92887_not-searchable
/helse/statistikker/royk/aar
92887
Stadig færre unge røyker
statistikk
2013-02-05T10:00:00.000Z
Helse
no
royk, Røyk, alkohol og andre rusmidler, alkohol, røykere, dagligrøykere, tobakksbruk, snusbrukereHelseforhold og levevaner , Helse
false

Røyk, alkohol og andre rusmidler2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig færre unge røyker

Stadig færre i alderen 16-24-år røyker daglig, i 2012 var det kun 7 prosent. Derimot er det lite endring i andelen unge som røyker av og til. For den voksne befolkningen under ett er andelen dagligrøykere nå nede i 16 prosent, mens 9 prosent bruker snus daglig.

Andel røykere og snusere 16-74 år, etter kjønn. Prosent
2002200720112012
Begge kjønn
Andel dagligrøykere29221716
Andel av-og-til-røykere11101110
Bruker snus daglig - prosent..89
Bruker snus av og til - prosent..54
Menn
Andel dagligrøykere29221716
Andel av-og-til-røykere12101111
Bruker snus daglig - prosent..1314
Bruker snus av og til - prosent..76
Kvinner
Andel dagligrøykere28221816
Andel av-og-til-røykere119109
Bruker snus daglig - prosent..34
Bruker snus av og til - prosent..32

Det har i lang tid vært en nedadgående trend i andelen dagligrøykere. Siden årtusenskiftet er andelen nesten halvert, og i 2012 var det 16 prosent i alderen 16-74 år som røykte daglig. For 16-24-åringene er andelen dagligrøykere nå bare en fjerdedel av hva den var i 2000. Også i den nest yngste aldersgruppen har den fallende tendensen vært tydelig, 25-34-åringene var i 2012 gruppen med nest lavest andel dagligrøykere. Fra 2000 til 2012 har det i hele perioden vært 45-54-åringene som har røykt mest.

Andelen personer som røyker av og til, har vært mye mer stabil over tid, den har variert mellom 9 og 11 prosent de siste 15 årene. I 2012 var det 10 prosent av 16-74-åringene, og 13 prosent av de yngste, som røykte av og til.

Mange av-og-til-røykere snuser

Ser vi på snusbruken siden 2008, virker det som om utbredelsen er svakt økende. I 2008 svarte 6 prosent at de snuste daglig, mens det var 9 prosent i 2012. Begge disse årene var det 4 prosent som snuste av og til.

Snusbruk blant dagligrøykerne er omtrent som i resten av befolkningen. Forskjellen er bare at litt færre av dem snuser daglig, mens flere snuser av og til. For dem som bare røyker av og til, er derimot snusing veldig utbredt. En av fem snuser daglig og 8 prosent av og til. Det er nærliggende å tolke dette som at snusbruk erstatter noe av røykebehovet her.

Flest trøndere og færrest Østfoldkvinner som bruker snus

Både for menn og kvinner var den daglige snusbruken i perioden 2008-2012 mest utbredt i de to Trøndelagsfylkene og i Nordland. Finnmark lå lavest for begge kjønn.

Om vi legger til andelen som snuser av og til, hadde Hedmark også høy andel menn som snuser. Det samme gjelder kvinner i Oslo og Akershus. Kvinner i Østfold og menn i Aust-Agder hadde den laveste samlede andel snusere.

Metodeendring fra 2009: årlige prosenttall istedenfor treårig glidende gjennomsnittÅpne og lesLukk

Statistisk sentralbyrå (SSB) har stilt spørsmål om tobakksbruk i intervjuundersøkelser siden 1973. I 2013 ble spørsmålene stilt i SSBs reise- og ferieundersøkelse. Denne undersøkelsen går hvert kvartal, men det publiseres kun samletall for hele året. Nesten 4 500 personer svarer per år. Fra og med 2008 har det også blitt stilt spørsmål om bruk av snus hvert kvartal.

Fra 1973 til og med 2008 er røyketallene beregnet med treårig glidende gjennomsnitt. Ved beregning av treårlig glidende gjennomsnitt regner man ut gjennomsnittet av resultatene fra tre påfølgende år og lar dette representere det midterste av de tre årene. Fra og med 2009 presenteres kun prosenttallet fra innsamlingsåret.