Økonomiske analyser, 5/2000

Konjunkturtendensene

Internasjonal økonomi

Publisert:

Etter dempet vekst i mesteparten av verden utenom Nord-Amerika i 1999, ser den økonomiske aktiviteten ut til å øke i 2000. Både internasjonal handel og BNP-vekst i alle verdensdeler ventes å ta seg opp, og anslagene er jevnt over merkbart oppjustert fra vår forrige konjunkturrapport i februar. Det viktigste unntaket er Japan, der veksten til tross for visse positive tegn inneværende år, ser ut til å holde seg rundt 1 prosent. Høyest vekst ventes fremdeles i USA, men Europa vil hale innpå, ifølge de seneste anslagene fra Consensus Forecasts. I 2001 kan en forventet reduksjon i veksten i USA bidra til ytterligere utjevning. Som vektet gjennomsnitt for våre viktigste handelspartnere, tilsier prognosene at BNP-veksten øker fra 2,6 prosent i fjor til 3,3 prosent i år. For neste år er prognosene 3,0 prosent. Euroen har i hovedsak fortsatt å falle mot dollar i inneværende år, og hadde i slutten av mai mistet rundt 20 prosent av sin verdi siden introduksjonen av den nye valutaen 1. januar i fjor. Mens fallet først bidro til etterlengtet vekst i Europa, vokser nå bekymringen for at kombinasjonen av sterkere vekst og svekket valuta vil gi et for sterkt prispress. Som følge av den økte økonomiske veksten er prisstigningen på vei opp også på verdensbasis, men den er fortsatt moderat sett i et litt lengre tidsperspektiv. Et strammere arbeidsmarked har slått ut i en viss økt vekst i lønnskostnadene i USA og Storbritannia, mens lønnsveksten i de øvrige store EU-landene fortsatt er meget moderat. Oppgang i råvarepriser, fortsatt høye oljepriser og tiltakende innenlands kostnadsvekst trekker i retning av noe høyere inflasjon hos våre handelspartnere. Prognosene tilsier 1,8 prosent både i 2000 og 2001, mot 1,2 prosent i 1999. Tiltakende prispress vil gi fortsatt stigende renter både i USA, i eurosonen, og i de øvrige EU-landene.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt