Kommunehelsetenesta

Til toppen

12191: Kommunehelse - supplerende grunnlagstall og nøkkeltall (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-40 prosent) (antall) , Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent) (antall) , Avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid (antall) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Fom. publiseringen 16. mars 2020 er årsverkstallene oppdaterte med ny metode for alle årganger tilbake til 2015 i tabellen. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Dette får konsekvenser for avtalte årsverk for jordmødre og ergoterapeuter i denne tabellen. Ved publisering 15.mars 2021 er SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk er oppdatert med ny metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende for tall for perioden 2015-2019. Det er også gjort noen små endringer i beregning av arbeidstid for tall tilbake til 2015. Ingen av metodene gir store utslag for helse- og omsorgstallene. Årsverkstallene på kommunenivå tar ikke høyde for eventuelle kjøp og salg over kommunegrenser. Det tar heller ikke høyde for interkommunale samarbeid. Hvis flere kommuner har interkommunale samarbeid om ulikt personell, vil årsverkene bare være registrert på vertskommunen. Brukerdata (IPLOS): Manglende rapportering: Publiserte data for 2019 er basert på data SSB har mottatt fra Helsedirektoratets KPR-register pr. 25.5.2020. Følgende kommuner har ikke rapportert 2019-tall, og for de kopieres 2018-tall til 2019-årgangen: 0122 Trøgstad, 0123 Spydeberg, 0124 Askim, 0125 Eidsberg, 0138 Hobøl, 0226 Sørum, 0227 Fet, 1141 Finnøy, 1216 Sveio, 1828 Nesna, 1936 Karlsøy, 5011 Hemne. 1234 Granvin har ikke rapportert verken i 2018 eller 2019, og står blank begge år. I tillegg rapporterer 1151 Utsira sammen med Karmøy. I denne tabellen vil dette være aktuelt for nøkkeltallet fysioterapitimer per uke per sykehjemsbeboer. SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bunde kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-40 prosent) (antall)

Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid. KOSTRA skjema 1 har hatt en tekstlig forskjell mellom bokmål- og nynorskversjonene, og nynorskkommuner med hjemler på mellom 40 prosent og 50 prosent kan være berørt av dette. For disse kommunene kan deltidshjemler på mellom 40 og 50 prosent ha blitt talt med i feil intervall av hjemler (20 – 40 prosent hjemmel, 40-100 prosent hjemmel). Omfanget av deltidshjemler som er omfattet av feilen antas å være begrenset.

Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent) (antall)

Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid. KOSTRA skjema 1 har hatt en tekstlig forskjell mellom bokmål- og nynorskversjonene, og nynorskkommuner med hjemler på mellom 40 prosent og 50 prosent kan være berørt av dette. For disse kommunene kan deltidshjemler på mellom 40 og 50 prosent ha blitt talt med i feil intervall av hjemler (20 – 40 prosent hjemmel, 40-100 prosent hjemmel). Omfanget av deltidshjemler som er omfattet av feilen antas å være begrenset.

Fødte i løpet av året (antall)

.