Utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumending i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2015 og 2016

Tilbake til artikkelen

Utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumending i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2015 og 2016
  2015 2016
  Tidligere Revidert Revisjon i prosent poeng Tidligere Revidert Revisjon i prosent poeng
Vekst i Bruttonasjonalprodukt (BNP) 1,6 2,0 0,4 1,1 1,1 0,0
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 1,1 1,4 0,3 0,9 1,0 0,1
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøart 3,7 4,3 0,6 1,9 1,8 -0,1
Bruttoprodukt Fastlands-Norge 1,1 1,3 0,2 0,6 0,7 0,1
Industri og bergverk. -3,2 -4,6 -1,4 -4,5 -4,1 0,4
Annen vareproduksjon 2,8 0,9 -1,9 2,5 2,7 0,2
Tjenester inkl. boligtjenester 1,1 2,0 0,9 0,3 0,4 0,1
Offentlig forvaltning 1,8 2,3 0,5 2,2 2,3 0,1
             
Innenlands sluttanvendelse            
Konsum i husholdninger 2,1 2,3 0,2 1,7 1,5 -0,2
Konsum i offentlig forvaltning 2,1 2,4 0,3 2,3 2,1 -0,2
Bruttoinvestering i fast realkapital -3,8 -4,0 -0,2 0,3 -0,2 -0,5
Bruttoinvestering i Fastlands-Norge. 0,6 -0,2 -0,8 6,2 6,1 -0,1
             
Eksport i alt 3,7 4,7 1,0 -0,5 -1,8 -1,3
Import i alt 1,6 1,6 0,0 0,8 2,3 1,5
             
Vekst i sysselsetting og produktivitet            
Sysselsatte personer 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1
Utførte timeverk 0,3 0,6 0,3 0,5 0,7 0,2
Årslønn 2,8 2,8 0,0 1,7 1,7 0,0
Bruttoprodukt per utførte timeverk. 1,3 1,4 0,1 0,4 0,1 -0,3
             
Prisvekst            
BNP prisdeflator -2,3 -2,8 -0,5 -1,2 -1,1 0,1
Prisdeflator for BNP Fastlands-Norge 2,3 1,8 -0,5 2,7 2,7 0,0
Prisdeflator for konsum i husholdningene 2,2 2,4 0,2 3,3 3,3 0,0