Økonomiske analyser: 3/2004

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (797 KB)

Artikler

 • Internasjonal økonomi

  Veksten i USA og Japan tok seg godt opp i løpet av
  fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

 • Direkte investeringer og petroleumsvirksomheten

  Oppbyggingen og driften av virksomheten på norsk kontinentalsokkel har i stor grad vært preget av at multinasjonale selskaper har bidratt med sine kunnskaper og med eierkapital.

 • Kvalitetsjusterte prisindekser for biler

  I de senere årene har det vært økende fokus på produkters «kvalitet» i konstruksjonen av prisindekser. Det er imidlertid ikke opplagt hvordan kvalitetsaspektet skal gripes an.

 • Prisutviklingen på Svalbard

  Svalbard-samfunnet har gjennomgått store omstillinger de siste tiårene og et samfunn i endring skaper
  statistikkbehov. Prisutviklingen på privat konsum på Svalbard har tidligere vært lite dokumentert og analysert.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.