BNP Fastlands-Norge falt litt mer i mars enn først anslått

Publisert:

Endret:

Sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet viser et fall i BNP Fastlands-Norge på 2,1 prosent i 1. kvartal og 6,9 prosent fra februar til mars. Utviklingen i mars, måneden koronatiltakene trådde i kraft, trakk ned kvartalsveksten med 2,3 prosentpoeng.

- Det makroøkonomiske bildet er dermed ikke vesentlig endret fra de foreløpige tallene vi publiserte 24. april, sier sjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten.

Den gang anslo SSB et fall i BNP Fastlands-Norge på 1,9 prosent i 1. kvartal og 6,4 prosent fra februar til mars, justert for sesongvariasjoner. De mer fullstendige beregningene viser et litt sterkere fall.

- Nedgangen i mars er bråere enn noe vi har sett tidligere. Det sterke fallet i BNP for 1. kvartal kom i all hovedsak etter 12. mars, sier Sletten.

Foreløpige anslag for utviklingen i siste halvdel av mars sammenlignet med første halvdel av mars, publisert før påske, viste en nedgang på rundt 14 prosent.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan 2016
Feb. 2016
Mars 2016 98.1 97.6
April 2016 97.9 97.2
Mai 2016 97.9 97.1
Juni 2016 97.6 97.1
Juli 2016 97.6 97.3
Aug. 2016 97.5 97.3
Sep. 2016 97.7 97.5
Okt. 2016 98 98
Nov. 2016 98.1 98.3
Des. 2016 98.4 98.5
Jan 2017 98.5 98.9
Feb. 2017 98.9 99.3
Mars 2017 99.2 99.4
April 2017 99.4 99.2
Mai 2017 99.6 99.4
Juni 2017 100 99.8
Juli 2017 100.2 100.2
Aug. 2017 100.4 100.3
Sep. 2017 100.6 100.4
Okt. 2017 100.8 100.6
Nov. 2017 101.1 101
Des. 2017 101.3 101.4
Jan 2018 101.6 101.2
Feb. 2018 101.7 101
Mars 2018 102 101.1
April 2018 102.2 101.7
Mai 2018 102.3 102.2
Juni 2018 102.5 102.5
Juli 2018 102.7 102.4
Aug. 2018 102.8 102.4
Sep. 2018 102.7 102.2
Okt. 2018 103 102.5
Nov. 2018 103.4 102.6
Des. 2018 103.9 102.8
Jan 2019 104.2 103
Feb. 2019 104.3 103.1
Mars 2019 104.4 103.5
April 2019 104.6 103.4
Mai 2019 104.9 103.5
Juni 2019 105 103.6
Juli 2019 105.3 103.8
Aug. 2019 105.5 104
Sep. 2019 105.7 104
Okt. 2019 105.7 103.9
Nov. 2019 105.8 103.9
Des. 2019 105.8 103.5
Jan 2020 105.8 103.4
Feb. 2020 105.9 103.4
Mars 2020 103.6 99.8

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan 2016 98.3 97.8
Feb. 2016 97.7 97.3
Mars 2016 97.6 96.9
April 2016 97.7 96.6
Mai 2016 97.5 97.2
Juni 2016 97 96.8
Juli 2016 97.5 97
Aug. 2016 97.3 97.4
Sep. 2016 97.7 97.4
Okt. 2016 98.2 98.4
Nov. 2016 97.8 98.3
Des. 2016 98.4 98.1
Jan 2017 98.6 99.6
Feb. 2017 99.1 99.4
Mars 2017 99 98.5
April 2017 99.2 98.9
Mai 2017 99.8 100
Juni 2017 100.1 99.8
Juli 2017 99.9 100.1
Aug. 2017 100.4 100.1
Sep. 2017 100.8 100.3
Okt. 2017 100.6 100.5
Nov. 2017 101.2 101.3
Des. 2017 101.4 101.4
Jan 2018 101.3 100.1
Feb. 2018 101.7 100.7
Mars 2018 102.1 101.7
April 2018 102 101.8
Mai 2018 102.1 102.4
Juni 2018 102.5 102.5
Juli 2018 102.6 101.4
Aug. 2018 102.4 102.5
Sep. 2018 102.3 101.8
Okt. 2018 103.6 102.5
Nov. 2018 103.5 102.6
Des. 2018 103.9 102.4
Jan 2019 104.2 103.2
Feb. 2019 104 102.7
Mars 2019 104.2 103.6
April 2019 104.7 103
Mai 2019 104.8 103.1
Juni 2019 104.8 103.8
Juli 2019 105.6 103.5
Aug. 2019 105.3 103.9
Sep. 2019 105.4 103.6
Okt. 2019 105.6 103.3
Nov. 2019 105.7 103.9
Des. 2019 105.3 102.6
Jan 2020 105.5 102.9
Feb. 2020 105.9 103.9
Mars 2020 98.6 91.8

Nasjonalregnskap 1. kvartal og mars 2020 som nå publiseres, bygger på et mer fullstendig kildemateriale enn de foreløpige tallene, særlig for etterspørselskomponentene. Det foreligger nå blant annet statistikk over utførte investeringer innen olje- og gassutvinning, industri og kraftforsyning, produksjonsindekser for industri og bergverk og for bygge- og anleggsnæringen, samt informasjon om eksport og import av tjenester. I tillegg er oppdaterte tall for offentlige regnskaper og utenriksregnskap, samt beregninger for lønn og sysselsetting innarbeidet. Det er også tatt hensyn til opplysninger fra den nyopprettede kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall.

- Det utvidede kildegrunnlaget reduserer usikkerheten i tallene sammenlignet med de foreløpige anslagene, sier ansvarlig for kvartalsberegningene, Achraf Bougroug.

- På grunn av den uvanlige situasjonen i mars, anser vi likevel månedstallene for å være mer usikre enn vanlig. Det gjelder spesielt tallene for investeringer, samt for import og eksport av tjenester, som i som grad er basert på kvartalsinformasjon, legger Bougroug til.

Nedgangen i BNP Fastlands-Norge skyldes i hovedsak oppdaterte anslag for overnattings- og serveringsvirksomhet, samt for kultur, underholdning og annen tjenesteyting. Bygge- og anleggsvirksomhet faller også noe mer enn først anslått, jf. figur 3 og 4.

Figur 3. Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge. Faste 2017-priser. Måned. Prosentvis volumendring fra foregående periode

Foreløpige tall, 24. april Nye tall, 12. mai
Jan 2018 0 0
Feb. 2018 0.4 0.4
Mars 2018 0.3 0.3
April 2018 -0.1 -0.1
Mai 2018 0.2 0.2
Juni 2018 0.4 0.4
Juli 2018 0.1 0.1
Aug. 2018 -0.2 -0.2
Sep. 2018 -0.1 -0.1
Okt. 2018 1.2 1.2
Nov. 2018 0 0
Des. 2018 0.4 0.4
Jan 2019 0.3 0.3
Feb. 2019 -0.2 -0.2
Mars 2019 0.3 0.2
April 2019 0.5 0.5
Mai 2019 0.1 0.1
Juni 2019 -0.1 -0.1
Juli 2019 0.8 0.8
Aug. 2019 -0.3 -0.3
Sep. 2019 0 0
Okt. 2019 0.3 0.2
Nov. 2019 0.1 0.1
Des. 2019 -0.3 -0.3
Jan 2020 0.2 0.1
Feb. 2020 0.4 0.4
Mars 2020 -6.4 -6.9

1 Tallet for "Nye tall, 12. mai" er rettet 12. mai 2020, kl. 10:05.

Figur 4. Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge. Utvalgte næringer. Faste 2017-priser. Mars 2020. Prosentvis volumendring fra foregående periode

Foreløpige tall, 24. april Nye tall, 12. mai
Industri -3.6 -4.1
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting -3.9 -3.9
Varehandel og reparasjon av motorvogner -4.2 -4.1
Fiske, fangst og akvakultur -5.4 -5.4
Undervisning -5.6 -5.3
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge¹ -6.4 -6.9
Forretningsmessig tjenesteyting -6.9 -6.9
Bygge- og anleggsvirksomhet -7.8 -9.6
Helse- og omsorgstjenester -13.6 -13.9
Transport utenom utenriks sjøfart -25 -25
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting -27.3 -36.6
Overnattings- og serveringsvirksomhet -29.9 -37.8

Industriproduksjonen falt 1,5 prosent i 1. kvartal og 4,1 prosent i mars. Det er klare forskjeller mellom ulike deler av industrien. I næringene tett knyttet til petroleumsaktiviteten var det en kraftig nedgang, mens næringsmiddelindustrien på sin side opplevde god vekst i både 1. kvartal og mars. Dette skyldes til dels sterk oppgang i produksjon av en del industrivarer som etterspørres av husholdningene.

Aktiviteten i tjenesteytende næringer ble hardt rammet av koronatiltakene og falt samlet med 2,6 prosent i 1. kvartal. I mars var nedgangen på 8,0 prosent. Kultur, underholdning og annen tjenesteyting, samt overnattings- og serveringsnæringen ble særlig hardt rammet, med betydelige fall i både 1. kvartal og mars. Reisebegrensningene medførte at bruttoproduktet i transport utenom utenriks sjøfart også falt markant. Varehandelen, samt tjenester tilknyttet olje- og gassutvikling fikk også merke effektene av koronatiltakene.

Annen vareproduksjon falt 1,1 prosent i 1. kvartal og 5,0 prosent i mars. I denne næringsgruppen inngår kraftproduksjon og fiske, som trakk produksjonen opp i 1. kvartal. I mars var det kraftproduksjonen, med en vekst på hele 9,3 prosent, som stod for det positive vekstbidraget. Bygge- og anleggsvirksomhet var den største negative bidragsyteren i denne næringsgruppen, både i 1. kvartal og i mars.

Bruttoproduktet i offentlig forvaltning hadde en nedgang på 1,2 prosent i 1. kvartal og 6,1 prosent fra februar til mars. Særlig helse- og omsorgstjenester bidro til fallet. Det skyldes bl.a. stenging av barnehager og skoler og redusert aktivitet på sykehusene. Utslagene i offentlig forvaltning er nærmere omtalt i dokumentasjonsnotat 2020/17.

Olje- og gassproduksjonen ble ikke nevneverdig påvirket av koronautbruddet og petroleumsvirksomheten økte 1 prosent i 1. kvartal. Utviklingen fra februar til mars var uendret. Dette medførte at BNP, inkludert oljeutvinning, rørtransport og utenriks sjøfart, falt 1,6 prosent i 1. kvartal. Fra februar til mars var nedgangen på 5,8 prosent.

Husholdningenes tjenestekonsum sterkt redusert

Smitteverntiltakene førte til et umiddelbart fall i husholdningenes konsum. Samlet falt konsumet 11,7 prosent i mars, med størst nedgang i tjenestekonsumet. Omklassifisering av NRK-lisensen fra 1. januar 2020 bidro også til å trekke ned konsumet i 1. kvartal, som endte ned 3,6 prosent.

Varekonsumet falt 4,0 prosent i mars. Nedgangen var særlig sterk i kjøp av klær og sko, men også færre bilkjøp trakk ned. På den andre siden økte konsumet av mat- og drikkevarer kraftig og dempet nedgangen. Det må ses i lys av redusert mulighet til å spise i kantiner og på serveringssteder, redusert handelslekkasje til Sverige og at mange foretok ekstra innkjøp da smitteverntiltakene ble annonsert. I 1. kvartal falt varekonsumet 1,3 prosent.

Tjenestekonsumet falt 15,2 prosent i mars. Fallet var bredt basert, men størst i konsumet av tjenester som ble stengt eller regulert av smitteverntiltak. Dette gjaldt særlig kultur- og fritidstjenester, passasjertransport, hotell- og restauranttjenester, barnehagetjenester og personlig tjenesteyting som frisører og skjønnhetspleie. I 1.kvartal falt tjenestekonsumet 5,0 prosent.

Som følge av reisebegrensningene falt nordmenns konsum i utlandet 56,8 prosent i mars og 16,7 prosent i 1.kvartal. Til gjengjeld falt også utlendingers konsum i Norge. Konsumet i offentlig forvaltning falt 3,9 prosent i mars og forble uendret fra 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020.

Investeringsfall i alle næringsgrupperinger

Samlede bruttoinvesteringer falt 5,1 prosent i 1. kvartal. Nedgangen var bredt sammensatt. Etter å ha stort sett økt gjennom 2019, falt investeringene både innen petroleumsnæringen og industrien i 1. kvartal. Ellers falt også investeringene i både fastlandsnæringene og offentlig forvaltning med henholdsvis 4,8 og 6 prosent. Fallet i offentlige investeringer må ses i sammenheng med høye kommunale investeringer i 4. kvartal 2019.

Husholdningenes investeringer i bolig falt 4,9 prosent i 1. kvartal. Dette skyldes delvis at boliginvesteringene sank mot slutten av 2019 og i starten av 2020.

Nedgang i både eksport og import

Eksport av varer og tjenester falt med 2,4 prosent i 1. kvartal. Vareeksporten falt mest, og særlig råolje- og naturgass bidro til nedgangen. Tjenesteeksporten anslås også å ha falt, bl.a. som følge av den brå nedgangen i utenlandske reisende til Norge i mars og nedgang i internasjonal transport.

Redusert reisetrafikk bidro også til fall i importen av tjenester. Dette gikk særlig utover nordmenns konsum i utlandet og import av passasjertransporttjenester. Importen av tradisjonelle varer falt gjennom kvartalet og bidro til at samlet import falt med om lag 5 prosent.

Stabil sysselsetting, men nedgang i utførte timeverk

Samlet sysselsetting forble uendret fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, justert for normale sesongsvingninger. Denne utviklingen var noenlunde den samme for de fleste næringene. Ett av unntakene var overnatting- og serveringsvirksomhet, der det var et mindre fall i sysselsettingen i 1. kvartal, etter oppgang gjennom fjoråret.

Utførte timeverk gikk ned med 2,3 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Nedgangen må ses i lys av alle permitteringene i mars måned og øvrig fravær fra jobb forårsaket av virusutbruddet. Arbeid hjemmefra ved bruk av hjemmekontorløsning regnes ikke som fravær fra jobb i denne sammenheng. Mens antall sysselsatte personer ikke påvirkes av permitteringene, slår disse ut i redusert antall utførte timeverk. Nedgangen fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år var særlig stor innen overnatting og servering, der fallet var på 5,9 prosent og innen kultur, underholdning og annen tjenesteyting der fallet var 5,5 prosent.

Beregning av sysselsatte og utførte timeverk under koronapandemien

Beregningene av sysselsatte personer og utførte timeverk for 1. kvartal 2020 bygger på data rapportert gjennom a-meldingen, arbeidskraftundersøkelsen (AKU), samt data fra NAV om dagpengesøknader knyttet til permittering for samtlige 3 måneder i kvartalet.

En arbeidstaker som er permittert, er i utgangpunktet å regne som sysselsatt i nasjonalregnskapet, uavhengig av permitteringsperiodens lengde. Ved utarbeidelse av nasjonalregnskapet har vi likevel valgt å følge den samme praksis som den øvrige arbeidsmarkedsstatistikken i SSB benytter i klassifiseringen av permitterte. Denne er at permitterte (helt permittert) klassifiseres som sysselsatte de første 90 dager av permitteringsperioden, og som arbeidsledig eller utenfor arbeidsstyrken etter 90 dager om den permitterte ikke har fått annen jobb. Personer som er delvis permitterte klassifiseres som sysselsatte uavhengig av permitteringens lengde.

Ansatte som er helt permittert bidrar ikke til utførte timeverk i nasjonalregnskapet, mens delvis permitterte vil gjøre det, om de ikke skulle være fraværende fra jobb av andre årsaker. Ansatte som er fraværende fra arbeidsplassen, men som etter avtale med arbeidsgiver jobber fra hjemmekontor, bidrar til utførte timeverk. Ansatte ved virksomheter som har måttet holde stengt som følge av smitteverntiltak og som heller ikke jobber hjemmefra etter avtale med arbeidsgiver, bidrar ikke til utførte timeverk.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel påvirkes. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Nasjonalregnskapet har nylig utgitt en artikkel om revisjonene i det månedlige nasjonalregnskapet.

Sammenlignet med forrige publisering av kvartalsvis nasjonalregnskap 7. februar 2020, er anslag for tidligere kvartaler lite endret. Kvartalsveksten for BNP Fastlands-Norge i 4. kvartal 2019 er revidert ned fra 0,2 til 0,1 prosent. Dette påvirker ikke årsveksten i 2019, som fortsatt er beregnet til 2,3 prosent. Husholdningenes konsum er revidert ned fra 0 til -0,4 prosent i 4. kvartal. Det medfører at årsveksten i konsumet i 2019 nedjusteres fra 1,6 til 1,4 prosent.

 

Nasjonalregnskap for april 2020 publiseres 5. juni.