Halvparten av fysioterapeutene med kommunal driftsavtale er menn

Publisert:

I 2019 var 47 prosent av avtalefysioterapeutene menn. Det var langt flere menn i denne gruppen enn blant alle sysselsatte fysioterapeuter og fysioterapeuter som var kommunalt ansatte det samme året.

I denne artikkelen skal vi bli bedre kjent med avtalefysioterapeutene eller fysioterapeuter som har kommunal driftsavtale. Avtalefysioterapeutene og de fastlønnede fysioterapeutene i kommunene utgjør til sammen fysioterapitilbudet som kommunene har ansvar for å gi til sine innbyggere. Data fra KUHR-registeret gjør det mulig å se nærmere på hvem avtalefysioterapeutene er.

Kommunenes ansvar for fysioterapitjeneste

Kommunen har i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven ansvar for å tilby fysioterapitjenester til sine innbyggere. Disse tjenestene består av forebyggende virksomhet og behandling, habilitering og rehabilitering i og utenfor institusjon.

Kommunen kan organisere denne tjenesten enten gjennom fastlønnsavtaler med fysioterapeuter og/eller ved å inngå driftsavtale med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter.

Andelen fysioterapeuter med driftsavtaler, målt i avtalte årsverk, utgjorde 54 prosent i 2019, fastlønnede 43 prosent og de siste 3 prosentene er turnusfysioterapeuter. Kilde: KOSTRA.

Av de totalt 3 441 avtalefysioterapeutene her til lands i 2019 var 47 prosent menn. For de vel 2 800 lønnstakere i norske kommuner som arbeider som fysioterapeut, er andelen menn 18 prosent. Andelen menn blant de 13 200 sysselsatte i Norge med utdanning som fysioterapeut var 32 prosent. Det er med andre ord en tydelig større andel menn blant avtalefysioterapeutene enn vi ser ellers blant fysioterapeuter.

Få unge avtalefysioterapeuter

Med en utdanning som fysioterapeut kan man jobbe i mange ulike deler av samfunnet. De fleste jobber innen helse og omsorg, men det er også en del som jobber innen undervisning, forvaltning og administrasjon.

I 2019 var 42 prosent av de sysselsatte med fysioterapiutdanning yngre enn 40 år. For avtalefysioterapeuter var andelen i denne aldersgruppen kun 20 prosent. Tilsvarende andel for kommunalt ansatte som jobber som fysioterapeut, var 57 prosent. For fysioterapeuter i den andre enden av aldersskalaen, for eksempel blant de som er 60 år og eldre, er fordelingen motsatt. 8 prosent av de kommunalt ansatte var 60 år og eldre mot 25 prosent for avtalefysioterapeutene.

Figur 1. Fysioterapeuter etter ansettelsesforhold i ulike aldersgrupper. 2019. Prosent

Utdannet som fysioterapeut og sysselsatt Utdannet som fysioterapeut, avtalefysioterapeut Utdannet som fysioterapeut og jobber som fysioterapeut, kommunalt ansatt
29 år og yngre 14.00 4.0 24.00
30 - 34 år 14.00 7.0 20.00
35 - 39 år 13.00 9.0 16.00
40 - 44 år 15.00 17.00 13.00
45 - 49 år 12.00 16.00 9.0
50 - 54 år 8.0 11.00 6.0
55 - 59 år 7.0 11.00 5.0
60 - 66 år 11.00 20.00 5.0
67 år og eldre 5.0 5.0 0.0

Få innvandrere er avtalefysioterapeuter, og andelen minsker

Det var få innvandrere blant avtalefysioterapeutene i 2019, og andelen synker noe over tid, fra 9,6 prosent i 2015 til 8,9 i 2019. En annen yrkesgruppe som også har kommunal driftsavtale, er fastlegene. Til sammenligning var innvandrerandelen blant disse svakt stigende og utgjorde 22,5 prosent i 2019 ifølge fastlegestatistikken.

Innvandrerandelen blant avtalefysioterapeutene varierer etter fysioterapeutenes alder. Her er det i 2019 en tydelig tendens til at innvandrerandelen var lav blant unge fysioterapeuter og tydelig høyere blant de eldste.

Gjennomsnittlig andel innvandrere var 8,9 prosent i 2019. Blant 5-årige aldersgrupper under 50 år var imidlertid andelen 8 prosent eller lavere. I figur 2 ser vi at tilsvarende tall for aldersgrupper fra 50 år og over, var 11 prosent eller mer i de ulike gruppene. Innvandrere hadde høyere gjennomsnittsalder enn ikke-innvandrere med 53,4 mot 48,9 år i 2019. Fordelt etter land var de fleste født i Sverige, etterfulgt av Danmark, Nederland, Tyskland og India.

1 Omfatter fysioterapeuter med kommunal driftsavtale med minst ett refusjonskrav i KUHR-registeret i desember. ²Innvandrere er personer som bosatt i Norge og født i utlandet av utenlandsfødte foreldre.

Figur 2. Avtalefysioterapeuter¹ prosentandel innvandrere² fordelt etter alder. 2019

Andel innvandrere
29 år og yngre 3
30 - 34 år 4
35 - 39 år 5
40 - 44 år 8
45 - 49 år 7
50 - 54 år 12
55 - 59 år 12
60 - 66 år 11
67 år og eldre 16

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale - avgrensning av populasjonen

Grunnlaget for denne artikkelen er data fra KUHR-registeret. For 2019 omfatter registeret 4 036 fysioterapeuter som har søkt om èn eller flere refusjoner i løpet av kalenderåret. Det er kun tatt med fysioterapeuter som har levert refusjonskrav for èn eller flere konsultasjoner i desember 2019. Videre er det utelatt 233 avtaler som ikke er knyttet til en konkret fysioterapeut, men driftes direkte av kommunen der det gjøres midlertidige avtaler med ulike fysioterapeuter for å drifte avtalen.

Med disse avgrensningene reduseres populasjonen fra 4 036 til 3 441 fysioterapeuter for 2019.

716 000 kroner fra pasienter og Helfo

De 3 441 fysioterapeutene med kommunal driftsavtale mottok totalt i gjennomsnitt 716 000 kroner i egenbetaling fra pasienter og refusjon fra Helfo i 2019. Det var markant forskjell mellom kjønnene. Kvinner mottok 618 000 kroner og tilsvarende for menn var 825 000 kroner.

Beløpet øker dess eldre avtalefysioterapeuten er, for så å gå ned i de eldste aldersgruppene. Forskjellen mellom kvinner og menn var om lag 200 000 kroner i alle 5-årige aldersgrupper fra 30 år og oppover. Blant fysioterapeuter som var 29 år og yngre er differansen mye mindre, her mottok kvinner 324 000 kroner i refusjon og egenandeler mens menn mottok i gjennomsnitt 394 000 kroner. SSB har ikke data på hvor stor andel av differansene i de ulike gruppene som skyldes ulike størrelser på avtalehjemlene.

1 Omfatter fysioterapeuter med kommunal driftsavtale med minst ett refusjonskrav i KUHR-registeret i desember

Figur 3. Avtalefysioterapeuter¹, gjennomsnittlig egenandel pluss refusjon registrert i KUHR fordelt etter kjønn og alder. 2019

Menn Kvinner
I alt 825000 618000
29 år og yngre 394000 324000
30-34 år 619000 446000
35-39 år 791000 591000
40-44 år 870000 637000
45-49 år 883000 691000
50-54 år 891000 674000
55-59 år 902000 681000
60-66 år 860000 619000
67 år og eldre 776000 562000

Flere fysioterapeuter med fulltidshjemmel

Det var 1 846 fysioterapeuter som hadde fulltids avtalehjemmel ved utgangen av 2019, viser tall fra kommunene innsamlet gjennom KOSTRA. Dette er en økning på 126 for perioden 2015-2019. Det totale antallet hjemler uavhengig av størrelse omfattet knapt 3 300 hjemler i 2019, noe som er en liten nedgang på 60 hjemler fra 2015.

Antall deltidshjemler har gått ned i perioden. De minste hjemlene, de som er under 40 prosent, har hatt den største prosentvise nedgangen med mer enn en halvering fra 211 til 103 hjemler i samme periode. Ser vi lenger tilbake i tid, var antallet av de minste hjemlene betydelig større. I 2009 var det over 700 hjemler som var under 40 prosent.

Noe av forklaringen på endringene er at små avtalehjemler er slått sammen til større hjemler. Fra og med 2008 kom det nye regler om at nye avtalehjemler skal tilsvare minst 40 prosent stilling og fra og med 2013 skal de tilsvare minst 50 prosent stilling.

Statistikk som viser antall hjemler finnes i tabellen Kommunehelse - supplerende grunnlagstall og nøkkeltall (K) og i tabellen E1. Konsern - Kommunehelse - grunnlagsdata (K).

Tabell 1. Antall driftsavtaler med kommunen for fysioterapeuter, etter avtalens størrelse

Til tabellen

Faktaside