Elverum og Kongsvinger hadde størst hogst

Publisert:

Skogeierne hogger stadig mer tømmer for salg, men antall skogeiendommer med hogst holder seg nokså stabilt. I 2019 ble det hogd tømmer for salg på knapt 13 900 eiendommer, tilsvarende rundt 11 prosent av skogeiendommene.

I gjennomsnitt ble det hogd 810 kubikkmeter tømmer på disse skogeiendommene i 2019. Skogeierne i Hedmark hogde mest med et snitt på 1 200 kubikkmeter, viser nye tall fra statistikken over skogeiendommer. I løpet av de siste ti årene har det vært solgt tømmer fra 47 750 av landets 125 000 skogeiendommer.

Her kan du se hvor stort produktivt skogareal hver kommune har.

Figur 1. Kommuner med størst produktivt skogareal. 2019

Dekar
Ringsaker 594986
Grue 616254
Engerdal 653282
Drangedal 678079
Steinkjer 686087
Aurskog-Høland 687801
Lierne 701238
Åsnes 766557
Kongsvinger 787102
Elverum 926106
Stor-Elvdal 942110
Åmot 944285
Rendalen 1070774
Ringerike 1088833
Trysil 1878176

Elverum og Kongsvinger på topp

Samlet hogst til industriformål i 2019 var på rekordhøye 11 millioner kubikkmeter, og blant kommunene var det som så mange ganger tidligere Elverum og Kongsvinger som toppet skogavvirkningsstatikken. Skogeierne fra Elverum leverte 340 000 kubikkmeter tømmer til industrien i 2019.

Her kan du se hvor mye det er hogd i din kommune.

Figur 2. Kommuner med størst hogstkvantum i 2019

Kubikkmeter
Søndre Land 141277
Nordre Land 152801
Eidskog 155318
Stange 163874
Åmot 173266
Nes i Akershus 179664
Grue 185792
Aurskog-Høland 193379
Gjøvik 220647
Ringsaker 250280
Trysil 251682
Åsnes 264523
Ringerike 271511
Kongsvinger 281201
Elverum 340993

Skogeierne har stadig mer penger på skogfondkontoen

Ved inngangen til 2019 stod det til sammen 1,88 milliarder kroner på skogfondkontoene. Disse pengene settes av ved hogst og skal nyttes til skogkultur og andre investeringer i skogen. I 2019 ble det satt inn 721 millioner kroner på skogfondkontoene, mens 471 millioner ble benyttet til planting og andre skogkulturtiltak.

Private eier 86 prosent av skogarealet

Norge er i en særstilling når det gjelder andel privateid skog. I alt 86 prosent av det produktive skogarealet er i privat eie. Enkeltpersoner eier knapt 80 prosent, mens 6 prosent av skogen er eid av andre private skogeiere. Det resterende skogarealet er eid av det offentlige og bygdeallmenninger med henholdsvis 12 og 2 prosent. I Sverige og Finland er omtrent halvparten av skogarealet eid av privatpersoner.

Figur 3. Eierkategorier produktivt skogareal. 2019

Produktivt skogareal
Enkeltpersoner 79 % 78.4663031
Privat eier utenom enkeltpersoner 6 % 5.66168796
Statlig eie 9 % 8.80462139
Kommunalt og fylkeskommunalt eie 3 % 3.05608795
Bygdeallmenning 2 % 2.57486352
Dødsbo 1 % 1.13641702

 

Faktaside

Kontakt