Fortsatt vekst i næringsinntekten

Publisert:

Personlig næringsdrivende hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 277 000 kroner i 2019. Dette er en økning på 8 000 kroner eller 3 prosent fra året før.

Totalt ble om lag 320 000 personer lignet for næringsinntekter i 2019, viser nye tall fra statistikken over inntektene til personlig næringsdrivende.  Det er omtrent 2 000 personer færre enn i 2018. Av de personlig næringsdrivende hadde 117 000 personer, eller rundt 37 prosent, sin hovedinntekt fra næring. Dette er en nedgang på 2 prosent fra 2018. Gjennomsnittlig næringsinntekt har i denne perioden økt med 4 prosent til 649 000 kroner for denne gruppen næringsdrivende. 202 000 personer hadde sin hovedinntekt fra lønn, trygd og pensjoner. Dette er et likt antall som i 2018. Denne siste gruppen hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 62 000 kroner.

Blant dem som har fått fastsatt skatt på grunnlag av næringsinntekt, har en del ikke plikt til å levere næringsoppgaver på grunn av lav omsetning eller fordi de er deltakerfastsatt. En del er også skjønnsfastsatt av skattemyndighetene. Disse er ikke med i statistikken som viser inntekter og kostnader for næringsdrivende i enkeltpersonforetak.

Figur 1. Næringsinntekt for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt 2015-2019. Kroner

2015 2016 2017 2018 2019
I alt 248500 252300 257400 269000 277400
Hovedinntekt fra næring 567500 582300 595000 623900 649300
Hovedinntekt fra lønn og pensjon 55200 56100 57500 60400 61900

Resultat for enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næring

I alt 223 000 enkeltpersonforetak hadde levert elektronisk næringsoppgave i 2019. Disse hadde et gjennomsnittlig driftsresultat på 272 000 kroner. 

Enkeltpersonforetakene med hovedinntekt fra næring omfatter i underkant av 93 000 foretak. Gjennomsnittlig driftsresultat utgjorde for disse 574 000 kroner og er 4 prosent større enn året før. Veksten i resultatet ble drevet av at driftsinntektene hadde større vekst enn driftskostnadene. Driftsinntektene utgjorde i snitt 1 431 000 kroner, mens driftskostnadene utgjorde 857 000 kroner. Av driftsinntektene går salgsinntektene opp med 2 prosent, eller 19 000 kr i snitt. Resultatregnskap for enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næring er næringsfordelt og viser følgende for noen næringsområder:

 • Primærnæringene
  Enkeltpersonforetak i primærnæringene hadde et gjennomsnittlig driftsresultat på 522 000 kroner. Det er over 2 prosent mer enn i 2018. Nivået på gjennomsnittlige driftsinntekter og driftskostnader lå på henholdsvis 2 130 000 kroner og 1 608 000 kroner.

 • Transport og lagring
  Gjennomsnittlig driftsresultat for enkeltpersonforetak i denne næringen utgjorde 571 000 kroner, som er 5 prosent mer enn i 2018. Gjennomsnittlige driftsinntekter og driftsutgifter utgjorde henholdsvis 1 675 000 kroner og 1 105 000 kroner.
   
 • Bygge- og anleggsvirksomhet
  Driftsresultatet for enkeltpersonforetak i slike virksomheter utgjorde 547 000 kroner, som er 4 prosent mer enn forrige år. Her utgjorde gjennomsnittlige driftsinntekter 1 348 000 kroner, mens driftsutgifter i snitt utgjorde 801 000 kroner.

 • Helse- og sosialtjenester
  Driftsresultatet for enkeltpersonforetak utgjorde 943 000 kroner, som er en oppgang på 6 prosent sammenlignet med 2018. Her utgjorde gjennomsnittlige driftsinntekter 1 468 000 kroner, mens driftsutgifter i snitt utgjorde 524 000 kroner. 
 • Kultur, underholdning og fritid
  Enkeltpersonforetak innen kultur, underholdning og fritid hadde et gjennomsnittlig driftsresultat på 371 000 kroner. Det er 4 prosent mer enn i 2018. Nivået på gjennomsnittlige driftsinntekter og driftskostnader lå på henholdsvis 582 000 kroner og 211 000 kroner. 

Hvor hentes tallene fra?

Statistikken bygger på et uttrekk fra Skatteetatens register over skattefastsettingsgrunnlaget for personer. Uttrekket er hentet ut etter ordinær fastsetting av formues- og inntektsskatt.

Det er skilt mellom hvorvidt inntekten til den næringsdrivende i hovedsak er fra:
1. lønn og pensjon
2. næring

Tabellene som er næringsfordelt bygger på enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næring.

Kontakt