SSB starter med å publisere månedlig BNP

Publisert:

Fra 11. september starter Statistisk sentralbyrå med månedlig publisering av de sentrale størrelsene fra nasjonalregnskapet.

Månedlig nasjonalregnskap vil vise både hvilke næringer som bidrar til den økonomiske utviklingen og hvordan privat og offentlig konsum, investeringer og eksport/import utvikler seg. De nye tallene vil gi et samlet bilde av den økonomiske utviklingen og bevegelsene gjennom en periode.

- Vi jobber hele tiden for å levere statistikk som fortløpende kan vise den økonomiske utviklingen. Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå så mange gode kilder på månedsbasis at det er mulig å publisere nasjonalregnskapet hver måned og ikke kun per kvartal, sier Ann Lisbet Brathaug som er seksjonssjef for nasjonalregnskap i SSB.

Få andre land med like oppdaterte tall

Det månedlige nasjonalregnskapet vil bli publisert rundt 40 dager etter månedens utløp. Fire ganger i året samkjøres publiseringen med kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR).

Det er få land i Europa som har kommet like langt i arbeidet som SSB i å legge fram månedstall for den økonomiske utviklingen. EUs statistikkontor Eurostat startet for et år siden med å publisere et kvartalsvis BNP-estimat for euro-området etter 30 dager.

- Noen få land som Storbritannia, Finland og Canada publiserer også månedlige BNP, men det ser bare på produksjonssiden og ikke på bidrag også fra etterspørselssiden slik vi gjør, sier Brathaug.

Nasjonalregnskapet gir vesentlig informasjon for myndighetenes politikkutøvelse og for organisasjoner, næringsliv og individers planlegging og økonomiske tilpasning.

SSB har publisert nasjonalregnskapstall siden 1946 og kvartalsvis nasjonalregnskap ble presentert for førte gang i 1953. De første versjonene var relativt enkle og stoppet av ulike årsaker opp en del år. Det var først på midten av 1980-tallet at kvartalsregnskapet, slik vi kjenner det i dag, kom i løpende drift. Nå er det dette systemet som er basis for det nye månedlige nasjonalregnskapet.

Samme detaljgrad

Månedlig nasjonalregnskap har samme detaljgrad som det kvartalsvise, men bare hovedstørrelsene vil bli publisert. Alle tall vil i være justert for sesongavvik. Det er jobbet med å tilpasse kilder til månedstallene, mange av dem er allerede i bruk i dagens kvartalsberegninger.

- Alle tester så langt viser at utviklingen av månedstall og samkjøringen av disse med kvartalstall har hatt positiv effekt på resultatene i kvartalsvis nasjonalregnskap. Noen av tallene vil være mer usikre enn andre og månedstall må alltid tolkes med en del aktsomhet, sier Brathaug.

SSB vil omtale sesongjusterte tall på «glidende» tre-måneders basis i tillegg til å vise fram utviklingen fra måned til måned. Dessuten vil spesielle utfordringer man må være oppmerksom på bli forklart.

 

Kontakt