Økonomiske analyser, 5/2000

Konjunkturtendensene

Norsk økonomi

Publisert:

Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet økte BNP for Fastlands-Norge med 0,5 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Ser vi de siste tre kvartalene under ett tyder tallene på at veksten i aktivitetsnivået har tatt seg noe opp igjen etter en "pause" fra 2. kvartal 1998 til 2. kvartal 1999. På etterspørselssiden bidro både konsumet og fastlandsinvesteringene med vekstimpulser, mens eksporten av tradisjonelle varer og investeringene i oljevirksomheten gikk ned i forhold til nivået i 4. kvartal i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) endret tallet på sysselsatte seg lite fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, justert for normale sesongvariasjoner. Sysselsettingen ligger dermed fortsatt om lag på linje med nivået fra slutten av 1998, mens arbeidsledigheten har økt med om lag 1/2 prosentpoeng siden årsskiftet 1998/99. Som gjennomsnitt over årets fire første måneder lå konsumprisindeksen 2,8 prosent høyere enn nivået i samme periode i fjor. Målt på 12 måneders basis lå imidlertid prisveksten klart lavere i mars og april enn i januar og februar. Svært høye oljepriser har bidratt til at overskuddet i utenriksøkonomien kom opp i nærmere 40 milliarder kroner i 1. kvartal i år, bare moderat lavere enn resultatet for hele 1999.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt