Reviderte nasjonalregnskapstall for 2016 og 2017

Publisert:

BNP Fastlands-Norge er revidert opp med 0,1 prosentpoeng for både 2016 og 2017 – noe som ga en vekst på henholdsvis 1,1 og 2,0 prosent.

BNP er også justert med 0,1 prosentpoeng for begge år og endte på en volumvekst på 1,2 prosent for 2016 og 2,0 prosent for 2017.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt (BNP). Årlig volumendring i prosent. Foreløpige og endelige tall

Endelig tall Foreløpige
2000 3.3 3.3
2001 2.0 2.0
2002 1.5 1.5
2003 1.0 1.0
2004 4.0 3.9
2005 2.6 2.7
2006 2.3 2.3
2007 3.0 2.7
2008 0.5 0.1
2009 -1.7 -1.6
2010 0.7 0.5
2011 1.0 1.3
2012 2.7 2.9
2013 1.0 0.7
2014 2.0 2.2
2015 2.0 1.6
2016 1.2 1.1
2017* 2.0

For alle næringsområder er ny årsstatistikk innarbeidet. Det bidro til oppjustering av noen næringer, mens andre ble nedjustert slik at BNP ble lite påvirket. Blant annet ble det foretatt en klar oppjustering av næringsområde varehandel og reparasjon av motorvogner samt tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning, mens industrien, tradisjonelt fiske og aquakultur ble nedjustert.

I de foreløpige tallene for 2017 er det små revisjoner av tallene. For begge årene er det for øvrig bygg og anlegg og varehandel som bidrar sterkest til veksten i BNP Fastlands-Norge.

Nedjustering av industri

Ulike industrigrupper hadde har svært ulik utvikling. Den samlede nedgangen for 2016 ble sterkere en tidligere presentert, med en volumnedgang på 4,9 prosent mot 4,2 prosent i de foreløpige tallene.

Imidlertid viser de endelige tallene at mange næringsområder utviklet seg positivt fra året før. Dette var ikke nok til å veie opp for negativ utvikling spesielt i verksted-, metall- og verftsindustri.

Konsum i husholdningene litt nedjustert

Konsum i husholdningene er noe nedjustert for både 2016 og 2017. Endelig årlig tall for 2016 hadde på en vekst på 1,2 prosent, sammenlignet med 1,5 prosent i foreløpige anslag. Det er særlig ny informasjon om husholdningenes kjøp i utlandet som bidrar til nedjusteringen.

Husholdningenes varekonsum er derimot oppjustert med 0,6 prosentpoeng, hovedsakelig som følge av innarbeiding av mer detaljert informasjon om netthandel i utlandet. For 2017 er konsum i husholdningene justert ned med 0,4 prosentpoeng til en vekst på 2,2 posent. Også i 2017 er det tjenestekonsumet og husholdningenes kjøp i utlandet som viser en svakere utvikling en tidligere publisert.

For konsum i offentlig forvaltning er det ingen endring i 2016, men en oppjustering i 2017 på 0,3 prosentpoeng. Veksten i konsum i offentlig forvaltning var 2,1 prosent i 2016 og foreløpig for 2017 er den beregnet til 2,5 prosent.

Bruttoinvesteringer kraftig oppjustert

For 2016 er bruttoinvesteringer i fast realkapital oppjustert med nærmere 40 milliarder kroner i forhold til foreløpige tall. Bak dette ligger innarbeiding av ny informasjon om import av skip til utenriks sjøfart som alene medførte en revisjon på vel 14 milliarder kroner. Ellers har innarbeiding av årsstatistikk for næringer samt nye opplysninger om investeringer i forskning og utvikling (FOU) medført oppjustering på mange næringsområder. Dette gjelder blant annet industri, varehandel og en del andre tjenestenæringer. Samlet sett ble investeringer i FOU og programvare med videre oppjustert med 12 milliarder kroner. I etterkant av publiseringen av årstallene for 2016, har vi oppdaget at investeringer i tjenestenæringene er 7 milliarder for høyt anslått. Det betyr at vi vil rette opp investeringene ved neste publisering.

Husholdningenes boliginvesteringer er ellers revidert ned for 2016, særlig knyttet til rehabilitering av boliger. Boliginvesteringene vokste likevel målt i volum med 6,6 prosent.

Nivået på bruttoinvesteringene slik de er beregnet i de foreløpige tallene for 2017 er også oppjustert, men noe mindre enn nivåjusteringen for 2016. Det betyr en volumvekstvekst på 3,9 prosent mot 4,9 prosent tidligere.

Uendret sysselsettingsbilde

Sysselsettingstallene er uforandret fra tidligere anslag både for 2016 og 2017. Sysselsettingsveksten ble 0,2 prosent i 2016, mens anslaget for 2017 er på 1,1 prosent. Utførte timeverk er revidert ned med 0,3 prosentpoeng 2016 til en vekst på 0,4 prosent.

Revisjonen er forårsaket av en sterkere nedgang enn tidligere beregnet i utførte timeverk innen petroleumsvirksomheten og utenriks sjøfart. Tidligere publiserte tall hadde en nedgang på 2,0 prosent for disse områdene, mens endelige tall viser en nedgang på 3,1 prosent. For 2017 er de foreløpige tallene for utførte timeverk uforandret med en vekst på 0,3 prosent. Årslønnsveksten er ikke endret fra tidligere publiserte tall og er beregnet til hhv 1,7 og 2,3 prosent i 2016 og 2017.

Tabell 1. Utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumending i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2016 og 2017

Til tabellen

Slik beregnes tallene

Foreløpig årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap publiseres i august, 1,5 år etter rapporteringsåret. Endelige årstall innarbeides samtidig som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR i forbindelse med utarbeidingen av kvartalstall i august. Det vil si at endelig årstall for 2016 fra og med august 2018 er basisår for alle kvartalstall fra og med 1. kvartal 2016. Les mer i Om statistikken.

Kontakt