Økt netthandel med utlandet

Publisert:

Foreløpige beregninger viser at norske husholdninger kjøpte varer og tjenester på internett fra utlandet for 40 milliarder kroner i 2017. Det er over en dobling på fem år.

For i 2012 brukte husholdningene vel 15 milliarder kroner på varer og tjenester kjøpt på nett. På de siste fem årene har netthandelen med utlandet økt til 40 milliarder. Da er varer og tjenester når man er på reise i utlandet ikke medregnet. Det viser foreløpige beregninger basert på kortdata som er gjennomført for blant annet å kunne tallfeste import i utenriksregnskapet og husholdningenes konsum i nasjonalregnskapet.

Hvor mange milliarder kroner norske husholdninger legger igjen hos utenlandske nettaktører kommer fram i dokumentasjonsnotatet ‘Husholdningenes netthandel’ . Notatet forklarer blant annet hvordan beregninger basert på kortdata brukes for å kunne si noe om hvor mye nordmenn kjøper av tjenester og varer over nett fra utlandet. Men ved resultater basert på kortdata er det alltid heftet usikkerhet.

FIgur 1. Husholdningers import av tjenester levert over internett

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Import tjenester husholdninger 7338 8382 11074 13678 16295 17680

Bruker milliarder på nettspill og strømming

I beregningene er det skilt mellom kjøp av varer og kjøp av tjenester, og  de viser blant annet at kjøp av nettjenester fra utlandet ligger på nærmere 18 milliarder kroner i 2017.

Det er nesten ti milliarder kroner mer enn i 2012. Da brukte nordmenn i underkant av 8 milliarder på tjenester via nett fra utlandet, som for eksempel strømming og nettspill.

Økning i netthandel etter ny regel

For å kunne si noe om husholdningenes direkte import av varer fra utlandet, gjøres det beregninger med utgangspunkt i kortdata og tolldeklarasjoner.

Basert på informasjon fra disse kildene, samt de antagelsene som er angitt i dokumentasjonsnotatet, er husholdningenes direkte import av varer totalt anslått til drøyt 22 milliarder kroner i 2017.

Herav er verdien av varer til en verdi av 350 kroner eller lavere beregnet til 18 og 19 milliarder kroner, mens varer over 350 kroners grensen var på litt over 4 milliarder.

Til sammenligning var den samlede netthandelen med varer anslått til 8 milliarder i 2012.

Figur 2. Husholdningers import av varer

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Under grense for deklarering 4270 5209 8823.77 11224.2 14236.99 18440
Over grense for deklarering 3666 4688 3488 3794 3856 4439

I figuren over vises husholdningenes import av varer i perioden 2012 fordelt på over eller under terskelen for tolldeklarering, slik de er beregnet til bruk i nasjonalregnskapet. Terskelverdien for avgiftsfritak og dermed registreringsplikt ble i 2015 hevet fra 200 kroner eksklusiv frakt til 350 kroner inklusiv frakt.

Selv om det hefter stor usikkerhet ved tallene kan det med rimelighet konstateres at husholdningenes direkte import har økt betraktelig de siste årene, og mest sannsynlig på grunn av det økte omfanget av import av varer under terskelverdiene for deklarasjon

Viktig del av Norges BNP

Norske husholdningers konsum av varer og tjenester utgjør en betydelig andel av bruttonasjonalproduktet (BNP). I 2017 er andelen beregnet til om lag 42 prosent og utgjorde nesten 1 400 milliarder kroner.

Den totale omsetningen i de norske detaljhandelsnæringene var til sammenligning i 2016 på 478 milliarder kroner, hvorav omsetningen i postordre- og netthandelsnæringen utgjorde 19 milliarder eller 4 prosent. Andelen har økt de siste ti årene, i det den var på kun 2 prosent i 2007.

Nasjonalregnskapet og husholdningenes konsum

Nasjonalregnskapet skal i prinsippet fange alle vare- og tjenestetransaksjoner i økonomien. Her er sorteringen på type vare eller tjeneste av stor betydning.

Den innenlandske varehandelen, inklusive netthandel, dekkes av den detaljomsetningsindeksen og strukturstatistikken. Dette er de viktigste kildene til beregning av husholdningenes varekonsum.

I nasjonalregnskapet er det formålet med konsumet som er i fokus.

Mange av de varene som husholdningene kjøper er produsert i utlandet og må derfor importeres til Norge. Hovedkilden for nasjonalregnskapets tall for husholdningenes varekonsum er derfor omsetningstall fra detaljhandelsnæringene.

En god del utenlandske varer blir kjøpt direkte fra utlandet og verdien av disse dekkes ikke av omsetningen i detaljhandelen. Andre kilder må derfor tas i bruk for å tallfeste direkteimporten av konsumvarer.

Kontakt