Statistikkområde

Inntekt og forbruk: Inntekt og formue

Alt innhold for delområdet inntekt og formue

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Gjeld utjevner formuesforskjeller mellom menn og kvinner

  Menn eier mer enn kvinner i form av fast eiendom og finanskapital. Allikevel er fordelingen av nettoformue mellom kvinner og menn langt jevnere siden menn også har klart større gjeld enn kvinner.

  Artikkel
 • Store ulikheter i formue

  Blant 55-61-åringer er finans- og realformue langt mer ujevnt fordelt enn pensjonsformue. Pensjonsformuen bidrar relativt sett til en viss utjevning, men i absolutte beløp øker forskjellene fordi det stort sett er sammenfall mellom høy pensjonsfor...

  Artikkel
 • Pensjonsformue i Norge 2018

  Rapporter 2021/16

  Pensjonssystemet i Norge sikrer at alle har en viss oppspart formue den dagen man går av med pensjon. Denne rapporten viser verdien og fordelingen av denne oppsparte formuen på personer i Norge i 2018.

  Publikasjon
 • En av fem har det trangt økonomisk

  Mer enn fem ganger så stor andel har betalingsproblemer blant personer uten arbeid sammenliknet med personer som har en jobb.

  Artikkel
 • Forbruksgjelda tynger mest for dem med små ressurser

  I forhold til inntekt og formue er det gruppene med minst økonomiske ressurser som har mest rentebærende usikret gjeld – i dagligtale gjerne kalt forbrukslån.

  Artikkel
 • Usikret gjeld – omfang og kjennetegn ved låntakerne

  Rapporter 2021/12

  Formålet med denne rapporten er å belyse hvordan usikret gjeld er fordelt i befolkningen og om det er grupper som er spesielt sårbare eller utsatt for slik gjeld.

  Publikasjon
 • Fortsatt vekst i næringsinntekten

  Personlig næringsdrivende hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 277 000 kroner i 2019. Dette er en økning på 8 000 kroner eller 3 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Økte inntekter for husholdningene

  Alle husholdninger hadde realvekst i inntektene i 2019, men yngre husholdninger økte inntektene mer enn eldre.

  Artikkel
 • Svak inntektsutvikling for uføre

  I fireårsperioden fra 2015 til 2018 sank den personlige realinntekten etter skatt med 3,1 prosent for uføretrygdede. Samtidig har andelen uføre med lavinntekt økt.

  Artikkel
 • Livskvalitet i lavinntektsgrupper

  Mottakere av sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger oppgir lavest livskvalitet blant lavinntektsgruppene. Barnefamilier med lav inntekt opplever derimot ikke lavere livskvalitet enn resten av befolkningen. Forskjeller i livskvalitet kan ha sammenh...

  Artikkel
 • Formue blant lavinntektsgrupper

  Rapporter 2020/46

  De fleste lavinntektshusholdninger har relativt lite i formue. De eier sjeldnere egen bolig enn husholdninger uten lavinntekt, og det er svært få lavinntektshusholdninger som eier aksjer eller andre verdipapirer.

  Publikasjon
 • Høy formue blant norskfødte med innvandrerforeldre

  Innvandrerhusholdninger har generelt lavere formue enn øvrige husholdninger, men både alder, opprinnelsesland og botid i Norge er med på å avgjøre nivået. Formuesnivået til husholdninger av norskfødte med innvandrerforeldre er imidlertid relativt ...

  Artikkel
 • Ulikheten – betydelig større enn statistikken viser

  Inntektsulikheten i Norge er mye større enn det offisiell inntektsstatistikk viser. Forklaringen er at statistikken bare tar med inntekt som er rapportert i de personlige skattemeldingene, og at eiere av selskap har hatt insentiver til å ta ut min...

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Økonomi, helse og livskvalitet

  Rapporter 2020/29

  Denne rapporten, basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017, viser at det er en sammenheng mellom økonomi og helse. Personer med lav inntekt og liten finanskapital rapporterer betydelig oftere om helseproblemer enn de rikeste og mest formuende.

  Publikasjon