Økonomiske analyser, 3/2004

En oversikt over metodiske tilnærminger

Kvalitetsjusterte prisindekser for biler

Publisert:

I de senere årene har det vært økende fokus på produkters «kvalitet» i konstruksjonen av prisindekser. Det er imidlertid ikke opplagt hvordan kvalitetsaspektet skal gripes an. På 1980-og 90 tallet ble det utviklet nye metoder for konstruksjon av prisindekser som tar hensyn til kvalitetsaspektet. Denne artikkelen gir en oversikt over metoder det eksperimenteres med i Statistisk sentralbyrå, og som er benyttet til å beregne prisindekser for biler. Det vises at metodevalg kan ha stor betydning for mål på prisutviklingen. Veksten i konsumprisindeksen ville i gjennomsnitt ha blitt redusert med et kvart prosentpoeng årlig i perioden 1994- 2002 dersom en brukte prisindekser som tar hensyn til kvalitetsforbedringer for nye biler.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt