Reviderte nasjonalregnskapstall 2007-2016

BNP-tall for 2015 oppjustert

Publisert:

BNP Fastlands-Norge for 2015 er oppjustert med 0,3 prosentpoeng til en vekst på 1,4 prosent. Tallene for 2016 er nesten uforandret, og viser en vekst på 1,0 prosent. Det er enkelte mindre justeringer på BNP i perioden 2007-2014.

Tabell 1. Utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumending i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2015 og 2016

Til tabellen

 

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt (BNP). Årlig volumendring i prosent. Foreløpige og endelige tall

Endelig tall Foreløpige
2000 3.3 3.3
2001 2.0 2.0
2002 1.5 1.5
2003 1.0 1.0
2004 4.0 3.9
2005 2.6 2.7
2006 2.3 2.3
2007 3.0 2.7
2008 0.5 0.1
2009 -1.7 -1.6
2010 0.7 0.5
2011 1.0 1.3
2012 2.7 2.9
2013 1.0 0.7
2014 2.0 2.2
2015 2.0 1.6
2016¹ 1.0 1.1
 

Selv om veksten i BNP Fastlands-Norge er justert opp med 0,1 prosentpoeng i 2016, er bildet det samme som tidligere for underliggende næringsområder.

For 2015 er det større revisjoner. BNP-veksten er oppjustert med 0,4 prosentpoeng til en vekst på 2,0 prosent, og BNP Fastlands- Norge er oppjustert med 0,3 prosentpoeng til en volumvekst på 1,4 prosent. Størst oppjustering er det i Tjenester inklusiv boligtjenester hvor blant annet boligtjenester er oppjustert med 3,8 prosentpoeng til en vekst på 5,3 prosent. Også tjenester som varehandel og finansiering og forsikringsvirksomhet er revidert opp. Oppjusteringen av boligtjenester er knyttet til innarbeidelsen av ny leiemarkedsundersøkelse for 2015. Ellers ble også olje og gassutvinning oppjustert noe etter at årsstatistikken ble innarbeidet. I andre enden finner man ulike forretningsmessige tjenesteytende næringer og akvakultur som har blitt nedjusterte. Konsum i husholdningene økte med 1,5 prosent i 2016 og er revidert ned med 0,2 prosentpoeng. Det er tjenestekonsumet som er nedjustert noe i forhold til tidligere publiserte tall. For 2015 er konsum i husholdningene oppjustert med 0,2 prosentpoeng til en vekst på 2,3 prosent. Både vare og tjenestekonsumet er oppjustert, mens husholdningens kjøp i utlandet og utlendingers konsum i Norge er justert ned. For offentlig forvaltning er konsumet revidert med henholdsvis 0,3 og -0,2 prosentpoeng for 2015 og 2016 til respektive 2,4 og 2,1 prosent.

Bruttoinvesteringer i fast realkapital for olje- og gassutvinning er oppjustert med 14,5 milliarder kroner fra foreløpige til endelige tall for 2015 og med 7,7 milliarder kroner i 2016. Oppjusteringen har sammenheng med innarbeiding av ny informasjon, se punktet under om revisjon av tidsserien for investeringer i olje- og gassutvinning. Nedgangen som er observert i investeringsnivået, er omtrent som tidligere beregnet. Det er også en del endringen i andre næringsgruppers investeringer, men samlet sett er volumutviklingen lite påvirket. Samlet volumnedgangen i bruttoinvesteringene i fast realkapital fra 2014 til 2015 er på 4,0 prosent, 0,2 prosentpoeng lavere enn i de foreløpige tallene. I 2016 var det samlede investeringsnivået som tidligere anslått og omtrent på samme nivå som i 2015.

Sysselsettingstallene er oppjustert med 0,1 prosentpoeng både i 2015 og 2016 til vekst på hhv 0,4 og 0,3 prosent. Veksten var på henholdsvis 0,4 og 0,2 prosent. Utførte timeverk er revidert med 0,3 prosentpoeng i 2015 og 0,2 prosentpoeng i 2016 til en vekst på 0,6 og 0,7 prosent. Årslønnsveksten er uforandret fra tidligere publiserte tall og er beregnet til respektive 2,8 og 1,7 prosent i de to årene.

Revisjoner av tilbakegående serier

Revisjonen av 2015 og foreløpige 2016-tall faller inn under normal revisjonssyklus. Normalt publiseres Nasjonalregnskapet i 3 foreløpige versjoner før endelige tall foreligger for år t-2. Utover disse revisjonene er det enkelte ganger behov for revisjon av lengre tidsserier. Disse kalles hovedrevisjoner. Siste hovedrevisjon var i 2014. Men det hender at det er hensiktsmessig å innarbeide endinger gjort i grunnlagsstatistikken også utenom hovedrevisjoner, hvis disse er vurdert å ha betydning for kvalitet og konsistensen mellom nasjonalregnskapet og kildedata. En slik vurdering er foretatt i forbindelse med revisjon av årene 2007–2014. Det er to hovedområder som er berørt av revisjonen:

1) bruttoinvestering i fast realkapital for næringen utvinning av olje og gass, 2007–2014

2) produksjon og anvendelse av boligtjenester 2013 og 2014

I tillegg har man valgt å korrigere for avdekking av dobbeltelling for import av tjenester tilknyttet transport i perioden 2009–2014 og dobbeltelling av produktinnsats for enheter i næringsgruppen telekommunikasjon.

Figur 2. Revisjon av BNP Fastlands-Norge

Revidert Tidligere
2007 5.7 5.7
2008 1.8 1.7
2009 -1.7 -1.6
2010 1.9 1.8
2011 1.9 1.9
2012 3.7 3.8
2013 2.3 2.3
2014 2.2 2.2
 

Revisjon av bruttoinvesteringer

Bruttoinvesteringer i utvinning av råolje og gass er revidert tilbake til 2007. Lisenskostnader knyttet til letevirksomheten og kostander rettighetshavere har utover dette, skal betraktes som investeringer. Fra og med 2016 ble dette innarbeidet i primærstatistikken, og tall ble inkludert tilbake til 2007. I tillegg viser det seg at det har vært underrapportering av «joint venture» for årene 2013 og 2014.

Les mer om endringene i kilden i to artikler.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2016 

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2016

Disse endringene har medført at nasjonalregnskapet har revidert bruttoinvesteringer for næringen utvinning av olje og gass for perioden 2007-2014. Revisjonene på investeringsnivået er fra 2,5 milliarder kroner i 2007 til 10 milliarder kroner i 2014. 

Revisjon av boligtjenester for 2013 og 2014

Boligtjenestene i nasjonalregnskapet ble for 2015 beregnet med utgangspunkt i folke- og boligtellingen 2011 og leiemarkedsundersøkelsen 2015. Folke- og boligtellingen gir tall for boligbestanden, mens leiemarkedsundersøkelsen gir tall for observerte husleier. Forrige gang det ble laget nivåtall for boligtjenestene på denne måten, var i hovedrevisjonen 2014 for året 2012, hvor siste leiemarkedsundersøkelse forelå. I de mellomliggende årene har boligtjenestene blitt fremskrevet med volum- og prisindikatorer. For å innarbeide den nye informasjonen fra leiemarkedsundersøkelsen for 2015 er den benyttet til å revidere de mellomliggende årene 2013 og 2014. Revisjonen medfører at bruttoproduktet for boligtjenester er oppjustert med 2,8 milliarder kroner i 2014 og 1,2 milliarder i 2013. Oppjusteringen medfører at husholdningens konsum endres tilsvarende.

Det er i tillegg avdekket dobbeltelling av import av tjenester tilknyttet transport mot import av skipsfartens driftsutgifter i utlandet for årene 2009-20014. Det er også avdekket dobbeltelling av produktinnsats for enkelte enheter innen næringsområdet telekommunikasjon for alle årene, det vil si 2007–2014. De nevnte revisjonene har medført at BNP Fastlands-Norge er oppjustert med 1,1 milliarder kroner i 2007 og 6,3 milliarder i 2014. Volumveksten i BNP for Fastland-Norge er lite påvirket av revisjonen og varierer mellom -0,1 og 0,1 prosentpoeng.

Slik beregnes tallene 

Foreløpig årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap publiseres i august, 1,5 år etter rapporteringsåret. Endelige årstall innarbeides samtidig som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR i forbindelse med utarbeidingen av kvartalstall i august. Det vil si at endelig årstall for 2015 fra og med august 2017 er basisår for alle kvartalstall fra og med 1. kvartal 2016. Les mer i Om statistikken.