Økonomiske analyser: 4/2010

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Internasjonal økonomi

  Den siste tiden har vi sett en sprikende utvikling i internasjonal økonomi, med avtakende vekst i USA og Asia, og tiltakende vekst i Europa.

 • Konjunkturutviklingen i Norge: Er bunnen nådd?

  Etter at konjunkturnedgangen gradvis ble mer markert i 2008 og inn i 2009 med fall i produksjonen, begynte BNP Fastlands-Norge å øke igjen i andre halvår 2009.

 • Befolkningsframskrivninger 2010-2060

  Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger viser at både samlet folkemengde og antall innvandrere vil øke sterkt fram til 2060.

 • Nytt i konsumprisindeksen : nasjonalregnskapet - ny vektkilde

  Statistisk sentralbyrå tar i bruk nasjonalregnskapet som grunnlag for å beregne vekter i konsumprisindeksen og harmonisert konsumprisindeks fra og med januar 2011.

 • Konsekvenser for Norge av EUs fornybardirektiv

  I henhold til EU’s fornybardirektiv skal andelen fornybar energi innen EU øke med 11,5 prosentenheter fra 2005 til 2020.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.