Økonomiske analyser, 3/2004

Utenlandske i Norge og norske i utlandet

Direkte investeringer og petroleumsvirksomheten

Publisert:

Oppbyggingen og driften av virksomheten på norsk kontinentalsokkel har i stor grad vært preget av at multinasjonale selskaper har bidratt med sine kunnskaper og med eierkapital. Over tid har også norske oljeselskaper opparbeidet seg kompetanse og kapital som gir grunnlag for satsninger i utlandet. Hvordan har utviklingen i utenlandske investeringer på norsk sokkel og de tilsvarende norske investeringene i utlandet vært? Dette belyses i artikkelen ved hjelp av statistikk over direkte investeringer, samtidig som det redegjøres for visse statistikkfaglige utfordringer i samband med internasjonal økonomisk virksomhet.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt