SSB analyse 2021/09

Gjeld utjevner formuesforskjeller mellom menn og kvinner

Publisert:

Menn eier mer enn kvinner i form av fast eiendom og finanskapital. Allikevel er fordelingen av nettoformue mellom kvinner og menn langt jevnere siden menn også har klart større gjeld enn kvinner.

Det er i dag godt dokumentert at på tross av en klar utjevning de siste årene, har menn fremdeles større økonomiske ressurser enn kvinner når dette måles ut i fra eksempel lønn eller inntekt. Men gjelder dette også for en annen viktig økonomisk ressurs - formue?

Har menn gjennomgående mer i oppsparte midler enn det kvinner har?

Vi ser nærmere på dette i denne artikkelen.  

Det er imidlertid en del utfordringer med å fordele formuen ut på kvinner og menn, siden formuen gjerne betraktes som felles for dem som tilhører samme familie eller husholdning (se f.eks. OECD 2013). Gjør en et forsøk på å fordele husholdningsformuen ut på personer, kan en få ulike resultater avhengig om en kun velger å forholde seg til hvordan formuen er registrert på den enkeltes skattemelding, det vil si at all formue betraktes som særeie, eller om en heller velger å betrakte all formue som felleseie for de som bor sammen i et par. Vi ser på begge disse ytterkantene i denne artikkelen.

Vi eier mye

Norske kvinner og menn eier i dag store verdier i form av eiendommer, bankinnskudd, aksjer og andre verdipapirer. I 2019 beløp summen av all realkapital (boliger og annen fast eiendom) og finanskapital (bankinnskudd, aksjer o.l.) for alle personer 20 år eller eldre seg til nær 11 000 milliarder kroner, eller like mye som et helt oljefond. Av denne bruttoformuen var menn registrert som eier av 6 400 milliarder kroner, eller 58 prosent av all formue, mens resten - 4 600 milliarder - var registrert på kvinner.

Det er verdien av egen bolig og annen fast eiendom som er den klart viktigste formuesposten i befolkningen, med en beregnet markedsverdi på om lag 7 600 milliarder kroner i 2019. Menn var registret som eier av 55 prosent av denne formuen, mens kvinnene eide 45 prosent.     

Verdier i form av oppsparte midler som bankinnskudd, aksjer og annen finanskapital utgjør en klart mindre del av voksne nordmenns totale formue selv om verdiene likevel er store, - om lag 3 300 milliarder kroner i 2019. Men denne typen formue er klart skjevere fordelt mellom kvinner og menn enn boliger og annen realkapital. I 2019 eide menn to tredjedeler av all finansformue, ifølge tall fra skattemeldingen.

Men menn har også klart større gjeld enn kvinner, og stod i 2019 som eier av to tredjedeler av all gjeld, - 2 400 milliarder kroner av i alt 3 700 milliarder kroner.

Når all utestående gjeld trekkes fra bruttoformuen sitter vi igjen med nettoformuen. I 2019 var summen av all nettoformue eid av voksne personer 7 300 milliarder kroner. Fordelingen mellom menn og kvinner er klart jevnere enn for bruttoformue. I 2019 eide kvinnene 45 prosent av all nettoformue, mens menn på sin side eide 55 prosent.

Figur 1. Sum formue og gjeld fordelt på kvinner og menn 20 år og eldre. 2019. Milliarder kroner

Menn Kvinner
Nettoformue 3971 3304
Gjeld -2440 -1283
Finanskapital 2266 1038
Realkapital 4145 3446
Bruttoformue 6411 4586

Selv om det å se på hvordan ulike formuesobjekter i sum tilfaller henholdsvis menn og kvinner kan gi nyttig informasjon om hvem som er registrert som eier av disse, sier ikke dette alltid noe om hvem som faktisk har størst eller minst formue. Det er for eksempel i dag noen flere menn enn kvinner i den voksne befolkningen, noe som gjør det naturlig at menn eier en større del av totalformuen enn kvinner. Men viktigere er det likevel at det er noen få personer – som oftest menn – som eier ekstremt mye og som dermed påvirker beløpet for hele gruppen. Utelates for eksempel de 3 promillene av den voksne befolkning – ca. 12 000 personer – som er registrert med de største nettoformuene på skattemeldingen, har kvinner om lag samme andel av totalformuen som menn.

Betydningen av slike ekstremobservasjoner er særlig stor når en ser på formuen i mindre grupper av befolkningen, for eksempel aldersgrupper. Blant enkelte årskull – for eksempel blant de yngste – har vi eksempler på at én enkelt observasjon kan ha en så stor formue at den utgjør mer enn halvparten av totalformuen for hele årskullet. Dermed vil ikke gjennomsnittet for denne gruppen gi noe godt bilde av hva som er det generelle formuesnivået for kvinner og menn i denne alderen.   

En alternativ måte å se på fordelingen mellom menn og kvinner er å se på medianverdiene for de ulike formuespostene. Da får vi bedre fram hvor mye formue den «typiske» norske kvinne og mann eier.

Hvordan definerer vi formue?

I formuesstatistikken er nettoformue definert som bruttoformue, det vil si summen av realkapital og finanskapital, fratrukket utestående gjeld.

Realkapital omfatter verdien av primærboliger, sekundærboliger og annen fast eiendom.

Finanskapital omfatter verdien på bankinnskudd, aksjer, aksjefond, obligasjoner og andre verdipapirer.

Gjeld omfatter all gjeld som er ført som fradrag i skattemeldingen.

All formue og gjeld tar utgangspunkt i verdier før eventuelle verdsettingsrabatter.

Det er likevel grunn til å tro at noen formuesobjekter er verdsatt for lavt i statistikken. Dette gjelder for eksempel verdien på unoterte aksjer (særlig de som er relatert til fast eiendom), hytter og fritidseiendommer, løsøre og innbo og dyre formuesobjekter som kunst og smykker. SSB har heller ikke fullstendig oversikt over formue som eies i utlandet av bosatte i Norge.

Menn i slutten av 60-årene har størst bruttoformue

Både kvinner og menn opplever en rask økning i bruttoformuen tidlig i livet. Særlig stor er økningen i årene fra de er om lag 25 år og til de er tidlig i 30-årene. For eksempel var medianformuen blant 25-åringer på under 200 000 kroner i 2019, mens den var på over 1,3 millioner kroner for dem som hadde passert 30 år. Dette er en periode i livet der mange unge etablerer seg i boligmarkedet.   

1 Personer i studenthusholdninger er utelatt.

Figur 2. Median bruttoformue for kvinner og menn i ulike aldersgrupper.¹ 2019. Kroner

Menn Kvinner Median menn Median kvinner
20 63322 61635 2074583 1730801
21 80774 62917 2074583 1730801
22 96123 77562 2074583 1730801
23 120362 103609 2074583 1730801
24 145127 134806 2074583 1730801
25 191529 178286 2074583 1730801
26 253330 235499 2074583 1730801
27 357067 327192 2074583 1730801
28 626925 577554 2074583 1730801
29 1036575 971550 2074583 1730801
30 1315886 1243607 2074583 1730801
31 1493980 1395644 2074583 1730801
32 1573800 1477941 2074583 1730801
33 1647474 1575643 2074583 1730801
34 1708389 1616624 2074583 1730801
35 1733104 1662967 2074583 1730801
36 1811495 1711344 2074583 1730801
37 1865723 1768565 2074583 1730801
38 1945042 1838327 2074583 1730801
39 1960490 1849631 2074583 1730801
40 2014576 1916152 2074583 1730801
41 2076190 1932774 2074583 1730801
42 2122744 1971379 2074583 1730801
43 2143541 1998881 2074583 1730801
44 2216850 2043245 2074583 1730801
45 2254429 2074056 2074583 1730801
46 2333063 2082976 2074583 1730801
47 2354440 2103743 2074583 1730801
48 2386119 2138492 2074583 1730801
49 2401387 2082203 2074583 1730801
50 2482203 2138947 2074583 1730801
51 2467634 2153339 2074583 1730801
52 2499323 2143398 2074583 1730801
53 2520680 2163467 2074583 1730801
54 2567409 2180896 2074583 1730801
55 2594271 2173314 2074583 1730801
56 2611620 2206390 2074583 1730801
57 2669951 2168179 2074583 1730801
58 2721951 2172219 2074583 1730801
59 2746521 2180581 2074583 1730801
60 2790925 2131143 2074583 1730801
61 2827777 2152934 2074583 1730801
62 2862951 2158579 2074583 1730801
63 2879031 2139168 2074583 1730801
64 2930510 2125804 2074583 1730801
65 2991680 2144974 2074583 1730801
66 3010399 2118414 2074583 1730801
67 2978063 2107587 2074583 1730801
68 2991354 2036907 2074583 1730801
69 2988261 2042532 2074583 1730801
70 2984194 1991287 2074583 1730801
71 2897264 1978297 2074583 1730801
72 2905356 2002517 2074583 1730801
73 2935594 2012708 2074583 1730801
74 2866429 2051708 2074583 1730801
75 2910831 2071485 2074583 1730801
76 2887383 2043016 2074583 1730801
77 2791371 2049174 2074583 1730801
78 2785556 2036732 2074583 1730801
79 2745868 2050994 2074583 1730801
80 2771360 2112431 2074583 1730801
81 2738452 2097031 2074583 1730801
82 2763962 2145186 2074583 1730801
83 2732344 2214788 2074583 1730801
84 2701154 2229579 2074583 1730801
85 2784816 2265379 2074583 1730801
86 2732935 2285868 2074583 1730801
87 2744508 2314845 2074583 1730801
88 2719148 2326848 2074583 1730801
89 2687777 2330538 2074583 1730801
90+ 2682479 2091263 2074583 1730801

Det er ingen vesentlige forskjeller i formuesoppbygging mellom menn og kvinner fram til de er om lag 35 år. Men for de som er eldre enn dette viser figur 2 at menn har en klart større bruttoformue enn kvinner. For mennene øker median bruttoformue helt fram til de er i slutten av 60-årene. Det var dem som var 66 år som hadde størst bruttoformue i 2019, der halvparten av årskullet hadde over 3 millioner kroner i bruttoformue. For menn som har passert 70 og 80 år er median bruttoformue noe mindre, men medianen ligger fremdeles på godt over 2,5 millioner kroner.   

Vi finner ingen tilsvarende utvikling for kvinner. Blant disse er median bruttoformue omtrent like stor for alle mellom 50 og 80 år – om lag på 2 millioner kroner. Derimot ser vi at formuen øker blant de aller eldste kvinnene, det vil si de som er mellom 80 og 90 år. I denne aldersgruppen har mange blitt enker og de har dermed overtatt hele familieformuen. Nedgangen i medianformuen for de aller eldste kvinnene – de over 90 år – skyldes nok at mange her har overført deler av formuen til arvinger.

For alle voksne kvinner og menn sett under ett hadde menn en median bruttoformue på 2,1 millioner kroner i 2019, mens tilsvarende beløp for kvinner var 1,7 millioner kroner.

Single kvinner oftere boligeiere enn single menn

Egen bolig er det klart viktigste formuesobjektet til nordmenn flest. I 2019 utgjorde verdien av primærboligen nesten 60 prosent av bruttoformuen. Også når det gjelder andelen som er registrert som eier av egen bolig er det noen flere menn enn kvinner, henholdsvis 61 prosent og 57 prosent. Men her gir kanskje ikke statistikken et helt korrekt bilde på hvem som faktisk eier boligen. Blant ektepar og samboere er det nok reelt sett begge partnerne som eier boligen, selv om bare den ene – som oftest mannen – er registrert som boligeier i skattemeldingen.

Som figur 3 viser, er det små forskjeller i andelen menn og kvinner med primærbolig fram til de er i slutten av 40-årene. For begge ligger andelene på om lag 67-68 prosent. Men deretter skiller de lag. Mens andelen eiere forsetter å øke blant mennene fram til de passerer 70 år, faller andelen boligeiere blant kvinner. Blant dem tidlig i 70-årene er andelen menn som eier en primærbolig om lag 17 prosentpoeng høyere enn tilsvarende andel blant kvinnene i samme aldersgruppe (74 prosent mot 57 prosent). Her er det grunn til å anta at dette skyldes at det var mer vanlig for ektepar i denne generasjonen at bare mannen ble registrert som boligeier, uten at dette reelt sett betyr at han også har særeie når det gjelder boligen. Dette er trolig noe enhver skilsmisseadvokat vil nikke bekreftende til.

1 Personer i studenthusholdninger er utelatt.

Figur 3. Andelen kvinner og menn i ulike aldersgrupper som eier en primærbolig.¹ 2019. Prosent

Menn Kvinner
20 1.8 2.2
21 5.1 5
22 10 9.6
23 16.2 15.1
24 21 21.3
25 26.6 27.8
26 32.5 33.6
27 37.9 39.4
28 43 44.5
29 46.9 48.3
30 49.9 51.5
31 53.2 54.5
32 54.7 56.2
33 56.2 58.2
34 57.2 59.4
35 58.2 60.5
36 59.8 61.7
37 61 62.7
38 62 64.2
39 62.7 64.2
40 63.2 65.5
41 64.6 65.4
42 65 66
43 65.6 66.5
44 66.5 66.9
45 67 67.2
46 68.1 67.1
47 68.2 67.5
48 68.5 67.3
49 68 66
50 69 66.8
51 68.9 66.6
52 69.3 66.3
53 68.6 65.8
54 68.7 65.6
55 68.8 65.2
56 68.8 65.2
57 69.2 63.7
58 69.7 63.6
59 69.4 62.7
60 70 61.9
61 70.4 61.7
62 70.6 62
63 70.7 61.4
64 71.4 60.5
65 72.1 60.5
66 71.8 59.6
67 72.5 59.3
68 72.9 58.2
69 72.8 57.5
70 73.1 57
71 73.7 56.9
72 73.6 57.5
73 74 57.5
74 73.4 57.9
75 74 58
76 73.4 57.4
77 73.5 57.6
78 72.6 58.4
79 72 57.9
80 72.1 59
81 72.1 58.3
82 72.4 59
83 72.4 60.2
84 71.9 60.1
85 72 60
86 71.7 60.1
87 71 59.8
88 69.3 59.6
89 68.6 58.7
90+ 64 53.9

Ser vi derimot kun på dem som bor alene, går det fram av figur 4 at kvinner mye oftere enn menn eier en primærbolig – i all fall etter at de har passert 30 år. Særlig stor er forskjellen blant dem i 50- og 60-årene, der andelen boligeiere er 10-15 prosentpoeng større blant kvinnene.

Det kan sikkert være flere forklaringer på hvorfor andelen kvinnelige boligeiere er større enn mannlige i denne gruppen, men en forklaring kan være at andelen innvandrere er klart større blant aleneboende menn enn blant aleneboende kvinner i yrkesaktiv alder. I følge inntekts- og formuesstatistikken for 2019 hadde for eksempel 33 prosent av alle aleneboende menn mellom 30-59 år innvandrerbakgrunn, mens tilsvarende andel blant aleneboende kvinner i samme aldersgruppe var på 20 prosent. Dette kan for eksempel være arbeidsinnvandrere med en løs tilknytning til arbeidsmarkedet som har ingen planer om å kjøpe egen bolig i Norge, eller som vil ha problemer med å få finansiert et slikt kjøp. 

1 Personer i studenthusholdninger er utelatt.

Figur 4. Andelen aleneboende kvinner og menn i ulike aldersgrupper som eier en primærbolig.¹ 2019. Prosent

Menn Kvinner
20 6.9 5.8
21 13.5 7.1
22 19.8 11.4
23 25.3 16.0
24 28.1 21.6
25 30.7 27.9
26 33.2 32.1
27 35.7 36.3
28 37.8 39.5
29 38.8 40.9
30 39.1 42.3
31 39.6 43.9
32 39.0 45.5
33 39.4 45.9
34 38.1 47.2
35 39.1 48.2
36 38.8 48.1
37 39.1 48.3
38 38.9 50.3
39 39.0 49.9
40 38.5 49.8
41 39.9 49.8
42 41.1 51.8
43 40.4 51.4
44 42.2 52.6
45 42.5 52.3
46 44.6 55.2
47 45.0 55.9
48 45.5 56.5
49 46.5 57.3
50 48.7 59.3
51 50.1 61.2
52 50.2 62.4
53 50.1 63.6
54 51.9 64.8
55 51.7 66.7
56 52.6 67.7
57 53.0 68.0
58 54.7 70.1
59 55.8 71.5
60 56.2 71.6
61 57.5 73.4
62 58.7 74.3
63 59.2 75.4
64 59.5 75.9
65 61.9 76.3
66 62.1 77.1
67 63.9 77.3
68 64.1 77.0
69 65.2 77.3
70 65.7 77.7
71 67.1 77.6
72 66.1 78.4
73 68.0 78.6
74 68.2 78.5
75 71.0 79.1
76 68.6 77.8
77 69.8 76.9
78 67.4 76.0
79 68.3 74.7
80 67.7 74.0
81 69.7 73.5
82 67.8 73.8
83 69.7 72.0
84 70.4 71.8
85 70.5 70.3
86 68.6 69.4
87 70.9 68.1
88 66.2 67.2
89 66.6 65.2
90+ 62.1 58.0

Menn har mer enn fire ganger mer gjeld enn kvinner

Den aller største forskjellen når det gjelder kvinners og menns formuesoppbygging finner vi når det gjelder gjeldsopptak. Her er kjønnsforskjellene svært store. Som det går fram av figur 5 var median gjeld for alle voksne menn på 405 000 kroner i 2019, mens tilsvarende beløp for kvinner var på 97 000 kroner. 

Gjelda blant menn øker betydelig hvert eneste år fra de er i midten 20-årene og fram til de passerer 45 år. For dem midt i 40-årene, der gjelda er størst, var median gjeld på nærmere 1,3 millioner kroner i 2019.

For kvinner er utviklingen ganske annerledes. Også kvinner tar opp en del gjeld i årene fram til de er om lag 30 år, der median gjeld var på om lag 315 000 kroner i 2019. Men for kvinner som er eldre enn dette faller gjeldsnivået hvert år fram til at medianen nærmer seg null blant dem som har fylt 65 år.

Igjen, på samme måte som for boligeierskap, så kan det nok være at mye av forskjellene mellom kjønnene skyldes at menn i større grad enn kvinner i et parforhold er den som fører opp gjelda i sin skattemelding. Tall fra inntekts- og formuesstatistikken viser for eksempel at blant gifte menn over 50 år hadde 44 prosent en gjeld større enn 500 000 kroner i 2019, mens dette bare gjaldt for 16 prosent av de gifte kvinnene i samme aldersgruppe. For de som var under 50 år er forskjellene enda større, der 62 prosent av gifte menn har så stor gjeld, mens bare 29 prosent av de gifte kvinnene.

Også når det gjelder forbruksgjeld er det menn som eier mesteparten av gjelda. Tall fra formuesstatistikken viser for eksempel at 2/3 deler av all usikret gjeld er registrert på menn.

Den store forskjellen i gjeld mellom kvinner og menn er dermed en vesentlig forklaring på hvorfor median nettoformue for menn er mindre enn median nettoformue for kvinner.

1 Personer i studenthusholdninger er utelatt.

Figur 5. Median gjeld for kvinner og menn i ulike aldersgrupper.¹ 2019. Kroner

Menn Kvinner Median menn i alt Median kvinner i alt
20 0 18353 405122 97360
21 21038 55100 405122 97360
22 58334 103032 405122 97360
23 113125 180704 405122 97360
24 183938 230199 405122 97360
25 258798 274191 405122 97360
26 323188 295031 405122 97360
27 384084 302913 405122 97360
28 448672 315220 405122 97360
29 518136 314828 405122 97360
30 639421 305951 405122 97360
31 814613 288797 405122 97360
32 969002 279999 405122 97360
33 1066823 273293 405122 97360
34 1072926 259485 405122 97360
35 1112113 254127 405122 97360
36 1163025 235016 405122 97360
37 1201644 229325 405122 97360
38 1234101 229945 405122 97360
39 1245668 220950 405122 97360
40 1243724 212515 405122 97360
41 1266388 192620 405122 97360
42 1256182 194084 405122 97360
43 1254682 176574 405122 97360
44 1273289 183478 405122 97360
45 1251587 181434 405122 97360
46 1274971 170819 405122 97360
47 1237210 174930 405122 97360
48 1226807 173459 405122 97360
49 1144855 160077 405122 97360
50 1150299 154938 405122 97360
51 1090009 151791 405122 97360
52 1021274 148462 405122 97360
53 944897 133314 405122 97360
54 884614 122020 405122 97360
55 832587 119257 405122 97360
56 799875 115922 405122 97360
57 715726 89370 405122 97360
58 696396 81542 405122 97360
59 625630 60164 405122 97360
60 577538 48827 405122 97360
61 501479 33986 405122 97360
62 461358 28605 405122 97360
63 383687 20439 405122 97360
64 341566 16726 405122 97360
65 286034 12565 405122 97360
66 225988 10440 405122 97360
67 179543 7042 405122 97360
68 150948 6286 405122 97360
69 122461 4873 405122 97360
70 111548 3649 405122 97360
71 89633 2894 405122 97360
72 65641 2244 405122 97360
73 48032 1680 405122 97360
74 42185 1680 405122 97360
75 30453 872 405122 97360
76 22186 502 405122 97360
77 12642 131 405122 97360
78 8352 0 405122 97360
79 6417 0 405122 97360
80 3185 0 405122 97360
81 1744 0 405122 97360
82 699 0 405122 97360
83 269 0 405122 97360
84 10 0 405122 97360
85 0 0 405122 97360
86 0 0 405122 97360
87 0 0 405122 97360
88 0 0 405122 97360
89 0 0 405122 97360
90+ 0 0 405122 97360

Formuende yngre kvinner og eldre menn

Ser en på hvor stor nettoformue kvinner og menn har i ulike aldersgrupper, går det fram av figur 6 at det er et skille før og etter 60 år.  Blant dem mellom 20-60 år – der mange er yrkesaktive – har kvinner større nettoformue enn menn. Aller størst er forskjellen blant dem tidlig i 40-årene, der median nettoformue for kvinner ligger nær 800 000 kroner høyere enn for menn i samme aldersgruppe. Som tidligere påpekt har mange menn i denne alderen en betydelig større gjeld enn kvinner, som er med på å redusere nettoformuen.

Blant de over 60 er bildet omvendt. Nå er det menn som har større nettoformue enn kvinner, og særlig stor er denne forskjellen blant de som er tidlig i 70-årene. Blant disse ligger median nettoformue for menn om lag 700 000 - 800 000 kroner høyere enn for kvinner i samme aldersgruppe. Men her kan forklaringen ligge i at i denne generasjonen er det mest vanlig blant ektepar at det er mennene som fører opp de store formuesobjektene i sin skattemelding, for eksempel verdien av egen bolig.   

Det er uansett kvinnene som har størst median nettoformue når vi ser på alle som er 20 år eller eldre. I 2019 var median nettoformue for kvinner på vel 900 000 kroner, mot om lag 600 000 kroner for menn.

1 Personer i studenthusholdninger er utelatt.

Figur 6. Median nettoformue for kvinner og menn i ulike aldersgrupper.¹ 2019. Kroner

Menn Kvinner Median menn Median kvinner
20 29356 18905 606305 906523
21 22385 6912 606305 906523
22 13881 527 606305 906523
23 9372 0 606305 906523
24 5651 0 606305 906523
25 5635 272 606305 906523
26 7485 5404 606305 906523
27 10746 20075 606305 906523
28 17781 38738 606305 906523
29 25098 68253 606305 906523
30 30012 99236 606305 906523
31 39869 146910 606305 906523
32 40255 196249 606305 906523
33 43178 246828 606305 906523
34 43635 324068 606305 906523
35 49884 372293 606305 906523
36 52922 457738 606305 906523
37 66125 537722 606305 906523
38 87678 659807 606305 906523
39 92085 696408 606305 906523
40 114511 793857 606305 906523
41 160420 866055 606305 906523
42 198866 931378 606305 906523
43 240247 1015577 606305 906523
44 322543 1078662 606305 906523
45 379281 1111210 606305 906523
46 460918 1168323 606305 906523
47 536134 1211978 606305 906523
48 606022 1262271 606305 906523
49 688450 1229250 606305 906523
50 772794 1314972 606305 906523
51 846075 1356919 606305 906523
52 942204 1353243 606305 906523
53 1016360 1409555 606305 906523
54 1125091 1437035 606305 906523
55 1201435 1454988 606305 906523
56 1278367 1502731 606305 906523
57 1421964 1490212 606305 906523
58 1497904 1528937 606305 906523
59 1578041 1571314 606305 906523
60 1699237 1560776 606305 906523
61 1797367 1619402 606305 906523
62 1885467 1659239 606305 906523
63 2011371 1658077 606305 906523
64 2081466 1679379 606305 906523
65 2221144 1734400 606305 906523
66 2298677 1717557 606305 906523
67 2348220 1738229 606305 906523
68 2394967 1688577 606305 906523
69 2427966 1693393 606305 906523
70 2444736 1677521 606305 906523
71 2430565 1680887 606305 906523
72 2446770 1705624 606305 906523
73 2505066 1728212 606305 906523
74 2456135 1766438 606305 906523
75 2507356 1783292 606305 906523
76 2504713 1773805 606305 906523
77 2449337 1770673 606305 906523
78 2469009 1776968 606305 906523
79 2432433 1781165 606305 906523
80 2467637 1849795 606305 906523
81 2487134 1852945 606305 906523
82 2508268 1892761 606305 906523
83 2510240 1974282 606305 906523
84 2501256 1996542 606305 906523
85 2601507 2027670 606305 906523
86 2552286 2075529 606305 906523
87 2552684 2091895 606305 906523
88 2557293 2139589 606305 906523
89 2565880 2123250 606305 906523
90+ 2548577 1936602 606305 906523

Hva om vi fordeler formuen likt mellom ektefeller og samboere?

Det er likevel vanskelig å få et godt bilde på hvem i et parhushold som reelt sett eier de ulike formuesobjektene basert på det som er oppført i skattemeldingen, siden en her ofte ser bort fra at mye av formuen og gjelda er felleseie. En annen ytterkant er å betrakte all formue og gjeld i et parhushold som felleseie, selv om heller ikke dette er korrekt. Mange i et parhushold vil ha særeie på store formuesobjekter, for eksempel en arvet familiehytte eller aksjene i familiebedriften. Dersom vi – på tross av en slik innvending – likevel fordeler all formue i parhushold likt mellom de voksne partnerne, går det fram av figur 7 at kvinnene fremdeles kommer ut som mer formuende enn menn. Men forskjellen har nå blitt mindre. Medianformuen for menn øker nå med over 200 000 kroner til 826 000 kroner, mens tilsvarende formuesøkning blant kvinner bare er halvparten så stor, om lag 100 000 kroner, slik at den nye medianformuen nå ligger på vel 1 millioner kroner. Forklaringen på hvorfor mennene «tjener» mer enn kvinner på at par får «felleseie», skyldes at mennene nå får redusert gjelda, siden denne nå også må bæres av partneren.

Vi ser også at vi nå får en helt annen fordeling blant de eldre. Når kvinnene får «tilgang» til halvparten av verdien på ektefellens bolig, bankinnskudd og gjeld mv., har også de eldre kvinnene større median nettoformue enn menn i samme aldersgruppe. Og for alle aldersgrupper har kvinner gjennomgående større nettoformue enn menn. For eksempel var halvparten av alle 48 år gamle kvinner millionærer (medianen) i 2019, mens mennene til sammenligning må vente til de passerer 53 år før median nettoformue bikker en million kroner.

En annen konsekvens av å betrakte all formue som felleseie for alle partnerne som bor i parhusholdninger er at kvinnene nå også i sum eier mer av all nettoformue enn menn. Mens kvinnenes andel altså var 45 prosent basert på det som var registrert i skattemeldingen («særeie»), er denne andelen økt til 51 prosent ved å betrakte formuen til par som «felleseie».

Hva som er den «faktiske» formuesfordelingen mellom menn og kvinner kan vi ikke si noe helt sikkert om ut i fra vårt datagrunnlag. Da må vi også ha opplysninger om hvilke formuesobjekter som er særeie blant ektepar og samboere, og hvilke som er felleseie. Vi har likevel vist at uansett om vi betrakter all formue som særeie eller all formue blant par som felleseie så har kvinner i dag en større median nettoformue enn menn.

1 Personer i studenthusholdninger er utelatt.

Figur 7. Median nettoformue for kvinner og menn i ulike aldersgrupper, og der formuen er delt likt mellom partnerne i parhusholdninger.¹ 2019. Kroner

Menn Kvinner Median menn Median kvinner
20 181628 114283 825710 1010793
21 130428 55154 825710 1010793
22 102846 38325 825710 1010793
23 87550 32642 825710 1010793
24 71354 36398 825710 1010793
25 66603 43064 825710 1010793
26 71474 55508 825710 1010793
27 80315 74633 825710 1010793
28 95338 100449 825710 1010793
29 117366 134959 825710 1010793
30 136733 176170 825710 1010793
31 173217 225931 825710 1010793
32 191699 264440 825710 1010793
33 215403 309724 825710 1010793
34 235751 353858 825710 1010793
35 263449 398642 825710 1010793
36 296266 461336 825710 1010793
37 343112 503864 825710 1010793
38 378319 568641 825710 1010793
39 409451 605698 825710 1010793
40 450181 659939 825710 1010793
41 509321 706878 825710 1010793
42 544456 763916 825710 1010793
43 577107 811652 825710 1010793
44 648987 873618 825710 1010793
45 693252 912431 825710 1010793
46 745742 962390 825710 1010793
47 788443 989705 825710 1010793
48 815233 1033657 825710 1010793
49 852519 1054619 825710 1010793
50 909045 1117455 825710 1010793
51 957715 1172333 825710 1010793
52 988128 1208070 825710 1010793
53 1032548 1274739 825710 1010793
54 1096477 1328230 825710 1010793
55 1154812 1381261 825710 1010793
56 1210045 1458999 825710 1010793
57 1267722 1512666 825710 1010793
58 1335173 1590383 825710 1010793
59 1420692 1687124 825710 1010793
60 1493342 1735311 825710 1010793
61 1551514 1812068 825710 1010793
62 1655910 1889279 825710 1010793
63 1720560 1938516 825710 1010793
64 1787370 1982140 825710 1010793
65 1887120 2056176 825710 1010793
66 1935764 2093161 825710 1010793
67 1978527 2129354 825710 1010793
68 2015374 2103279 825710 1010793
69 2044265 2100776 825710 1010793
70 2046049 2117500 825710 1010793
71 2016933 2098934 825710 1010793
72 2050057 2138159 825710 1010793
73 2094846 2165443 825710 1010793
74 2053426 2169225 825710 1010793
75 2089481 2201794 825710 1010793
76 2075447 2191585 825710 1010793
77 2052547 2158108 825710 1010793
78 2023898 2162071 825710 1010793
79 2034000 2166634 825710 1010793
80 2061608 2191067 825710 1010793
81 2069765 2210014 825710 1010793
82 2069161 2220219 825710 1010793
83 2093857 2253930 825710 1010793
84 2084238 2285397 825710 1010793
85 2153750 2246559 825710 1010793
86 2148244 2285958 825710 1010793
87 2159178 2295110 825710 1010793
88 2141665 2278258 825710 1010793
89 2197690 2269504 825710 1010793
90+ 2187635 2041275 825710 1010793

Gram, Karin Hamre (2020). Kvinner setter penger i banken, menn kjøper aksjer. https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/kvinner-sparer-menn-investerer  

Kristoffersen, Sigrun (2017). Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/lonnsforskjellene-mellom-kvinner-og-menn-vedvarer--351307

OECD (2013). OECD Guidelines for Micro Statistics on Household Wealth. OECD Publishing. https://www.oecd.org/statistics/guidelines-for-micro-statistics-on-household-wealth-9789264194878-en.htm

Kontakt