10035
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/finsek/arkiv
10035
Forsiktige husholdninger
statistikk
2010-06-30T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer;Bank og finansmarked
no
finsek, Finansielle sektorregnskaper, finansinvesteringer, husholdninger og ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning, utlandet, balanser, FINSE, finse, sektor, sektorregnskap, sektorbalanser, finansregnskap, nasjonalregnskap, fordringer, gjeldFinansregnskap , Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Finansielle sektorregnskaper1. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Forsiktige husholdninger

Husholdningene reduserte både låneopptaket i finansielle foretak og nettokjøpet av verdipapirer i den siste firekvartalsperioden. Det finansielle underskuddet er beskjedent og har vist en stabil utvikling fra 2. kvartal 2009.

Nettofinansinvesteringene i husholdninger og ideelle organisasjoner er beregnet til -7 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 1. kvartal 2010. Dette er om lag på linje med firekvartalsutviklingen i finansinvesteringene i de tre siste kvartalene av 2009. Nettofinansinvesteringene var -8 milliarder i 2009 og -34 milliarder kroner i 2008.

Husholdningene reduserer låneopptaket

Husholdningenes låneopptak i banker og andre finansielle foretak har utviklet seg moderat fra slutten av 2008. I perioden frem til og med 1. kvartal 2010 lånte husholdningene 116 milliarder kroner av finansielle foretak, mot 120 milliarder kroner i 2009. Husholdningene reduserte samtidig nettokjøpene av børsnoterte aksjer, mens nettosalget av obligasjoner og sertifikater tiltok.

Nettogevinstene utgjorde knapt 69 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 1. kvartal 2010. Dette utgjør vel 40 prosent av nettotapet som oppstod i perioden med finansiell uro og finanskrise. Den finansielle nettoformuen til husholdninger og ideelle organisasjoner økte med 61 milliarder kroner gjennom de siste fire kvartalene og er beregnet til 316 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2010.

Husholdningenes nettofinansinvesteringer og nettofordringsendring. Siste firekvartaler. Milliarder kroner. Nettofordringer i prosent av disponibel inntekt

Statens nettofinansinvesteringer fortsetter å avta

Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer i den siste firekvartalsperioden er beregnet til 251 milliarder kroner, som er det laveste siden firekvartalsperioden frem til og med 2. kvartal 2005. Årsaken er svekkede petroleumsinntekter, og vi må seks år tilbake i tid for å finne lavere tilførsel av midler til Statens pensjonsfond utland enn i 1. kvartal 2010. Til tross for avtakende finansielle investeringer økte nettofinansformuen med 846 milliarder kroner i perioden frem til utgangen 1. kvartal 2010. Nettogevinstene i firekvartalsperioden beløp seg til 596 milliarder kroner, og dette utgjorde om lag 64 prosent av nettotapet i perioden med finansiell uro og krise. Ved utgangen av 1. kvartal 2010 var statsforvaltningens finansielle nettoformue 3 956 milliarder kroner.

Kommuneforvaltningen tar opp mer gjeld

Kommuneforvaltningens nettofinansinvesteringer over de fire siste kvartalene er beregnet til -30 milliarder kroner, mot -23 milliarder kroner i 2009. Kommuneforvaltningens gjeldsopptak økte med 5 milliarder kroner i perioden til og med 1. kvartal 2010. Utviklingen forklares av økning i annen gjeld og lånegjeld samtidig som kommunene betalte ned verdipapirgjeld. Kommuneforvaltningens netto kursgevinster summerte seg til 6 milliarder kroner i den siste firekvartalsperioden, men de negative nettofinansinvesteringene bidro til at den finansielle nettoposisjonen samtidig svekket seg med knapt 24 milliarder kroner. Ved utgangen av 1. kvartal 2010 hadde kommuneforvaltningen en nettogjeld på 158 milliarder kroner.

Nettofordringene overfor utlandet øker

Norges nettofordringer overfor utlandet er beregnet til 2 234 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2010. Dette er en oppgang på 105 milliarder kroner fra utgangen av 4. kvartal 2009. I det siste kvartalet utgjorde Norges nettofinansinvesteringer overfor utlandet 97 milliarder kroner, mens nettogevinstene som følge av kursutviklingen i verdipapir- og valutamarkedene var på 8 milliarder kroner.

Nettofordringer og nettofinansinvesteringer overfor utlandet. Kvartalstall. Milliarder kroner
 
  4. kvartal 2007 1. kvartal 2008 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010
 
Fordringer 5 520 5 387 5 539 5 877 6 578 6 033 6 242 6 255 6 307 6 561
Gjeld 4 297 4 149 4 279 4 379 4 924 4 563 4 419 4 229 4 177 4 327
Nettofordringer / finansielle formue 1 224 1 238 1 260 1 498 1 654 1 470 1 823 2 026 2 130 2 234
                     
Nettofordringsendring / formuesendring -30 14 23  237  156 -184  353  203  104  105
Netto gevinster / tap -135 -86 -95  123 15 -256  263  130 2 8
Nettofinansinvesteringer  105  100  117  114  141 73 90 72  102 97
 

Definisjoner

Nettofinansinvestering definert i inntektsregnskapet =

sparing + netto kapitaloverføringer - nettoinvesteringer i ikke - finansiell kapital

 

Nettofinansinvestering definert i finansregnskapet =

netto anskaffelse av finansielle eiendeler - netto låneopptak .

 

Sparing er ikke-konsumert inntekt og kan investeres i finansiell eller ikke-finansiell kapital. Hvis sparingen overstiger ikke-finansielle investeringer for en sektor, disponerer sektoren et finansielt overskudd som kan brukes til å øke nettofordringene overfor andre sektorer. I finansregnskapet vil dette reflekteres som anskaffelser av finansielle eiendeler eller som nedbetaling av gjeld. Hvis sparingen er lavere enn ikke-finansielle investeringer, må investeringene finansieres, enten ved å selge finansielle eiendeler, eller ved opptak av lån. Realinvesteringer i personlig næringsvirksomhet og nye boliger utgjør størstedelen av investeringene i ikke-finansiell kapital for husholdningene. Boliginvesteringer finansieres i stor grad gjennom låneopptak.

 

Nettofordringer ( netto finansiell formue ) = fordringer ( finansielle eiendeler ) - gjeld .

 

Den finansielle balansen viser en sektors finansielle stilling ved utgangen av den aktuelle perioden. Balansens fordringsside omfatter de finansielle eiendelene. Husholdningenes fordringer domineres av bankinnskudd, sedler og mynt samt forsikringstekniske reserver. Dette er hovedsakelig fondsmidler som er avsatt i livs- og pensjonsforsikringer utenom folketrygden, for å dekke fremtidige utbetalinger. Lån fra finansielle foretak (banker mv.) utgjør størstedelen av husholdningenes gjeld.

 

Nettofordringsendring = nettofinansinvesteringer + andre endringer , netto

 

Balanseendringen i løpet av referanseperioden forklares av nettofinansinvesteringene og andre endringer som i hovedsak er kursgevinster eller kurstap i verdipapir- og valutamarkedene.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

 

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB