Notater 2021/13

En kvalitetsvurdering av årsverksdata fordelt mellom de ulike deltjenestene i 2018 og 2019

Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Hovedformålet med notatet er å analysere og vurdere kvaliteten på årsverksdata fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten (HST) for perioden 2018 og- 2019.

Datagrunnlaget inkluderer:

  • Tall for årsverk som kommunene har rapportert gjennom KOSTRA-skjema 1 Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette er tall for helsestasjons- og skolehelsetjenesten fordelt på deltjenestene svangerskaps- og barselomsorg/oppfølging av barn 0-5 år ved helsestasjon, skolehelsetjeneste for hhv. barne- ungdoms- og videregående skole og helsestasjon for ungdom.
  • Tall for årsverk fra register hentet fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk basert på a-ordningen. Dette er tall for helsestasjons- og skolehelsetjenesten som helhet.

Notatet har følgende problemstillinger som er belyst i større eller mindre utstrekning:

  1. Hvilken kvalitet har de innrapporterte årsverkstallene via KOSTRA-skjema 1 når de fordeles på de ulike deltjenestene innenfor HST for årene 2018 og 2019?
  2. Hva var de største utfordringene for kommunene som rapporterte inn årsverkstallene via KOSTRA-skjema 1?
  3. Hvilken kvalitet har de innrapporterte tallene i SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk innenfor HST?
  4. Hvordan bør det arbeides med å forbedre kvaliteten i årsverkstallene fra KOSTRA-skjema 1 og SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk?
  5. Hvilke anbefalinger gir SSB for videre publisering og rapportering av årsverkstallene via KOSTRA-skjema 1?

Strukturen i notatet er basert på de ulike delproblemstillingene (jf. kap.2).

I kapittel 3 presenteres noen hovedresultater fra KOSTRA-rapporteringen av årsverk fordelt på ulike deltjenester for 2017-2019. I kapittel 4 vurderes kvaliteten på årsverkstallene i KOSTRA-rapporteringen for 2018 og 2019, ved å sammenligne dem med tall fra 2017 og andre relevante datakilder.

I kapittel 5 vurderes kvaliteten på årsverkstall for helsestasjons- og skolehelsetjenesten hentet fra register, ved å sammenligne dem med tallene fra KOSTRA-rapporteringen og andre relevante datakilder. I kapittel 6 presenteres de største utfordringene kommunene meldte vedrørende KOSTRA-rapporteringen.

I kapittel 7 oppsummeres hovedfunnene fra gjennomgangen og anbefalinger for videre oppfølging. Kvaliteten på nasjonale tall for årsverk som rapporteres gjennom KOSTRA vurderes som relativt god for helsestasjons- og skolehelsetjenesten samlet og fordelt mellom de ulike deltjenestene. Kvaliteten på tallene blir imidlertid mer usikre når de brytes ned på lavere geografisk nivå, og usikkerheten er størst knyttet til fordelingen av årsverk på de minste deltjenestene.   

SSB anbefaler å videreføre årsverksrapporteringen gjennom KOSTRA, og fortsette oppfølgingen av kommuner som har store avvik mellom tall for årsverk som er hhv. rapportert gjennom KOSTRA og hentet fra register. SSB anbefaler dessuten å videreføre publisering av tall for årsverk fra register som offisiell statistikk, samtidig som SSB vurderer å supplere allerede publiserte tall for avtalte årsverk fra register med tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær.

Om publikasjonen

Tittel

Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. En kvalitetsvurdering av årsverksdata fordelt mellom de ulike deltjenestene i 2018 og 2019

Ansvarlig

Trond Ekornrud og Merete Thonstad

Serie og -nummer

Notater 2021/13

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1309-5

ISSN

2535-7271

Antall sider

48

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt