Forskningsområde

Offentlig økonomi

Nyhetssaker om offentlig økonomi

 • Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren øker

  Offentlige finanser på lang sikt

  Publisert:

  Rapporten presenterer ulike fremskrivninger for bemanningsbehovet innen helse- og omsorgssektoren frem til 2060. En dobling de neste 50 årene er et forsiktig anslag. Mer realistisk er at sektorens andel av samlet sysselsetting blir mer enn en tredel i 2060.

 • Økte lønninger gir lavere sysselsetting blant lavt utdannet arbeidskraft

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Denne rapporten utforsker hvordan endringer i relative lønninger påvirker bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft med ulikt utdanningsnivå. Arbeidskraften er delt i tre definerte grupper med lav, yrkesfaglig og høy utdannelse. En relativ lønnsøkning til dem med lav utdannelse vil føre til at bedrifter heller velger arbeidskraft med yrkesfaglig utdannelse, og omvendt. Dette gjelder særlig i store næringer som bygg og anlegg, verkstedindustrien og annen privat tjenesteyting.

 • Endringer i kommunenes pengebruk fra 1972 til 2009

  Kommunal økonomi

  Publisert:

  Til tross for betydelige endringer i kommunenes økonomiske rammebetingelser i løpet av de siste 35-40 årene, har det vært stabilitet i hvilke demografiske, sosiale og geografiske faktorer som er bestemmende for kommunenes pengebruk innenfor ulike tjenestesektorer. Et unntak er barnehagesektoren som har gjennomgått store endringer.

 • Kontantstøtte ga bedre karakterer

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Innføringen av kontantstøtteordningen ga bedre skolekarakterer for eldre søsken av kontantstøttebarn.

 • Varierende behandlingstid for uføresøknader

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Ventetiden for behandling av søknader om uførepensjon varierer en god del mellom NAV-områder. En analyse med data fra 2008 viser at Sør-Trøndelag hadde den raskeste søknadsbehandlingen, mens Hordaland og Oslo var de fylkene som brukte lengst tid. Forskjellen i ventetid var rundt tre måneder.

 • Inntekt viktigere for menns utdanningsvalg

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Menn er mer opptatt av inntekt enn kvinner når de skal velge utdanning, og de unngår ikke utdanninger med inntektsusikkerhet i like stor grad som kvinner. Dette bidrar sterkt til inntektsforskjeller i mennenes favør.

 • Aldersblandete klasser kan gi bedre skoleprestasjoner

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Elever som i løpet av ungdomsskolen har vært i aldersblandete klasser presterer i gjennomsnitt bedre enn elever som aldri har vært i aldersblandete klasser.

 • SSBs beregninger av FrPs forslag til statsbudsjett for 2013

  Offentlig økonomi - mikroøkonomi

  Publisert:

  SSB har gjort beregninger av virkninger av FrPs alternative statsbudsjett for 2013 i forhold til Regjeringens forslag. Ifølge disse innebærer forslaget en budsjettsvekkelse på 13 milliarder kroner. Konsumet i husholdningene stimuleres av lavere skatter og avgifter og BNP Fastlands-Norge øker med 0,3 prosent i 2013, mens virkningene i arbeidsmarkedet er ubetydelige.

 • Positiv sammenheng mellom lekseeffekt og undervisningstid

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  I land der lærer og elever tilbringer mye tid i klasserommet er effekten av hjemmelekser på skoleresultater størst, ifølge en analyse av 16 OECD-land. Jenter som får lekser presterer bedre enn gutter som får lekser.

 • Ingen effekter av tidlig skolestart

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Reform 97 gjorde skolestart obligatorisk for seksåringer. Hensikten var å gi alle barn et likeverdig pedagogisk tilbud. Men tidlig skolestart har i svært liten grad påvirket barns utvikling.