3 av 4 kommuner omdisponerte helsesykepleiere som følge av korona

Publisert:

I 2020 omdisponerte 73 prosent av kommunene helsesykepleiere fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten på grunn av korona. Alle bydeler i Oslo og nær 9 av 10 kommuner i Viken omdisponerte personell fra denne tjenesten.

Koronapandemien rammet Norge for fullt fra mars 2020 og medførte at en del personell i kommunehelsetjenesten ble omdisponert fra sine ordinære oppgaver. I helsestasjons- og skolehelsetjenesten ble ansatte i hovedsak omdisponert for å utføre koronarettet arbeid som det ble akutt behov for. Dette gjaldt blant annet oppgaver som informasjonsarbeid, testing av kommunenes innbyggere og smittesporing. Flere steder bidro de også ved egne legevakter og døgnplasser for koronasmittede. Noen ble også omdisponert til å gjøre annet arbeid enn det koronarettede.

I 75 prosent av kommunene ble personell fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten omdisponert, ifølge foreløpige tall for 2020. Helsesykepleiere har blitt særlig berørt, siden de har relevant kompetanse på smittevern, prøvetaking, vaksinering mm. 73 prosent av kommunene omdisponerte helsesykepleiere, 9 prosent avga jordmødre og 26 prosent omdisponerte annet personell ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette gjaldt blant annet fysioterapeuter, andre sykepleiere enn helsesykepleier, helsesekretærer, leger og ergoterapeuter.

Vanligst med omdisponering i Oslo og Viken

75 prosent av kommunene i Norge omdisponerte personell fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten på grunn av korona i 2020. Ser vi på tall for fylkene viser disse at det i alle fylker var store andeler av kommunene som omdisponerte personell fra denne tjenesten. Andelene var størst i Oslo og Viken. I Oslo omdisponerte alle bydeler personell ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten og i Viken gjorde nesten 90 prosent av kommunene det samme. Det er også disse to fylkene som ifølge FHI har hatt det største smittetrykket under pandemien.

Samtidig viser tallene at relativt mange kommuner i de andre fylkene også omdisponerte personell. Agder er det fylket hvor færrest kommuner gjennomførte slike tiltak, men fortsatt omdisponerte nær 6 av 10 kommuner her personell fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Figur 1. Andel kommuner med omdisponert personell fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten på grunn av korona. Hele landet og fylker. 2020. Prosent

Personell omdisponert på grunn av korona Helsesykepleiere omdisponert på grunn av korona
Agder 56 52
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku Tromssa ja Finmarkku 59 59
Trøndelag - Trööndelage 68 59
Møre og Romsdal 73 73
Vestfold og Telemark 74 70
Vestland 74 72
Nordland 77 72
Rogaland 77 77
Innlandet 84 84
Viken 88 86
Oslo 100 100
Hele landet 75 73

På samme måte som for landet totalt var det helsesykepleiere som i størst grad ble omdisponert i alle fylkene. Mange kommuner avga imidlertid også andre typer av personell. Særlig ser vi dette i Oslo og Viken, hvor henholdsvis 60 prosent og 40 prosent av bydelene/kommunene i tillegg omdisponerte annet personell i tjenesten.

Minst omdisponering i små kommuner

Andelen kommuner som har gjennomført omdisponering av personell fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten, øker i hovedsak med stigende innbyggertall. Det er kommunene med lavest innbyggertall som i minst grad har omdisponert personell i 2020. Blant kommuner med under 2 000 innbyggere var det 54 prosent som omdisponerte personellet sitt ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og 62 prosent i kommunene med 2 000-4 999 innbyggere. I alle kommunegruppene med 5 000 eller flere innbyggere lå andelen på rundt 90 prosent. Omdisponering av helsesykepleiere følger for øvrig det samme mønsteret som for personell totalt. 

Figur 2. Andel kommuner med omdisponert personell fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten på grunn av korona. Etter kommunestørrelse. 2020. Prosent

Personell omdisponert fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten på grunn av korona Helsesykepleiere omdisponert på grunn av korona
Under 2000 innbyggere 54 51
2000 - 4999 innbyggere 62 61
5000 - 9999 innbyggere 86 80
10000 - 19999 innbyggere 90 90
20000 - 49999 innbyggere 94 92
50000 eller flere innbyggere 92 88

Dersom vi sorterer kommunene etter sentralitet, var det i de minst sentrale kommunene en klart mindre andel som hadde omdisponert personell, sammenlignet med i de mer sentrale. Blant de minst sentrale kommunene var det likevel mer enn 60 prosent som hadde omdisponert personell.

Smittetrykket er trolig en viktig forklaring på de regionale forskjellene i omdisponering av personell. En gjennomgang av smittetilfeller per 100 000 innbyggere fordelt etter fylker, kommunestørrelse og sentralitet viser at omdisponeringen er størst der smittetrykket er høyest.

Stor økning i helsesykepleierårsverk siden 2010

Selv om 3 av 4 kommuner har omdisponert personell ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten på grunn av korona i 2020, har det vært en økning i årsverk for landet totalt mellom 2019 og 2020. Det er viktig å understreke at selv om personell er blitt omdisponert på grunn av korona, så vil ikke nødvendigvis ansettelsesforholdet de har i helsestasjons- og skolehelsetjenesten opphøre. Det betyr at eventuell omdisponering i de fleste tilfeller ikke vil bli synliggjort i de publiserte årsverkstallene for tjenesten.

Figur 3. Avtalte årsverk totalt og for helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Hele landet. 2010-2020. Absolutte tall

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Utdanning i alt 4030 4161 4278 4269 4381 4457 4865 5178 5606 5857 6042
Helsesykepleiere 1963 2069 2136 2177 2334 2449 2562 2688 2841 2965 3038

Det har vært en stor og jevn økning i antall årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i perioden 2010-2020. I 2020 var det i overkant av 6 000 årsverk i tjenesten totalt, og antallet har økt med vel 2 000 fra 2010. Det tilsvarer en økning på 50 prosent. Flere årsverk i yrkesgruppene helsesykepleier, jordmor og andre sykepleiere er den viktigste årsaken til økningen.

Helsesykepleiere utgjør den klart største yrkesgruppen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, med rundt halvparten av alle årsverk i 2020. Antallet helsesykepleierårsverk har økt fra i underkant av 2 000 årsverk i 2010 til i overkant av 3 000 i 2020, noe som tilsvarer en økning på 55 prosent. Økningen har vært relativt jevn i hele perioden, og gjelder for alle landets fylker. Mens det var 2 965 årsverk i 2019, var det en økning på 2,5 prosent til 2020 da det var 3 038 årsverk.

Utgifter til helsestasjons- og skolehelsetjenesten for landet totalt var nesten uendret mellom 2019 og 2020, mens utgiftene til annet forebyggende arbeid (hvor smittesporing, smittevern etc. inngår) økte med 35 prosent, ifølge foreløpige KOSTRA-regnskapstall. 

Færre konsultasjoner på helsestasjonene

Det at mange ansatte i løpet av 2020 har blitt omdisponert i perioder, har også gitt seg utslag i lavere aktivitet ifølge statistikken for helsestasjonene. Det har særlig vært en nedgang i andelen barn som har fått hjemmebesøk av helsesykepleier innen to uker etter hjemkomst fra føde/barselavdeling. Dette besøket regnes som første konsultasjon i helsestasjon 0-5 år. Her var det 90 prosent som fikk hjemmebesøk i 2019, mot 74 prosent i 2020.

Tilsvarende har det vært en nedgang i andel barn med fullførte 2- og 4-årskonsultasjoner ved helsestasjon, fra nær 96 prosent i 2019 til 89 prosent i 2020. Derimot fikk fortsatt nær alle babyer gjennomført 6-ukerskonsultasjonene.

I skolehelsetjenesten ligger andelen barn med fullførte helseundersøkelser på 1. trinn grunnskole i 2020 på samme nivå som året før, med i overkant av 90 prosent. Dette er de eneste aktivitetstallene SSB har fra skolehelsetjenesten, og kan derfor ikke si noe generelt om hvor mye omdisponeringen har påvirket tilgjengelighet til helsesykepleiere for elever ved grunnskole og videregående skole. For øvrig var det 85 prosent av kommunene som hadde helsestasjon for ungdom i 2020, og andelen holdt seg relativt stabil fra 2019. 

Datagrunnlaget for omdisponering av personell fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Opplysninger om omdisponert personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten på grunn av korona, er kartlagt i KOSTRA-skjema 1 Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten punkt 4-5 Fordeling av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten for 2020-årgangen.

Det var 363 av 371 kommuner og bydeler i Oslo som hadde rapportert inn skjemaet per 15. mars 2021. Det er svarene fra de 363 kommunene og bydelene i Oslo som danner grunnlaget for de foreløpige tallene som blir presentert i artikkelen. 

Kommuneoversikt over omdisponert personell fra Helsestasjons- og skolehelsetjenesten (last ned Excel-fil)