investeringer for en sektor, disponerer sektoren et finansielt overskudd som kan brukes til å øke nettofordringene overfor andre sektorer. I finansregnskapet vil dette reflekteres som anskaffelser av finansielle eiendeler eller som nedbetaling av gjeld. Hvis sparingen er lavere enn ikke-finansielle investeringer, må investeringene finansieres, enten ved å selge finansielle eiendeler, eller ved opptak av lån. Realinvesteringer i personlig næringsvirksomhet og nye boliger utgjør størstedelen av investeringene i ikke-finansiell kapital for husholdningene. Boliginvesteringer finansieres i stor grad gjennom låneopptak.

 

Nettofordringer ( netto finansiell formue ) = fordringer ( finansielle eiendeler ) - gjeld

 

Den finansielle balansen viser en sektors finansielle stilling ved utgangen av den aktuelle perioden. Balansens fordringsside omfatter de finansielle eiendelene. Husholdningenes fordringer domineres av bankinnskudd, sedler og mynt samt forsikringstekniske reserver. Dette er hovedsakelig fondsmidler som er avsatt i livs- og pensjonsforsikringer utenom folketrygden, for å dekke fremtidige utbetalinger. Lån fra finansielle foretak (banker mv.) utgjør størstedelen av husholdningenes gjeld.

 

Nettofordringsendring = nettofinansinvesteringer + andre endringer , netto

 

Balanseendringen i løpet av referanseperioden forklares av nettofinansinvesteringene og andre endringer som i hovedsak er kursgevinster eller kurstap i verdipapir- og valutamarkedene.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB