156256_not-searchable
/helse/statistikker/royk/aar
156256
Én av tre bruker snus eller røyker
statistikk
2014-02-05T10:00:00.000Z
Helse
no
royk, Røyk, alkohol og andre rusmidler, alkohol, røykere, dagligrøykere, tobakksbruk, snusbrukereHelseforhold og levevaner , Helse
false

Røyk, alkohol og andre rusmidler2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Én av tre bruker snus eller røyker

Over tid er det blitt en stadig lavere andel røykere her i landet. I 2013 røykte 15 prosent av oss daglig, mens 9 prosent røykte av og til. Snus brukes av 9 prosent daglig og 4 prosent av og til. Hver tredje innbygger i alderen 16-74 år enten røykte, brukte snus eller gjorde begge deler.

Andel røykere og snusere 16-74 år, etter kjønn. Prosent
2003200820122013
Begge kjønn
Andel dagligrøykere27211615
Andel av-og-til-røykere119109
Bruker snus daglig - prosent.699
Bruker snus av og til - prosent.444
Menn
Andel dagligrøykere28211615
Andel av-og-til-røykere12101110
Bruker snus daglig - prosent.101414
Bruker snus av og til - prosent.765
Kvinner
Andel dagligrøykere27211614
Andel av-og-til-røykere11997
Bruker snus daglig - prosent.144
Bruker snus av og til - prosent.223

Ser vi på røyking og snusing samlet, var 32 prosent i aldersgruppen 16-74 år tobakksbrukere i 2013, enten daglig eller av og til. Andelen har gått ned siden 2008 da den var 36 prosent. For de unge i aldersgruppen 16-24 år derimot er bildet motsatt. Blant dem ser det nå ut til å være flere som bruker tobakk enn i 2008: fire av ti. Det er dermed de unge som i 2013 har den største andelen tobakksbrukere. Siden andelen unge røykere har gått ned i perioden, skyldes økningen snusens voksende popularitet. Andelen tobakksbrukere i befolkningen er litt lavere enn summen av dem som bruker snus eller røyker, siden noen gjør begge deler. Menn bruker i mye større utstrekning snus enn kvinner gjør. Dette er hovedårsaken til at menns tobakksbruk i 2013 ligger på 38 prosent, mot kvinners 26 prosent for aldersgruppen 16-74 år.

Stadig færre røyker - snusbruken stabil

Den nedadgående trenden i andelen dagligrøykere ser ut til å fortsette. Det har vært en halvering av denne andelen siden årtusenskiftet. 15 prosent av den norske befolkningen i alderen 16-74 år røykte daglig i 2013, og 16 prosent i undersøkelsen året før. Andelen som av og til tar seg en røyk, har ligget ganske stabil i perioden fra 2000 til nå - på om lag 10 prosent.

Andelen som i 2013 oppgir at de bruker snus, er uforandret fra året før. Derimot var det en økning i daglig bruk av snus fra 6 prosent i 2008 til 9 prosent i 2013. I hele perioden fra 2008 var det rundt 4 prosent som av og til tok seg en pris snus. Snusbruk er vanligst blant de unge i alderen 16-24 år: 21 prosent brukte snus daglig og 8 prosent av og til. Blant de unge mennene som ble spurt, var det 27 prosent som brukte snus daglig - nær dobbelt så høy andel som blant unge kvinner. For de unge "av og til-brukerne" i utvalget hadde derimot kvinner en høyere andel snusbrukere: 9 prosent, mot mennenes 6 prosent.

Like vanlig for kvinner som for menn å røyke daglig

Tidligere var det langt flere menn enn kvinner som røykte daglig, men forskjellen ble gradvis mindre i årene 1973-1999, og siden årtusenskiftet er andelen som røyker daglig, om lag den samme for kvinner som for menn. I 2013 svarte 15 prosent av mennene og 14 prosent av kvinnene at de var dagligrøykere. Det er derimot litt vanligere blant menn å røyke av og til.

De unge i aldersgruppen 16-24 år har i 2013-undersøkelsen den laveste andelen dagligrøykere, men flest som røyker av og til. Det er bare 65-74-åringene som totalt har lavere andel røykere enn de unge. Dette gjelder for både menn og kvinner. I hele perioden fra 2000 til 2012 har det vært flest blant 45-54-åringene som har røykt, mens det i 2013 ser ut til å være flest dagligrøykere blant 55-64-åringene.

Mange har hørt om elektroniske sigaretter, men få har prøvd

For første gang er kjennskap til og bruk av elektroniske sigaretter i Norge registrert, i 4. kvartal 2013. De fleste har hørt om elektroniske sigaretter, om lag 80 prosent, men bare 10 prosent sier at de har prøvd dette selv. Det er flere blant de unge under 35 år som har prøvd elektroniske sigaretter enn blant dem som er eldre enn 35 år. Et flertall av dem som har prøvd slike sigaretter, bruker også sigaretter eller snus.

Metodeendring fra 2009: årlige prosenttall istedenfor treårig glidende gjennomsnittÅpne og lesLukk

Statistisk sentralbyrå (SSB) har stilt spørsmål om tobakksbruk i intervjuundersøkelser siden 1973. I 2013 ble spørsmålene stilt i SSBs reise- og ferieundersøkelse. Denne undersøkelsen går hvert kvartal, men det publiseres kun samletall for hele året. Nesten 4 500 personer svarer per år. Fra og med 2008 har det også blitt stilt spørsmål om bruk av snus hvert kvartal.

Fra 1973 til og med 2008 er røyketallene beregnet med treårig glidende gjennomsnitt. Ved beregning av treårlig glidende gjennomsnitt regner man ut gjennomsnittet av resultatene fra tre påfølgende år og lar dette representere det midterste av de tre årene. Fra og med 2009 presenteres kun prosenttallet fra innsamlingsåret.