God vekst i Fastlands-BNP i oktober

Publisert:

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,2 prosent i tremånedersperioden august-oktober sammenliknet med mai-juli. Månedsveksten fra september til oktober var 1,0 prosent.

Tremånedersveksten i fastlandsøkonomien dempes fortsatt av høstens negative utvikling innen jordbruk og fiske. Selv om oktobertallene for disse næringene viser god vekst og er blant de største bidragsyterne til den sterke månedsutviklingen i oktober, er det ikke nok til å trekke opp tremånedersraten. Jordbruk og fiske trakk ned tremånedersveksten med om lag 0,3 prosentpoeng, viser det månedlige nasjonalregnskapet.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016
Feb. 2016
Mar. 2016 100.1 99.9
Apr. 2016 99.9 99.6
Mai 2016 99.8 99.5
Jun. 2016 99.7 99.5
Jul. 2016 99.5 99.5
Aug. 2016 99.5 99.6
Sept. 2016 99.8 99.8
Okt. 2016 100.1 100.2
Nov. 2016 100.3 100.6
Des. 2016 100.4 100.9
Jan. 2017 100.7 101.2
Feb. 2017 101.1 101.4
Mar. 2017 101.3 101.6
Apr. 2017 101.5 101.6
Mai 2017 101.7 101.7
Jun. 2017 102.1 102.0
Jul. 2017 102.2 102.4
Aug. 2017 102.4 102.5
Sept. 2017 102.6 102.8
Okt. 2017 103.0 102.9
Nov. 2017 103.3 103.2
Des. 2017 103.5 103.5
Jan. 2018 103.7 103.6
Feb. 2018 103.8 103.4
Mar. 2018 104.0 103.5
Apr. 2018 104.2 104.0
Mai 2018 104.5 104.4
Jun. 2018 104.7 104.6
Jul. 2018 105.1 104.5
Aug. 2018 105.1 104.6
Sept. 2018 105.0 104.4
Okt. 2018 105.2 104.5

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 100.5 100.3
Feb. 2016 99.9 99.9
Mar. 2016 99.8 99.5
Apr. 2016 100 99.3
Mai 2016 99.6 99.8
Jun. 2016 99.5 99.4
Jul. 2016 99.4 99.5
Aug. 2016 99.6 99.9
Sept. 2016 100.3 99.9
Okt. 2016 100.3 100.8
Nov. 2016 100.2 101
Des. 2016 100.8 100.8
Jan. 2017 101.2 101.6
Feb. 2017 101.4 101.9
Mar. 2017 101.4 101.5
Apr. 2017 101.7 101.3
Mai 2017 102 102.3
Jun. 2017 102.6 102.3
Jul. 2017 102 102.6
Aug. 2017 102.7 102.7
Sept. 2017 103.2 103.1
Okt. 2017 103 102.7
Nov. 2017 103.7 103.7
Des. 2017 103.7 104.1
Jan. 2018 103.7 102.8
Feb. 2018 104 103.3
Mar. 2018 104.4 104.5
Apr. 2018 104.2 104.3
Mai 2018 104.8 104.5
Jun. 2018 105 104.9
Jul. 2018 105.3 104
Aug. 2018 105 104.9
Sept. 2018 104.8 104.2
Okt. 2018 105.8 104.6

For bygg og anlegg, som har bidratt positivt til BNP-veksten i lang tid, viser tallene de siste tre månedene en utflating. På den andre siden bidro kraftnæringene til å trekke opp veksten i perioden august-oktober med 0,2 prosentpoeng. Ellers viser tjenestenæringene en stabil vekst, beregnet til 0,4 prosent for august-oktober sammenlignet med mai-juli og likt med tallene for 3. kvartal. Industri og bergverk vokste 0,5 prosent i samme periode.

Fortsatt svak konsumutvikling

Husholdningenes konsum var tilnærmet uendret i august-oktober sammenliknet med mai-juli. Den svake konsumveksten kommer i hovedsak av en nedgang på 0,4 prosent i varekonsumet. Nedgangen skyldes først og fremst svak utvikling i konsumet av mat- og drikkevarer i løpet av noen måneder og kjøp og drift av biler, særlig i september. Elektrisitetskonsumet steg og bidro til å dempe den svake utviklingen i varekonsumet noe. Tjenestekonsumet utvikler seg relativt stabilt, og tremånedersveksten er anslått til 0,4 prosent.

Konsumet i offentlig forvaltning viser jevn vekst og økte med 0,4 prosent i perioden august-oktober.

Utflating i boliginvesteringene

Bruttoinvesteringene vokste 1,4 prosent i august-oktober sammenliknet med mai-juli. Fra september til oktober falt investeringene med 3,3 prosent, men dette må sees i sammenheng med leveranse av kampfly som ble registrert i investeringstallene i september.

Boliginvesteringene falt en del gjennom 2018, men har i det siste flatet ut. Boliginvesteringene i august-oktober var på samme nivå som i mai-juli. Fra september til oktober økte boliginvesteringene med 1,5 prosent.

Når det gjelder investeringer ellers, mangler vi god månedsinformasjon. Det betyr at for oljeinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning er informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene, benyttet.

Raffinerte og kjemiske produkter trakk opp eksporten

Eksporten av tradisjonelle varer steg 3,5 prosent fra september til oktober. Veksten var 1,3 prosent for tremånedersperioden august—oktober. Det var særlig raffinerte og kjemiske produkter som trakk opp. Importen av tradisjonelle varer steg 2,2 prosent fra september til oktober. For tremånedersperioden august-oktober var det en nedgang på 0,2 prosent.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel endres. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Det kan derfor bli større og mindre justeringer i enkelte serier fram til vi har fått lengre tidsserier. Etter hvert som flere måneder foreligger, vil utslaget av nye observasjoner bli stadig mindre.

Kvartalsveksten for BNP Fastlands-Norge i 3. kvartal er 0,3 prosent, som ved publisering 13.november. Også 1. kvartal er uendret. 2. kvartal er revidert ned fra 0,7 til 0,6, men som ved kvartalspubliseringen kommer dette av avrunding.