213508_not-searchable
/helse/statistikker/royk/aar
213508
Fortsatt nedgang i røyking
statistikk
2015-02-03T10:00:00.000Z
Helse
no
royk, Røyk, alkohol og andre rusmidler, alkohol, røykere, dagligrøykere, tobakksbruk, snusbrukereHelseforhold og levevaner , Helse
false
Statistikken viser røyking og annen bruk av tobakk - som snus - i tillegg til elektroniske sigaretter. I 2014 røykte 13 prosent hver dag.

Røyk, alkohol og andre rusmidler2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i røyking

Å røyke hver dag blir stadig mindre vanlig. I 2014 røykte 13 prosent daglig. Da målingene startet i 1973, var andelen dagligrøykere hele 42 prosent. Nedgangen var lenge kraftigst blant menn, men de siste 15 årene har kvinnene, i likhet med menn, i større grad også stumpet røyken.

Andel røykere og snusere 16-74 år, etter kjønn. Prosent
2004200920132014
Begge kjønn
Andel dagligrøykere26211513
Andel av-og-til-røykere11999
Bruker snus daglig - prosent.699
Bruker snus av og til - prosent.445
Menn
Andel dagligrøykere27211514
Andel av-og-til-røykere11101011
Bruker snus daglig - prosent.101415
Bruker snus av og til - prosent.756
Kvinner
Andel dagligrøykere25201413
Andel av-og-til-røykere11878
Bruker snus daglig - prosent.144
Bruker snus av og til - prosent.233

Samlet bruk av tobakk går stadig ned. I 2014 røykte og/eller snuste 31 prosent av befolkningen. Tilsvarende tall for 2008 var 36 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak at flere har stumpet den daglige sigaretten. Om lag 9 prosent røyker av og til, samme andel som i 2008. Det har ikke vært noen økning i andelen som bruker snus. Etter en oppgang de første årene etter at målingen av snusbruk startet i 2008, har andelen ligget på rundt 14 prosent siden 2011.

Færre unge røyker

Det har også vært en nedgang i røyking blant unge. Siden 1973 er andelen som røyker daglig redusert med nesten 40 prosentpoeng. Nå røyker kun 5 prosent av dem i aldersgruppen 16-24 år hver dag, og 12 prosent sier at de røyker av og til.

Røykerne blir eldre

Det er flest røykere blant personer over 45 år. I aldersgruppen 45-64 år røyker én av fem daglig, og det er like mange menn som kvinner som røyker hver dag. I denne gruppen har andelen dagligrøykere også gått ned, men i mindre grad enn i andre aldersgrupper. Det har vært liten endring i løpet av de siste fem årene.

Stabil snusbruk - de unge snuser mest

Om lag 9 prosent bruker snus daglig, mens 5 prosent snuser av og til. Det har ikke vært særlig økning siden 2012. Snus er vanligst i aldersgruppen 16-24 år : Hver femte i denne aldersgruppen tar seg en pris. Det er også relativt mange brukere blant 25-34-åringene, 16 prosent. Det er fremdeles de unge mennene som snuser i størst grad. Siden 2008 har snusbruk også blitt noe mer vanlig blant unge kvinner. Én av fire unge menn snuser daglig og én av åtte unge kvinner.

Mange har hørt om e-sigaretter - få har prøvd

Ni av ti har hørt om elektroniske sigaretter. Like mange kvinner som menn (15 prosent) sier at de har prøvd å røyke på denne måten.

Metodeendringer påvirker ikke hovedtalleneÅpne og lesLukk

Fra og med 2014 er røyketallene beregnet med frafallsvekter for å justere for skjevheter på grunn av frafall. Det vektes for alder, utdanning og kjønn. Bruk av vekter vil påvirke tallene noe, men trenden vi har sett gjennom mange år, vil være uendret, selv med vektede tall.

Eksempel på vektede og uvektede tall for to årganger finnes i Om statistikken.