Økonomiske analyser: 4/2013

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold. Konjunkturtendensene er ikke med i denne utgaven, neste konjunkturrapport kommer 5. desember.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (3.7 MB)

Artikler

 • Effekter av AFP på sysselsetting blant eldre arbeidstakere

  En av hensiktene med førtidspensjonsordningen AFP var å sikre en alternativ avgang for arbeidstakere som ellers måtte benyttet trygdeordninger. Men AFP åpnet også for en frivillig tidlig vei ut av arbeidsmarkedet. Denne artikkelen viser store negative sysselsettingseffekter.

 • Skifergassrevolusjonen og det europeiske gassmarkedet

  Ny teknologi har nå gjort det lønnsomt å utvinne gass fra skifer i USA. Det får konsekvenser for det europeiske gassmarkedet. I denne artikkelen antyder våre beregninger at forventningsendringene vil kunne påvirke produsenter med markedsmakt, blant dem Norge, svært forskjellig.

 • Er rike mennesker alltid rike?

  I 2010 delte de 1 prosent rikeste her i landet 7,7 prosent av den totale inntekten i Norge. Drøye 20 år tidligere delte de 1 prosent rikeste 4,1 prosent. Men er det de samme personene som er rike fra et år til et annet?

 • Dragkampen mellom knapphet og teknologisk fremgang i oljemarkedet

  Kostnader i oljemarkedet øker som følge av at olje er en knapp ressurs. Samtidig kan kostnadsøkningen motvirkes gjennom bedre teknologi. Frem til midten av 1990-tallet var den teknologiske fremgangen sterkere enn effekten av knappheten. Det siste tiåret har derimot situasjonen snudd.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.