Konjunkturtendensene til Norge og utlandet

Markert, men kortvarig konjunkturnedgang

Publisert:

Redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen og lav vekst i etterspørselen fra husholdningene forventes å føre til en klar, men kortvarig konjunkturnedgang. Til tross for høy vekst i oljepengebruken og enda lavere renter ventes BNP Fastlands-Norge å øke med bare 1,0 prosent i 2015, mens arbeidsledigheten når 4 prosent i 2016.

Fallet i aktivitetsvekst i 2015 kommer etter to år med en nær konjunkturnøytral utvikling, hvor den underliggende veksten i BNP Fastlands-Norge har svingt rundt det vi oppfatter som trendveksten i norsk økonomi. Svak krone, lavere rente, fortsatt ekspansiv finanspolitikk, mindre fall i petroleumsinvesteringene og bedrede internasjonale konjunkturer, bidrar til at aktivitetsveksten i norsk økonomi tar seg opp igjen i 2016.

Fall i etterspørselen fra petroleumsvirksomheten

Etter å ha falt noe gjennom forrige vinterhalvår var investeringene i petroleumsvirksomheten nær uendret i 3. kvartal og antas på årsbasis å falle med knapt 1 prosent i 2014. Dette innebærer et betydelig omslag fra mange år med kraftig vekst. Det kraftige fallet i oljeprisen i høst forsterker oljeselskapenes fokus på å redusere kostnadene og medfører at flere investeringsprosjekter legges på is. Vi legger til grunn at oljeinvesteringene vil falle med nær 13 prosent i 2015 og ytterligere 7 prosent året etter. Anslaget er basert på at oljeprisen holder seg om lag på 70 dollar per fat før den tar seg gradvis opp fra våren 2015. I 2017 anslår vi oljeprisen til 80 dollar. Reduksjonen i aktiviteten i oljevirksomheten vil trekke veksten i BNP klart ned, direkte og gjennom ringvirkninger i form av dempet etterspørsel fra husholdningene og i mange av næringene som leverer mye til petroleumsvirksomheten.

Moderat internasjonal konjunkturoppgang i 2016

Sett under ett har den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere avtatt i 2014, etter en positiv utvikling gjennom fjoråret. Oljeprisfallet trekker isolert sett i retning av høyere vekst hos de fleste av Norges handelspartnerne, men oppturen dempes av høy gjeld i offentlig sektor så vel som i husholdningene i mange OECD-land. Vi venter at aktiviteten bare tar seg langsomt opp framover og at importveksten hos våre handelspartnere ikke øker før i 2016. Den svake utviklingen bidrar til at rentene i utlandet gjennomgående holder seg lave gjennom hele vår prognoseperiode, selv om de ventes å øke noe fra 2016.

Svak krone bedrer konkurranseevnen

Krona svekket seg kraftig gjennom andre halvår 2013, og bidro med det til å bedre den kostnadsmessige konkurranseevnen. Dette forklarer mye av den relativt høye eksportveksten siste halvår. Oljeprisnedgangen i høst har ført til at krona på nytt har svekket seg betydelig. Vi legger til grunn at krona vil holde seg relativt svak, men styrke seg litt fra og med våren 2015. Dermed bedres den kostnadsmessige konkurranseevnen også i 2015, og bidrar til at veksten i norsk eksport tar seg videre litt opp. I 2016 og 2017 vil norsk eksport også dra nytte av at konjunkturforbedringen internasjonalt slik at veksten går ytterligere litt opp.

Stimulerende penge- og finanspolitikk

Vi regner med at utsiktene til en klart svakere konjunktursituasjon vil føre til at styringsrenta ganske raskt blir satt ned med 0,5 prosentpoeng, slik at pengemarkedsrenta kommer ned i 1,2 prosent fra og med 2. kvartal neste år. Vi venter også at rentemarginene i bankene vil bli redusert slik at typiske boliglånsrenter vil falle noe mer enn dette. Vi har lagt til grunn at finanspolitikken for 2015 blir i tråd med budsjettenigheten som nylig ble oppnådd i Stortinget. Forslaget innebærer om lag like ekspansive budsjettimpulser i 2015 som i 2014. Vekstbidraget fra offentlig konsum og investering alene anslås til ¾ av veksten i BNP Fastlands-Norge i 2015. Vi legger til grunn en klar økning i oljepengebruken også i 2016 og 2017, med skattelette om lag på samme nivå som i 2014 og 2015, men med en litt lavere utgiftsvekst.

Lavere reallønnsvekst demper konsumet

Vi antar at konjunktursituasjonen bidrar til at årslønnsveksten kommer ned i 3,1 prosent i 2015, mot 3,3 prosent i år og 3,9 prosent 2013. Samtidig trekker kronesvekkelsen veksten i konsumprisindeksen opp fra 2,1 prosent i år og i fjor til 2,6 prosent i 2015. Dermed reduseres reallønnsveksten fra i fjor til i år, og den går ytterligere ned neste år. Dette holder konsumveksten i husholdningene tilbake, og til tross for reduserte renter faller veksten fra 2,1 prosent i 2014 til 1,4 prosent i 2015. Økte inntekter i takt med bedrede konjunkturer ventes deretter å trekke konsumveksten opp i 2016 og 2017. Sparingen er antatt å øke gjennom hele perioden.

Boligprisen faller på kort sikt

Svekket fremtidstro i husholdningene vil i en periode trolig trekke etterspørselen i boligmarkedet ned. Boligprisene ventes derfor å falle noe gjennom kommende halvår og som årsgjennomsnitt bli på samme nivå i 2015 som i år. Deretter venter vi om lag uendrede realpriser på boliger. I beregningene faller boliginvesteringene litt i 2015, slik de også ligger an til å gjøre inneværende år. Også disse tar seg opp når konjunkturene bedres fra 2016.

Arbeidsledigheten øker

Den svake produksjonsutviklingen framover vil bidra til at sysselsettingen vokser svært beskjedent de to neste årene. Redusert yrkesaktivitet og litt lavere innvandring bidrar til å begrense økningen i arbeidsledigheten, som ventes å nå 4 prosent i 2016, og deretter gå noe ned.