184415
184415
forskning
2014-06-24T10:00:00.000Z
no

Produksjonssubsidier og karbonskatter

Publisert:

En ny analyse viser hvordan store handelspartneres klimapolitikk påvirker mindre lands politiske tiltak for å kompensere for negative effekter av karbonskatt, i dette tilfellet USAs innflytelse på Canada.

Nasjonal klimapolitikk vil vanligvis føre til at noen utslipp flytter utenlands til land med svakere utslippsreguleringer. Et lite land som er opptatt av globale utslippsreduksjoner kan forsøke å redusere slik karbonlekkasje ved å kombinere en generell karbonskatt med en subsidie rettet mot produksjonen til bedrifter som er særlig utsatte for å tape konkurranseevne, såkalt Output-Based Rebating (OBR).

Forskerne Christoph Böhringer, Brita Bye, Taran Fæhn og Knut Einar Rosendahl analyserer både teoretisk og numerisk hvordan slik OBR-politikk kan kompensere for negative effekter på konkurranseevne, karbonlekkasjer og velferd i artikkelen « Output-based rebating of carbon taxes in the neighbor’s backyard. Competitiveness, leakage and welfare ». Spesielt undersøker de hvordan karbonpolitikken hos viktige handelspartnere virker inn på effektiviteten til den innenlandske OBR-politikken.

USAs politikk betyr lite for velferdseffektene av Canadas produksjonssubsidie

Konsekvensene av viktige handelspartneres karbonpolitikk på OBR-politikken til et mindre land, vil avhenge av formålet med OBR-politikken. Om formålet med den innenlandske OBR-politikken er å maksimere den totale velferden for landet, vil myndighetene måtte veie gevinsten ved OBR-politikk i form av mindre karbonlekkasje opp mot kostnadene, først og fremst at subsidiene fører til at ressursene flyttes til sektorer som ikke kaster like mye av seg. Videre forverres bytteforholdet med utlandet av reduserte, subsidierte eksportpriser.

I en numerisk modell ser forskerne på forholdet mellom Canada og USA. USA er en viktig handelspartner for Canada, og klimapolitikken i USA har betydning for OBR-politikken i det mye mindre landet Canada.

Beregningene for Canadas vedkommende viser at OBR-politikk betyr lite for landets velferd, samt at USAs politikk ikke vil gi særlige endringer i det optimale nivået på subsidiene. Uavhengig av hva USA gjør er altså ikke velferdsmotiver viktige for valget av Canadas OBR-politikk.

OBR i Canada og karbonskatt i USA virker begge til å bedre kanadiske bedrifters konkurranseevne

Et annet ofte uttalt mål med en OBR-politikk er å opprettholde konkurranseevnen til særlig utsatte sektorer. Selv om subsidiepolitikk bringer med seg kostnader for landet totalt sett, vil subsidiene gagne produsentene de er rettet mot. Her har USAs politikk betydning, fordi innføring av karbonskatter i nabolandet isolert sett øker konkurranseevnene til Canadiske bedrifter og reduserer behovet for kompenserende subsidiering innenlands.

Kontakt