Alt innhold for området helse

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Høy legedekning i Norge

  Norge hadde 4,7 praktiserende leger per 1 000 innbyggere i 2017, mot 3,5 i gjennomsnitt for OECD-landene. Med dette er Norge blant landene med høyest legedekning.

  Artikkel
 • 1 av 7 unge har brukt cannabis siste året

  Blant unge i alderen 16–24 år har 14 prosent brukt cannabis én eller flere ganger i løpet av de siste 12 månedene. Cannabisbruk er langt vanligere blant unge menn enn unge kvinner.

  Artikkel
 • Rusundersøkelsen 2019

  Notater 2019/38

  Denne rapporten dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2019. Statistisk sentralbyrå har gjennomført denne undersøkelsen årlig siden 2012.

  Publikasjon
 • Små forskjeller i kjøretid fra nærmeste brannstasjon til der folk bor

  Beregnet kjøretid fra nærmeste brannstasjon til bosatte adresser er relativt lik i alle landets kommuner. Sjekk hvor lang kjøretiden er for din kommune.

  Artikkel
 • Lengst kjøretid til akuttmottak i Finnmark

  I opptaksområdet til Finnmarkssykehuset er beregnet kjøretid fra bosatte adresser til nærmeste akuttmottak lengst, mens den er kortest i opptaksområdet til Oslo Universitetssykehus. Sjekk hvor lang kjøretiden er for din kommune.

  Artikkel
 • Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  Notater 2019/34

  Hovedformålet med notatet er å analysere og vurdere kvaliteten på årsverksdata fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

  Publikasjon
 • Tannregulering blant barn og unge

  Rapporter 2019/27

  Formålet med rapporten er å styrke kunnskapsgrunnlaget om barn og unges bruk av tannregulering, både når det gjelder behandlingsforløp og sosioøkonomiske og regionale forskjeller.

  Publikasjon
 • 37 døde i arbeidsulykker i fjor

  Det ble registrert 37 dødsulykker i arbeidslivet i 2018. Dette er det laveste antallet siden 2000.

  Artikkel
 • Halvparten av luftambulanseoppdragene er i nord

  Luftambulanser utfører i snitt 51 oppdrag hver dag på landsbasis. Nesten halvparten av dem er i Nord-Norge.

  Artikkel
 • Kortere liggetid i psykisk helsevern

  Gjennomsnittlig liggetid i psykisk helsevern har gått ned med en tredjedel siden 2009. Mens de regionale forskjellene i Norge har blitt mindre, er det stor variasjon i liggetid mellom land.

  Artikkel
 • Eldrebølgen legger press på flere omsorgstjenester i kommunen

  De siste ti årene har antallet sykehjemsplasser i kommunene vært stabilt, mens antallet boliger med heldøgns bemanning har økt litt. Forholdet mellom omsorgstjenestens kapasitet og flere eldre, både unge eldre og dem over 80, vil være viktig når e...

  Artikkel
 • Regionale framskrivinger av etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, 2017-2035

  Rapporter 2019/26

  Innen 2035 kan antall årsverk innen helse- og omsorgstjenestene ha økt fra 310 000 til 410 000. Men den økte etterspørselen fordeler seg ikke likt utover landet.

  Publikasjon
 • Stabilt sykefravær

  Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var på 5,9 prosent i 2. kvartal 2019. Dette er omtrent uendret de siste syv årene. Nivået på sykefraværet er ikke kommet nærmere IA-avtalens mål om 10 prosent reduksjon for perioden 2019-2022. 

  Artikkel
 • Flest fastleger per innbygger i små kommuner

  I 2018 hadde de minste kommunene klart flest fastleger i forhold til innbyggertallet. Fastlegetettheten i disse kommunene har dessuten økt betydelig siden ordningen ble innført.

  Artikkel
 • Stor variasjon i kjøretiden til nærmeste fødested

  Kjøretid til nærmeste fødeavdeling eller fødestue er godt over hundre ganger lengre i noen kommuner enn i andre. Medianen for beregnet kjøretid strekker seg fra 3 minutter til over 7 timer.

  Artikkel