Forskningsområde

Energi- og miljøøkonomi

Nyhetssaker om energi- og miljøøkonomi

 • Hvor viktig er IKT-investeringer for innovasjon og produktivitet?

  Bedriftsatferd

  Publisert:

  Norge er et av landene med høyest produktivitet til tross for lav FoU-satsning. Foretakenes IKT-investeringer viser seg å være viktig for innovasjon, og enda viktigere for produktivitet.

 • Oljeproduksjon gir mer CO2-utslipp enn gassproduksjon

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Produksjon av olje gir betydelig mer CO 2-utslipp enn produksjon av gass. Utslippene per produsert enhet fra norske olje- og gassfelt stiger betydelig når produksjonen ved et felt er nedadgående.

 • Produksjonssubsidier og karbonskatter

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  En ny analyse viser hvordan store handelspartneres klimapolitikk påvirker mindre lands politiske tiltak for å kompensere for negative effekter av karbonskatt, i dette tilfellet USAs innflytelse på Canada.

 • Bioenergi fra skog påvirker klimaet mer enn antatt

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Bioenergi fra skog påvirker klimaet mer enn antatt

 • Garantiordninger for langsiktighet kan trigge mer investeringer i klimateknologi

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Folk må ha tillitt til at klimapolitiske virkemidler består over tid og gjennom regjeringer. Hvis ikke vil langsiktige investeringer i klimateknologier lide, og kostnadene bli unødvendig dyre.

 • Kutt i oljeproduksjonen er effektiv klimapolitikk

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Hvis Norge delvis erstatter egne utslippskutt med oljekutt, oppnås globale utslippsreduksjoner til under halve prisen.

 • Vi fryser for å spare energi

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Halvparten av norske husholdninger holder i perioder en lavere temperatur enn de de synes er behagelig. Husholdninger som har varmepumper holder en høyere innetemperatur og reduserer ikke strømforbruket.

 • Hvorfor vedtas kostnadsineffektive klimatiltak?

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Selv om politikerne støtter idéen om å redusere mest mulig klimautslipp til lavest mulig kostnad, vedtar de i praksis mange dyre tiltak som gir små utslippsreduksjoner. De synes å legge stor vekt på inntektsfordeling og hensynet til industri- og regionalutvikling i klimapolitikken, selv om dette kan medføre betydelige ekstra kostnader. Manglende oversikt over økonomiske konsekvenser av politiske tiltak kan også spille inn.

 • Elbilen: Ingen klar klimagevinst

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Miljøgevinsten av dagens elbilpolitikk er usikker. Politikken kan virke mot sin hensikt ved å bidra til økt biltrafikk og større miljøproblemer.

 • Makroanalyse med klimaavgiftsregimer

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Studier av økte klimaavgifter viser reduserte klimautslipp på høyst 4,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Det er langt unna ambisjonen i Stortingets klimaforlik av 2008 som la opp til en reduksjon på 12-14 millioner tonn.