125015
125015
forskning
2013-06-24T10:00:00.000Z
no

Kutt i oljeproduksjonen er effektiv klimapolitikk

Publisert:

Hvis Norge delvis erstatter egne utslippskutt med oljekutt, oppnås globale utslippsreduksjoner til under halve prisen.

Norske myndigheter ønsker å være en internasjonal pådriver i klimapolitikken. Det er mange måter Norge kan bidra til reduserte klimautslipp på. Det billigste er trolig å finansiere utslippskutt utenfor norske grenser. Likevel har det vært viktig for norske politikere å vise at man også vil gjøre noe aktivt hjemme. Det har i den forbindelse vært en debatt om redusert norsk oljeutvinning bør være en del av den norske klimapolitikken

Fra flere hold hevdes det imidlertid at redusert produksjon fra norsk sokkel vil bli dekket opp av økt produksjon fra andre land, og da er vi like langt. Dessuten er norske utslipp fra oljeproduksjon blant de laveste i verden. I artikkelen ” Climate policies in a fossil fuel producing Country – demand versus supply side policies ” av Taran Fæhn, Cathrine Hagem, Lars Lindholt, Ståle Mæland og Knut Einar Rosendahl blir klimaeffekten studert og kostnadene ved redusert norsk oljeutvinning vurdert.

Artikkelforfatterne har undersøkt om det er samfunnsøkonomisk billigere å redusere globale utslipp ved å kutte i norsk oljeproduksjon enn ved å redusere utslipp i Norge. En slik sammenligning forutsetter at myndighetene er ute etter tiltak som gir faktiske utslippseffekter globalt, og ikke bare slike som bidrar til å oppfylle internasjonale forpliktelser.

Kutt i oljeproduksjonen vil i liten grad vil føre til lavere utslipp i Norge, men kan redusere globale utslipp. Redusert oljeproduksjon i Norge vil måtte føre til mindre forbruk av olje eller økt oljeproduksjon fra andre land, eller en kombinasjon. Basert på en grundig gjennomgang av hvordan OPEC og andre oljeprodusenter og -forbrukere vil reagere, finner forskerne at forbruk og produksjon trolig endres omtrent like mye. Det betyr at om lag halvparten av Norges oljekutt vil bli motsvart av økt oljeproduksjon i andre land. Samtidig erstattes det reduserte oljeforbruket til en viss grad av kull og gass, som også gir CO 2 -utslipp. Det at utslippene fra norsk oljeproduksjon er blant de laveste i verden har lite å si – utslippene fra selve utvinningen utgjør uansett bare noen få prosent av utslippene ved bruk av olje.

Alt i alt viser tallene at for hver prosent nedgang i norsk oljeproduksjon faller globale CO 2 -utslipp med om lag en million tonn.

Samtidig betyr ikke gunstig klimaeffekt nødvendigvis at redusert norsk oljeutvinning er fornuftig. Det avhenger også av kostnadene i form av tapte oljeinntekter. I artikkelen har forskerne studert kostnadene for ni oljefelt som er i siste fase av produksjonen. Tallene gir en indikasjon på hvor store inntekter Norge går glipp av ved et moderat kutt i framtidig oljeutvinning. Disse kostnadene er så sammenlignet med den globale effekten - og kostnadene - ved å redusere de innenlandske utslippene på det nivået som er skissert i Klimaforliket fra Stortinget i 2008. Beregningene av kostnader ved utslippskutt i Norge er basert på metodene og utredningene fra det offentlig oppnevnte utvalget Klimakur .

Resultatene i artikkelen kan oppsummeres i to hovedfunn:

  • Samme kutt i globale utslipp kan oppnås til under halve kostnaden dersom den hjemlige innsatsen spres på kutt i både utslipp og oljeproduksjon.
  • Gitt en målsetting om innenlandske tiltak er det kostnadseffektivt å erstatte to tredeler av utslippskuttene med redusert oljeproduksjon, tilsvarende 3-4 % av dagens produksjonsnivå.

Kontakt