Alt innhold for området helse

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 1 av 3 drikker alkohol hver uke

  Til tross for økning i alkoholsalget ser ikke befolkningens drikkemønster ut til å ha endret seg vesentlig siden i fjor. Det er fortsatt 34 prosent som drikker alkohol ukentlig, mens 15 prosent ikke har drukket i det hele tatt sist år.

  Artikkel
 • Fall vanligste arbeidsulykke

  I 2019 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av nærmere 22 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i fjor, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

  Artikkel
 • 33 døde i arbeidsulykker

  Det ble registrert 33 dødsulykker i arbeidslivet i 2019. Dette er det laveste antallet siden 2000.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

  Omtrent en av fire uføre og deltidsarbeidende gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede. I befolkningen som helhet gjelder det en av seks.

  Artikkel
 • Nedgang i sykefraværet

  Sykefraværet i 2. kvartal 2020 var på 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall. Nedgangen på 8,3 prosent fra forrige kvartal normaliserer nivået på sykefraværet etter at det økte mye rundt koronautbruddet i 1. kvartal.

  Artikkel
 • Økonomi, helse og livskvalitet

  Rapporter 2020/29

  Denne rapporten, basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017, viser at det er en sammenheng mellom økonomi og helse. Personer med lav inntekt og liten finanskapital rapporterer betydelig oftere om helseproblemer enn de rikeste og mest formuende.

  Publikasjon
 • Ny statistikk om levekår til personer med funksjonsnedsettelse

  Registre over bruk av tekniske hjelpemidler, uføretrygd, og økonomiske støtteordninger gir ny kunnskap om levekårene til personer med varig funksjonsnedsettelse.

  Artikkel
 • 4 av 10 brukere av NAVs hjelpemiddelsentraler er uføre

  36 prosent av de mellom 18 og 66 år som i 2019 fikk tekniske hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralene, var uføre. Flere kvinner enn menn fikk hjelpemidler og var uføre.

  Artikkel
 • Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer

  En stadig mindre andel har få venner eller familie som kan hjelpe hvis man har personlige problemer. 17 prosent av befolkningen har to eller færre de kan regne med i en slik situasjon – et fall på 4 prosentpoeng siden 2015 og lavest siden 2002.

  Artikkel
 • De over 80 lever sunnere

  Personer 80 år og eldre spiser mer fisk, frukt og grønt enn befolkningen ellers. Få røyker, de drikker mindre alkohol enn de fleste andre aldersgrupper og flere enn tidligere er fysisk aktive.

  Artikkel
 • Fire av fem eldre som dør, mottar omsorgstjenester i kommunen

  De fleste nordmenn som dør i alderen 60 år og eldre, er enten på sykehjem eller mottar helsetjenester i hjemmet.

  Artikkel
 • Flere 18-åringer med «null hull»

  I 2019 rapporterte tannhelsetjenesten at 29,4 prosent av de undersøkte 18-åringer var i «null hull»-gruppen. Dette er over 7 prosentpoeng høyere enn i 2015. Andelen 18-åringer med «null hull» økte mest i Hedmark denne perioden.

  Artikkel
 • 28 500 kroner per innbygger til sykehustjenester

  I 2019 utgjorde driftskostnadene til spesialisthelsetjenesten i overkant av 153 milliarder kroner. Dette tilsvarer 28 500 kroner per innbygger. Kostnadene varierer mellom de fire helseregionene.

  Artikkel
 • Økt sykefravær grunnet korona

  Sykefraværet i 1. kvartal 2020 var på 6,4 prosent, viser sesongjusterte tall. Dette er en økning på 8,1 prosent fra forrige kvartal og er det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009. Ser vi bort i fra omfanget av influensa- og koronadiagnoser...

  Artikkel