118906
118906
forskning
2012-06-27T07:50:00.000Z
no

Ingen effekter av tidlig skolestart

Publisert:

Reform 97 gjorde skolestart obligatorisk for seksåringer. Hensikten var å gi alle barn et likeverdig pedagogisk tilbud. Men tidlig skolestart har i svært liten grad påvirket barns utvikling.

Det viser studien Kindergarten for all: Long run effects of a universal intervention av Nina Drange, Tarjei Havnes og Astrid M. J. Sandsør.

Tidligere studier av intensive programmer som fremmer tidlig læring har vist gode effekter på utviklingen til barn fra vanskeligstilte familier. Imidlertid vet man mindre om hvordan store, universelle læringsprogrammer påvirker barns utvikling. Forskerne har i denne studien tatt utgangspunkt i Reform 97, en reform som gjorde det obligatorisk for seksåringene å starte på skolen i et førskolelignende program som vektla læring gjennom lek. Bakgrunnen for å innføre skolestart for seksåringene var at man ville gi alle barn et likeverdig pedagogisk tilbud uavhengig av bosted og sosioøkonomisk bakgrunn.

Forskerne studerer effektene av reformen på barns senere karakterer når de går ut av ungdomsskolen. De ser også på om reformen påvirket at barna fullførte videregående på normert tid, eller om den førte til at flere valgte den studieretningen i videregående skole som gir rett til opptak i høyere utdanning.

Liten effekt av tidlig skolestart

Fordi de fleste allerede fulgte et førskoletilbud i barnehagene eller på skolen, og derfor ikke opplevde noen stor forskjell før og etter reformen, estimerer forskerne effekten på den gruppen som ikke benyttet seg av noe førskoletilbud før 1997. Selv om mange av disse barna kom fra familier med lav inntekt og lav utdanning, finner forskerne at tidligere skolestart påvirket utviklingen deres i svært liten grad.

Forskerne gjør en rekke tester, og finner at resultatene er robuste. En mulig årsak til de manglende positive effektene av tidligere skolestart kan være at programmet var lite intensivt og strukturert.

Les hele studien Kindergarten for all: Long run effects of a universal intervention

Kontakt