283319_not-searchable
/helse/statistikker/royk/aar
283319
Færre røyker, flere unge kvinner snuser
statistikk
2017-01-18T08:00:00.000Z
Helse
no
royk, Røyk, alkohol og andre rusmidler, alkohol, røykere, dagligrøykere, tobakksbruk, snusbrukereHelseforhold og levevaner , Helse
false
Statistikken viser røyking og annen bruk av tobakk – som snus – i tillegg til elektroniske sigaretter. I 2016 røykte 13 prosent hver dag.

Røyk, alkohol og andre rusmidler2016

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre røyker, flere unge kvinner snuser

Færre røyker daglig i dag enn for ti år siden, men forbruket av snus har økt de siste årene – særlig blant yngre kvinner. Én av seks kvinner i alderen 16–34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn.

Andel røykere og snusere 16-74 år, etter kjønn. Prosent
2006201120152016
Tallene ble rettet 20. januar.2017
Begge kjønn
Andel dagligrøykere24171312
Andel av-og-til-røykere101199
Bruker snus daglig - prosent.81010
Bruker snus av og til - prosent.544
Menn
Andel dagligrøykere23171313
Andel av-og-til-røykere11111010
Bruker snus daglig - prosent.131513
Bruker snus av og til - prosent.765
Kvinner
Andel dagligrøykere24181311
Andel av-og-til-røykere101087
Bruker snus daglig - prosent.347
Bruker snus av og til - prosent.324

Andelen som røyker daglig, har vært stabil de siste årene. Samtidig har bruk av snus økt, men det er fremdeles vanligere å røyke daglig enn å bruke snus daglig. Det er færre dagligrøykere og færre som røyker av og til blant både kvinner og menn. Kvinner og menns bruk har fulgt hverandre både i nedgang og nivå siden overgangen til 2000-tallet. I 2001 røykte én av tre daglig, i dag røyker én av ti daglig. Andelen som røyker av og til, har ligget stabilt rundt 10 prosent siden 1998.

Daglig bruk av snus har økt jevnt i perioden vi har målinger for (2008–2016), mens det er liten endring i hvor mange som snuser av-og-til. Det er i all hovedsak hos kvinner snusbruken øker. Selv om kvinner bruker mer snus enn før, er det fremdeles mennene som snuser mest.

De eldste røyker, de yngste snuser

Det er stadig færre som røyker i de fleste aldersgrupper, men det er et skille mellom de over og under 44 år. Nedgangen er størst i de yngste aldersgruppene, i alderen 16–24 år røyker kun 3 prosent daglig, mens tilsvarende tall for personer over 45 år er 20 prosent. I denne aldersgruppen reduserer kvinnene forbruket mens mennene sliter med å slutte og således bidrar til å holde nivået oppe.

Det er flere som snuser daglig i alle aldersgrupper. Bruken hos de yngste (16–34 år) øker mest, men vi finner stadig flere som snuser daglig også i andre aldersgrupper. Denne økningen skjer først og fremst hos kvinnene og da særlig de yngre. Mennenes forbruk er ganske stabilt.

Sosiale forskjeller, men grunn til å nyansere

Befolkningens bruk av tobakk varierer med utdanningsnivå, og personer med høyere utdanning røyker minst. Størst nedgang finner vi imidlertid blant dem med lavest utdanning. Én av tre med utdanning på grunnskolenivå røykte i 2006, men kun én av seks i 2016. I 2008 var det liten forskjell mellom utdanningsgruppene for bruk av snus, men dette er endret over tid. I dag ser vi tydelige forskjeller, og det er som for røyking – de med lavest utdanning bruker mest snus.

Det er menn med høyere utdanning som røyker minst, og andelen som røyker daglig i denne gruppen, er redusert fra 13 prosent i 2006 til 4 prosent i 2016. Kvinner med høyere utdanning røyker også i liten grad daglig, kun 6 prosent i 2016, men det er kvinner med utdanning på grunnskolenivå som har redusert mest. I 2006 røykte 34 prosent i denne gruppen, mens de i dag røyker omtrent like lite som befolkningen generelt (13 prosent).

Bruk av snus øker mest blant personer med høyere utdanning. Det har imidlertid skjedd lite med mennenes bruk av snus og det er økningen blant kvinnene med høyere utdanning som forklarer økningen totalt. Det er også slik at kvinnenes bruk av snus øker i alle utdanningsgrupper.

Utdanningsnivå har ikke samme betydning for andelen som røyker av-og-til, som for daglig bruk av snus og røyk. I 2006 var det vanligst å røyke av-og-til blant personer med universitets- og høyskoleutdanning, nå er det denne gruppen som i minst grad røyker sporadisk. Endringen skjer i perioden 2009–2013. Det er særlig for menn med utdanning på grunnskolenivå at andelen som røyker av-og-til, går opp. Samtidig øker disse mennene forbruket av snus og reduserer dagligrøykingen. Motsatt reduserer kvinnene med høyere utdanning sin av-og-til røyking samtidig som de røyker like mye daglig som før, men snuser noe mer enn tidligere.

Én av tre bruker snus når de stumper sigaretten

Én av tre av de som har sluttet å røyke daglig, oppgir å ha benyttet snus som hjelpemiddel i 2016. Dette er en økning på 13 prosentpoeng fra 2006. Bruk av snus som hjelpemiddel for å slutte med sigaretter har blitt mer populært – i takt med populariteten ellers. Tre av fire av de som har benyttet snus som hjelpemiddel for et vellykket stopp i dagligrøyk, snuser daglig eller av-og-til i dag.

Metodeendringer påvirker ikke hovedtalleneÅpne og lesLukk

Fra og med 2014 er røyketallene beregnet med frafallsvekter for å justere for skjevheter på grunn av frafall. Det vektes for alder, utdanning og kjønn. Bruk av vekter vil påvirke tallene noe, men trenden vi har sett gjennom mange år, vil være uendret, selv med vektede tall.

Eksempel på vektede og uvektede tall for to årganger finnes i Om statistikken.