Alt innhold for området helse

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Halvparten av fysioterapeutene med kommunal driftsavtale er menn

  I 2019 var 47 prosent av avtalefysioterapeutene menn. Det var langt flere menn i denne gruppen enn blant alle sysselsatte fysioterapeuter og fysioterapeuter som var kommunalt ansatte det samme året.

  Artikkel
 • Frisklivssentraler og tilsvarende helsefremmende tilbud i norske kommuner 2019

  Rapporter 2020/54

  Kommunene står fritt til å organisere sitt helsefremmende og forebyggende helsearbeid på den måten de ønsker og anser som mest formålstjenlig. Dette kan organiseres på ulikt vis; som egne enheter for læring og mestring, som felles frisklivs- og me...

  Publikasjon
 • Sykefraværet øker igjen

  Sykefraværet i 3. kvartal 2020 var på 6,2 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er en økning på 5,9 prosent fra 2. kvartal, da sykefraværet normaliserte seg noe etter det høye nivået vi så i kjølvannet av koronautbruddet i 1. kvartal.

  Artikkel
 • Varierende kapasitet ved europeiske sykehus

  Norge hadde 3,5 sykehussenger per 1 000 innbygger i 2018, mot 4,5 senger i gjennomsnitt i Europa. Men sammenlignet med de andre nordiske landene har Norge relativt mange sykehussenger.

  Artikkel
 • Etterspørselen etter omsorgsplasser med heldøgnsbemanning mot 2060

  Rapporter 2020/43

  Denne rapporten fremskriver etterspørselen etter heldøgnsbemannede omsorgs­plasser (HDOP) mot 2060.

  Publikasjon
 • Skatteregningen for helse- og omsorgsutgifter mot 2060

  Rapporter 2020/42

  Rapporten beregner og forklarer langsiktige virkninger på udekket offentlig finansieringsbehov av økt skattefinansiert produksjon av helse- og omsorgs-tjenester (HO).

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen om helse 2019

  Notater 2020/36

  Levekårsundersøkelsen om helse har som mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på helseproblemer, funksjonsevne, levevaner, samt bruk av helsetjenester.

  Publikasjon
 • 3 av 4 kommunar har tilsett jordmor, resten kjøper tenesta

  Gravide og heilt nybakte mødrer hadde tilbod om jordmortenester i nær alle kommunar i 2019. 77 prosent av kommunane hadde tilsett eiga jordmor, medan resten kjøpte tenesta frå andre, som sjukehus eller nabokommunen.

  Artikkel
 • Flere pasienter og færre senger

  De siste årene har det blitt stadig flere pasienter på sykehusene. Samtidig har antallet sykehussenger blitt redusert. I 2019 var det knapt 100 000 flere pasienter og 600 færre senger enn i 2015.

  Artikkel
 • Rusundersøkelsen 2020

  Notater 2020/34

  Dette notatet dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2020. 

  Publikasjon
 • 1 av 3 drikker alkohol hver uke

  Til tross for økning i alkoholsalget ser ikke befolkningens drikkemønster ut til å ha endret seg vesentlig siden i fjor. Det er fortsatt 34 prosent som drikker alkohol ukentlig, mens 15 prosent ikke har drukket i det hele tatt sist år.

  Artikkel
 • Fall vanligste arbeidsulykke

  I 2019 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av nærmere 22 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i fjor, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

  Artikkel
 • 33 døde i arbeidsulykker

  Det ble registrert 33 dødsulykker i arbeidslivet i 2019. Dette er det laveste antallet siden 2000.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

  Omtrent en av fire uføre og deltidsarbeidende gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede. I befolkningen som helhet gjelder det en av seks.

  Artikkel