Økonomiske analyser: 5/2000

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (12.4 MB)

Artikler

 • Konjunkturtendensene

  Aktivitetsveksten har tatt seg noe opp igjen etter en "pause" fra 2. kvartal 1998 til 2. kvartal 1999. For inneværende og neste år ligger det an til noe sterkere vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge enn i 1999.

 • Internasjonal økonomi

  Etter dempet vekst i mesteparten av verden utenom Nord-Amerika i 1999, ser den økonomiske aktiviteten ut til å øke i 2000.

 • Norsk økonomi

  Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet økte BNP for Fastlands-Norge med 0,5 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.

 • Den teknologiske utviklingen skaper utfordringer for solidaritetsalternativet

  Sysselsettingen av høyt utdannet og faglært arbeidskraft har økt på bekostning av de ufaglærte de siste tiårene.

 • Internasjonale porteføljeinvesteringer

  Statistikk over internasjonale porteføljeinvesteringer viser betydelige avvik mellom samlede utgående og inngående betalingsstrømmer på verdensbasis.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.