Alt innhold for området helse

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Stabilt sykefravær

  Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var på 5,9 prosent i 2. kvartal 2019. Dette er omtrent uendret de siste syv årene. Nivået på sykefraværet er ikke kommet nærmere IA-avtalens mål om 10 prosent reduksjon for perioden 2019-2022. 

  Artikkel
 • Flest fastleger per innbygger i små kommuner

  I 2018 hadde de minste kommunene klart flest fastleger i forhold til innbyggertallet. Fastlegetettheten i disse kommunene har dessuten økt betydelig siden ordningen ble innført.

  Artikkel
 • Stor variasjon i kjøretiden til nærmeste fødested

  Kjøretid til nærmeste fødeavdeling eller fødestue er godt over hundre ganger lengre i noen kommuner enn i andre. Medianen for beregnet kjøretid strekker seg fra 3 minutter til over 7 timer.

  Artikkel
 • Brukere av hjemmetjenester får dårligere ernæringsoppfølging enn beboere på sykehjem

  Blant mottakere av omsorgstjenester i kommunene er det større sjanse for at underernæring ikke avdekkes blant brukere av helsetjenester i hjemmet enn blant dem som er på langtidsopphold på institusjon.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2019

  Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Mer turnusarbeid og lavere sykefravær blant unge i helse- og sosialtjenestene

  Tre av fire ansatte i helse- og sosialtjenestene under 25 år, med utdanning innenfor feltet, jobbet turnus i 2018. Selv om de yngre aldersgruppene jobbet mer turnus, hadde de lavere legemeldt sykefravær.

  Artikkel
 • Bruker nesten 4 milliardar på tannhelse i fylka

  I 2018 blei det brukt over 3,7 milliardar kroner på den offentlege tannhelsetenesta, ein auke på 50 prosent sidan 2008. Samstundes blir tannhelsa til barn og unge stadig betre.

  Artikkel
 • Jordmortilbod i nesten alle kommunar

  I heile 99 prosent av kommunane hadde gravide og heilt nybakte mødrer tilbod om jordmortenester. 83 prosent av kommunane hadde tilsett eiga jordmor, medan resten kjøpte tenesta frå andre. Kvar tredje kvinne som kjem heim frå føde-/barselavdelinga,...

  Artikkel
 • Helsefagarbeideres arbeidssted og nyutdannede helsefagarbeideres tilknytning til arbeidslivet

  Rapporter 2019/20

  Hvordan er sysselsettingssituasjonen for helsefagarbeidere, og hvordan jobber nyutdannede helsefagarbeidere etter endt utdanning? Denne rapporten peker på trender som tydeliggjør dagens og fremtidens tilbud av helsefagarbeidere.

  Publikasjon
 • 1 av 4 konsultasjoner hos private spesialister

  I 2018 ble det gjennomført nesten 11,8 millioner polikliniske konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten. En fjerdedel av konsultasjonene var hos private avtalespesialister.

  Artikkel
 • Etablering av en plattform for måling av livskvalitet

  Notater 2019/26

  Det finnes flere undersøkelser i Norge som måler ulike sider ved livskvalitet, men ingen av dem gir en samlet oversikt over livskvalitet i hele befolkningen. Dette notatet beskriver et steg i arbeidet med å etablere en plattform for måling av livs...

  Publikasjon
 • Små endringer i bruk av fastlegene

  Samlet antall konsultasjoner ved fastlegekontorene økte med om lag 100 000 fra 2017 til 2018. I gjennomsnitt gikk hver av oss 2,7 ganger til legen, det samme som i 2017. Ungdom i slutten av tenårene kontaktet fastlegen oftere enn tidligere, mens d...

  Artikkel
 • Stabilt sykefravær

  Sykefraværet i 1. kvartal 2019 var på 5,9 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er tilnærmet uendret fra forrige kvartal og omtrent på samme nivå som de siste årene.

  Artikkel
 • Færre røyker hver dag

  Stadig færre røykende nordmenn gjør at Norge kommer godt ut i internasjonale sammenligninger av dagligrøykere. Det gjelder både kvinner og menn. Like fullt røyker menn fortsatt mest.

  Artikkel
 • Fremskrivninger av etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorg mot 2060

  Rapporter 2019/12

  Rapporten anslår hvor mye arbeidsinnsats som vil trengs for å dekke etterspørselen etter helse- og omsorgstjenestene (HO) frem til 2060.

  Publikasjon