Økonomiske analyser: 2/2016

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (3.9 MB)

Artikler

 • Konjunkturtendensene

  Den oljedrevne konjunkturnedgangen har vart i snart to år. Det betyr ikke at oljeæraen er over, men økonomien er i en omstillingsfase. Denne situasjonen krever å finne riktig balanse mellom det som gir oss vekst i økonomien i dag og i fremtiden.

 • Konjunkturutviklingen internasjonalt

  Den lave veksten i verdensøkonomien har fortsatt inn i 2016. Framover venter vi en svakt økende vekst. Samlet sett kan Norges handelspartnere dermed passere konjunkturbunnen i løpet av 2016.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Den norske oljenedturen fortsetter, selv om oljeprisen har tatt seg klart opp fra bunnivået i januar 2016.I 2015 økte BNP Fastlands-Norge med bare 1,0 prosent, og vi regner med enda litt lavere vekst i år.

 • Offentlig støtte til privat innovasjon – omfang,varighet og gjengangere

  Viktige virkemidler for å sikre FoU er Skattefunn-ordningen, innovasjonsprogrammene til Innovasjon Norge og næringslivsprogrammene til Norges forskningsråd. Når disse ut til foretak som har et behov? Og er det meningsfylt å sammenlikne virkemidlene?

 • Hvordan stimulere arbeidsmarkedet på kort sikt?

  Økt offentlig produksjon av tjenester, hvor en sysselsetter flere i offentlig forvaltning, er det mest effektive virkemiddelet i ledighetsbekjempelsen på kort sikt.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.