Forskningsområde

Offentlig økonomi

Nyhetssaker om offentlig økonomi

 • Bare begrenset rom for standardvekst innen helse- og omsorgstjenestene

  Offentlige finanser på lang sikt

  Publisert:

  Det er noe rom for økt bemanning per bruker innenfor offentlig helse og omsorg fram til om lag 2017. En slik satsning kan imidlertid forsterke de problemene vi står overfor på lang sikt med å finansiere dagens velferdsordninger ettersom slike standardforbedringer er vanskelige å reversere. Det er også nødvendig at en økende andel av ungdomskullene tar utdanning rettet mot helse og omsorg.

 • Bedriftsnedleggelse gir flere lovbrudd

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Unge, ugifte menn som opplever at arbeidsplassen legges ned, begår mer kriminalitet enn tilsvarende menn som ikke opplever nedskjæringer.

 • Lavere stønadsnivå kan gi færre uførepensjonerte

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Størrelsen på uførepensjonen betyr mye for hvor mange som blir uførepensjonister, viser ny analyse. Dersom man reduserer uførestønaden med 5 prosent, kan antall nye uføre menn i aldersgruppen 52-60 år reduseres med minst 5 prosent hvert år.

 • Modellene KOMMODE og MAKKO

  Kommunal økonomi

  Publisert:

  To modeller er sentrale i SSBs forskning på kommunal økonomi. KOMMODE forklarer variasjoner i kommunenes utgifter per innbygger innenfor 8 ulike tjenesteytende sektorer. MAKKO brukes til å framskrive sysselsettingen og antall mottakere innenfor ulike kommunale tjenesteytende sektorer.

 • Pensjonsreformen - mye avklart, men viktige elementer gjenstår

  Pensjoner

  Publisert:

  I vårens lønnsoppgjør skal det forhandles om justert opplegg for AFP og tjenestepensjon tilpasset det nye pensjonssystemet for ansatte i offentlig sektor. Økonomiske utsyn over året 2008 gir nyttig bakgrunnsinformasjon om pensjonsreformen.

 • Lekser øker sosiale forskjeller

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Lekser gir ikke elever med lavutdannete foreldre bedre skoleresultater. Lekser hjelper kun elever med høyutdannete foreldre. Skoleklasser som får lekser har større forskjeller i elevprestasjoner enn leksefrie klasser.

 • Innvandrere tjener like mye som nordmenn uten innvandrerbakgrunn

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Innvandrere tjener like mye som nordmenn uten innvandrerbakgrunn dersom de har samme utdanningsnivå og like lang arbeidserfaring i Norge. Ofte tjener innvandrere faktisk mer.