Makroøkonomiske hovedstørrelser 2003-2017. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår

Tilbake til artikkelen

Makroøkonomiske hovedstørrelser 2003-2017. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* Prognoser
  2014 2015 2016 2017
1Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3Ifølge AKU. Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. Bl.a. ble aldersgrensen senket fra 16 til 15 år.
4KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
5Brudd i serien i 2004.
6Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, banker tom 2006. Rammelån med pant i bolig fra 2007
7Positivt fortegn innebærer depresiering.
8Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi                              
Konsum i husholdninger mv. 3,2 5,4 4,4 5,0 5,3 1,7 0,0 3,8 2,3 3,5 2,1 2,1 1,4 2,4 2,6
Konsum i offentlig forvaltning 1,3 1,3 1,9 1,9 2,0 2,4 4,1 2,2 1,0 1,6 1,7 3,1 2,5 2,3 2,0
Bruttoinvestering i fast realkapital 0,4 10,0 12,0 9,1 11,7 0,9 -6,8 -6,6 7,4 7,6 6,8 1,3 -2,8 1,1 3,5
Utvinning og rørtransport 13,8 10,5 19,7 3,2 6,9 4,7 3,3 -8,9 11,3 15,1 17,1 -0,7 -12,8 -7,2 -1,8
Fastlands-Norge -4,9 10,7 11,1 9,3 14,2 0,9 -10,4 -6,4 5,0 7,4 2,9 2,2 1,2 4,0 5,2
Næringer -14,2 12,5 18,1 12,7 22,7 3,1 -18,4 -9,5 1,1 10,5 -1,1 -0,5 1,4 4,8 4,5
Bolig 1,8 16,3 9,7 4,0 2,7 -9,0 -8,1 -1,6 17,0 10,9 6,4 -0,3 -0,7 2,6 5,2
Offentlig forvaltning 9,9 2,6 -0,6 8,4 8,7 7,2 7,7 -4,8 1,1 -1,8 6,5 10,4 3,2 4,3 6,3
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 1,6 5,1 5,1 5,0 6,2 1,6 -1,4 1,6 2,6 3,2 2,5 2,4 1,7 2,7 3,0
Lagerendring2 -1,2 2,4 -0,1 1,4 0,2 -0,1 -2,5 2,9 -0,3 -0,3 0,5 0,9 0,3 -0,1 -0,5
Eksport -0,1 1,0 0,5 -0,8 1,4 0,1 -4,1 0,7 -0,8 1,4 -3,0 1,0 0,8 1,4 1,9
Råolje og naturgass -0,8 -0,7 -5,0 -6,6 -2,4 -1,3 -1,6 -6,9 -5,6 0,5 -7,6 -0,8 -0,8 -0,5 -0,4
Tradisjonelle varer 3,7 3,6 5,3 6,1 9,2 3,5 -8,0 3,3 -0,1 -0,2 1,0 2,9 3,1 3,9 4,5
Import 1,2 9,0 7,9 9,1 10,0 3,2 -10,0 8,3 4,0 3,1 4,3 2,8 1,8 2,0 1,5
Tradisjonelle varer 5,7 11,7 8,4 11,6 7,2 1,2 -12,1 9,2 4,6 2,6 3,2 0,8 -0,5 3,3 4,2
Bruttonasjonalprodukt 0,9 4,0 2,6 2,4 2,9 0,4 -1,6 0,6 1,0 2,7 0,7 2,2 0,5 1,6 2,1
Fastlands-Norge 1,2 5,0 4,7 5,0 5,7 1,7 -1,6 1,8 1,9 3,8 2,3 2,6 1,0 2,2 2,7
Industri og bergverk 2,8 4,6 3,6 2,6 3,8 2,7 -7,8 2,1 1,7 2,0 3,2 3,0 -0,6 2,3 2,8
Arbeidsmarked                              
Utførte timeverk i Fastlands-Norge -2,0 2,2 1,6 3,5 4,8 3,6 -2,0 0,2 1,7 1,8 0,7 1,7 0,7 0,7 0,7
Sysselsatte personer -1,2 0,6 1,3 3,4 4,1 3,2 -0,5 -0,5 1,5 2,1 1,2 1,1 0,2 0,2 1,1
Arbeidstilbud3 -0,1 0,3 0,8 1,6 2,5 3,4 0,0 0,5 1,0 1,8 1,0 1,1 0,6 0,5 0,8
Yrkesandel (nivå)3 72,9 72,6 72,4 72,0 72,8 73,9 72,8 71,9 71,4 71,5 71,2 70,6 70,3 69,9 69,8
Arbeidsledighetsrate (nivå)3 4,5 4,5 4,6 3,4 2,5 2,6 3,2 3,6 3,3 3,2 3,5 3,5 3,9 4,0 3,7
Priser og lønninger                              
Årslønn 4,5 3,5 3,3 4,1 5,4 6,3 4,2 3,7 4,2 4,0 3,9 3,3 3,1 3,3 3,3
Konsumprisindeksen (KPI) 2,5 0,4 1,6 2,3 0,8 3,8 2,1 2,5 1,2 0,8 2,1 2,1 2,6 2,0 1,7
KPI-JAE4 .. 0,4 1,0 0,8 1,4 2,6 2,6 1,4 0,9 1,2 1,6 2,5 2,8 2,0 1,7
Eksportpris tradisjonelle varer -1,0 8,4 4,0 11,3 2,4 2,8 -6,0 4,5 5,8 -1,9 3,1 3,4 2,2 2,0 1,6
Importpris tradisjonelle varer 0,0 3,7 0,3 4,0 3,7 3,9 -1,5 0,0 4,0 0,3 2,1 4,8 2,8 1,5 1,4
Boligpris5 1,7 10,1 8,2 13,7 12,6 -1,1 1,9 8,3 8,0 6,7 4,1 2,3 0,2 2,5 1,3
Inntekter, renter og valuta                              
Husholdningenes disponible realinntekt 3,3 2,7 7,9 -6,9 5,8 3,3 3,0 2,1 4,2 4,3 2,8 3,7 1,9 2,9 3,0
Husholdningenes sparerate (nivå) 8,8 6,9 9,7 -0,3 1,1 3,9 5,5 4,3 6,2 7,4 7,4 8,1 8,5 9,0 9,4
Pengemarkedsrente (nivå) 4,1 2,0 2,2 3,1 5,0 6,2 2,5 2,5 2,9 2,2 1,8 1,7 1,3 1,2 1,4
Utlånsrente, rammelån (nivå)6 6,5 4,2 3,9 4,3 5,0 6,8 4,0 3,4 3,6 3,9 4,0 3,9 3,4 3,3 3,5
Realrente etter skatt (nivå) 2,2 2,5 1,3 0,7 2,9 1,1 0,7 0,1 1,3 2,1 0,7 0,8 -0,2 0,4 0,8
Importveid kronekurs (44 land)7 1,3 3,0 -3,9 0,7 -1,8 0,0 3,3 -3,7 -2,4 -1,2 2,2 4,9 4,0 -1,0 -0,8
NOK per euro (nivå) 8,0 8,4 8,0 8,1 8,0 8,2 8,7 8,0 7,8 7,5 7,8 8,3 8,6 8,6 8,5
Utenriksøkonomi                              
Driftsbalansen, mrd. kroner 195,2 220,6 322,8 357,7 287,4 408,3 258,2 284,4 344,9 368,9 299,6 278,7 234,8 244,4 287,8
Driftsbalansen i prosent av BNP 12,1 12,4 16,2 16,1 12,2 15,6 10,7 11,2 12,7 13,9 10,5 8,9 7,5 7,5 8,5
Utlandet                              
Eksportmarkedsindikator 4,0 7,8 7,0 9,6 5,7 1,2 -10,1 11,1 5,8 1,2 1,3 3,1 2,7 4,8 5,7
Konsumpris euro-området 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 3,3 0,3 1,7 2,7 2,5 1,3 0,3 -0,1 0,8 1,3
Pengemarkedsrente, euro (nivå) 2,3 2,1 2,2 3,1 4,3 4,6 1,2 0,8 1,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4
Råoljepris i kroner (nivå)8 201 255 356 423 423 536 388 484 621 649 639 625 488 519 537